JEŽIŠ NAZARETSKÝ  


- Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby, lebo im patrí nebeské kráľovstvo.
- Šťastní sú smútiaci, lebo budú potešení.
- Šťastní sú mierni, lebo oni zdedia zem.
- Šťastní sú hladní a smädní po spravodlivosti, lebo budú nasýtení.
- Šťastní sú milosrdní, lebo im bude prejavené milosrdenstvo.
- Šťastní sú tí čistého srdca, lebo uvidia Boha.
- Šťastní sú tí, ktorí pôsobia pokoj, lebo sa budú nazývať Božími synmi.
- Šťastní sú tí, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo im patrí nebeské kráľovstvo.
- Šťastní ste, keď vás hania a prenasledujú a luhajúc hovoria proti vám všetko zlé kvôli mne.
          Plesajte a poskakujte radosťou, pretože je veľká vaša odmena v nebesiach, lebo práve tak prenasledovali prorokov pred vami.
          Vy ste soľou zeme; ale ak soľ stratí svoju silu, ako sa obnoví jej slanosť? Nie je už súca na nič, len na vyhodenie, aby ju ľudia pošliapali.
          Vy ste svetlom sveta. Mesto ležiace na vrchu nemôže byť skryté. Ani lampu nerozsvecujú a nekladú pod odmerný kôš, ale na stojan a svieti všetkým v dome.
           Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše znamenité skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

           Každý kto prechováva hnev voči svojmu bratovi, bude sa zodpovedať pred súdom; a ten, kto sa obráti na svojho brata so slovom nevýslovného pohŕdania, bude sa zodpovedať pred najvyšším súdom; avšak ten, kto povie: Ty opovrhnutiahodný blázon! , podlieha ohňu gehenny.

           Ak teda nesieš svoj dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar pred oltárom a odíď; najprv sa zmier so svojím bratom a potom, keď sa vrátiš, obetuj svoj dar.

           Usiluj sa rýchlo zmieriť s tým, kto ťa žaluje pred zákonom, pokiaľ si s ním na ceste tam, aby ťa žalobca neodovzdal sudcovi a sudca súdnemu dozorcovi, a bol by si uvrhnutý do väzenia. Hovorím ti: Určite odtiaľ nevyjdeš, kým nesplatíš poslednú mincu nepatrnej hodnoty.

           Počuli ste...: "Nescudzoložíš". Ale ja vám hovorím, že každý kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.

           ...bolo povedané: "Každý kto sa rozvádza so svojou manželkou, nech jej dá potvrdenie o rozvode". Avšak ja vám hovorím, že každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou z iného dôvodu ako pre smilstvo, vystavuje ju cudzoložstvu, pretože každý, kto sa žení s rozvedenou, cudzoloží.

           ...ste počuli...: "Nebudeš prisahať bez toho, že by si splnil, ale splníš Bohu slávnostné sľuby". Avšak ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo je Božím trónom; ani na zem, lebo je podnožou jeho nohám; ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého kráľa. Nebudeš prisahať ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš zmeniť ani jediný vlas na biely alebo čierny. Preto nech vaše slovo áno znamená áno, vaše nie, nie; lebo to, čo je nad to, pochádza od toho zlého.

           ...bolo povedané: "Oko za oko a zub za zub". Ale ja vám hovorím: Neodporujte tomu, kto je zlý; ale každému, kto ťa udrie po pravom líci, obráť k nemu i druhé. A ak chce ísť niekto s tebou pred súd, aby si privlastnil tvoj spodný odev, nechaj mu aj vrchný odev; a ak ťa niekto oprávnený núti do služby na jednu míľu, choď s ním dve míle. Daj prosiacemu a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať /bez úroku/.

           ...počuli ste...: "Budeš milovať svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa". Ale ja vám hovorím: Stále milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú; aby ste dokázali, že ste synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo on pôsobí aby jeho slnko vychádzalo nad zlými a nad dobrými a dáva dážď na spravodlivých a nespravodlivých. Veď ak milujete tých, ktorí milujú vás, akú odmenu máte? Či vyberači daní nerobia to isté?

           Dajte si dobrý pozor, aby ste neboli spravodliví pred ľuďmi len preto, aby vás videli; inak nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je v nebesiach.

           Keď dávaš dary milosrdenstva, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá, lebo tvoje dary milosrdenstva majú byť skryté; potom ti tvoj Otec, ktorý sa pozerá v skrytosti, odplatí.

           A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci; pretože sa radi modlia, stojac v synagógach a na rohoch širokých ulíc, aby ich ľudia videli. Pravdivo vám hovorím: Majú svoju plnú odmenu. Ale ty, keď sa modlíš, choď do svojej izby, a keď zavrieš dvere, modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti; potom ti tvoj Otec, ktorý sa pozerá v skrytosti, odplatí.

           Keď sa modlíte, nehovorte znovu a znovu to isté, ako to robia ľudia z národov, domnievajúc sa, že budú vypočutí, lebo používajú mnoho slov. Preto ich nenapodobňujte, lebo Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr ako ho vôbec prosíte.

           Ak odpustíte ľuďom ich priestupky, aj váš nebeský Otec odpustí vám; ale ak neodpustíte ľuďom ich priestupky, ani váš Otec neodpustí vaše priestupky.

           Keď sa postíte, prestaňte sa tváriť smutne ako pokrytci, lebo si znetvorujú tvár, aby dávali ľuďom najavo, že sa postia. Pravdivo vám hovorím, že už majú svoju plnú odmenu. Ale ty, keď sa postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby si nie ľuďom ale svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, dal najavo, že sa postíš; potom ti tvoj Otec, pozerajúci sa v skrytosti, odplatí.

           Prestaňte si ukladať poklady na zemi, kde žerie moľa a hrdza a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Radšej si ukladajte poklady v nebi, kde ani moľa, ani hrdza nežerie a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

           Lampou tela je oko. Ak je tvoje oko prosté, bude celé tvoje telo jasné; ale ak je tvoje oko zlé, bude celé tvoje telo tmavé. Teda ak je svetlo, ktoré je v tebe, v skutočnosti tmou, aká veľká je táto tma!

           Nikto nemôže byť otrokom dvoch pánov; pretože alebo bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo sa bude jedného pridŕžať a druhým pohŕdať. Nemôžete byť otrokmi Boha a bohatstva.

           Preto vám hovorím: Prestaňte byť úzkostliví o svoje duše, pokiaľ ide o to, čo budete jesť alebo čo budete piť, alebo o svoje telo, pokiaľ ide o to, čo si oblečiete. Či neznamená duša viac ako pokrm a telo viac ako odev? Pozorne sledujte vtáky na nebi, lebo tie nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú do sýpok; a predsa ich kŕmi váš nebeský Otec. Či nemáte väčšiu cenu ako ony?

           Kto z vás môže svojou úzkostlivosťou pridať jeden lakeť k dĺžke svojho života? A o odev, prečo ste úzkostliví? Poučte sa od poľných ľalií, ako rastú; nelopotia sa ani nepradú; ale hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol odiaty ako jedna z nich. Teda ak Boh tak oblieka poľné rastlinstvo, ktoré je dnes tu a zajtra hodené do pece, nebude tým skôr obliekať vás, vy maloverní?

           Preto stále hľadajte najprv kráľovstvo a Jeho spravodlivosť, a všetko ostatné vám bude pridané. Teda nikdy nebuďte úzkostlivý o nasledujúci deň, lebo nasledujúci deň bude mať svoje vlastné starosti. Každý deň má dosť svojho vlastného zla.

           Prestaňte súdiť, aby ste neboli súdení; lebo akým súdom súdite, /takým/ budete súdení; a akou mierou meriate, takou bude merané aj vám. Prečo sa teda pozeráš na slamku v oku svojho brata, ale nevšímaš si trám vo vlastnom oku? Teda ako môžeš povedať svojmu bratovi: "Dovoľ mi vytiahnuť slamku z tvojho oka", keď, hľa, v tvojom vlastnom oku je trám? Pokrytec! Vyber najprv trám z vlastného oka, a potom jasne uvidíš, ako vybrať slamku z oka svojho brata.

           Nedávajte sväté psom, ani svoje perly nehádžte pred svine, aby ich azda nohami nepošliapali a neobrátili sa a neroztrhali vás.

           Stále proste, a bude vám dané; stále hľadajte, a nájdete; stále klopte, a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostáva, a každý, kto hľadá, nachádza, a každému, kto klope, otvoria. Naozaj, je medzi vami taký človek, ktorý by synovi, keď ho prosí o chlieb - podal kameň? Alebo keď ho poprosí o rybu - či mu vari podá hada? Preto ak vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo viac váš Otec, ktorý je v nebesiach, dá dobré veci tým, ktorí ho prosia?

           Teda všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, musíte takisto robiť im; to je skutočne význam Zákona a Prorokov.

           Vchádzajte tesnou bránou; lebo je široká a priestranná cesta vedúca do skazy a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; ale je tesná brána a úzka cesta vedúca do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

           Majte sa na pozore pred falošnými prorokmi, ktorí k vám prídu v ovčom rúchu, ale vnútri sú to draví vlci. Poznáte ich podľa ovocia. Nikdy sa predsa neoberá hrozno z tŕnia alebo figy z bodľačia. Takisto každý dobrý strom nesie znamenité ovocie, ale každý skazený strom nesie bezcenné ovocie; dobrý strom nemôže niesť bezcenné ovocie, ani skazený strom nemôže niesť znamenité ovocie. Každý strom, ktorý neprináša znamenité ovocie, sa vytína a hádže do ohňa. Týchto /ľudí/ teda skutočne poznáte podľa ich ovocia.

           Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane", vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v onen deň: "Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a nevyháňali démonov v tvojom mene a nekonali mnoho mocných skutkov v tvojom mene?" A predsa im potom vyznám: Nikdy som vás nepoznal! Odstúpte odo mňa, páchatelia nezákonnosti.

           Preto každý, kto počuje tieto moje slová a koná podľa nich, bude prirovnaný k rozumnému mužovi, ktorý si postavil dom na skalnom masíve. A prišiel lejak a prišli záplavy a duli vetry a šľahali dom, ten sa však nezrútil, lebo bol založený na skalnom masíve. A každý, kto počuje tieto moje slová a nekoná podľa nich, bude prirovnaný k pochabému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel lejak a prišli záplavy a duli vetry a narážali na dom, a ten sa zrútil a jeho zrútenie bolo veľké.

           Nikto neprišíva záplatu z nezrazenej látky na starý vrchný odev; lebo je veľmi silná a ťahala by z vrchného odevu, takže by sa trhlina ešte zhoršila. Ani ľudia nedávajú nové víno do starých vínnych kožíc; ak to však urobia, vínne kožice prasknú, víno sa rozleje a vínne kožice sa zničia. Nové víno sa dáva do nových vínnych kožíc, a oboje sa zachová.

           Každého, kto vyzná pred ľuďmi, že je spojený so mnou, tiež ja vyznám, že som spojený s ním, pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach; kto ma však zaprie pred ľuďmi, toho aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.

           Kto prijíma vás, prijíma aj mňa, a kto prijíma mňa, prijíma aj toho, ktorý ma vyslal. Kto prijíma proroka, pretože je prorok, dostane odmenu proroka, a kto prijíma spravodlivého, pretože je to spravodlivý, dostane odmenu spravodlivého. A kto dáva čo len pohár studenej vody napiť sa jednému z týchto maličkých, pretože je učeník, pravdivo vám hovorím, že v žiadnom prípade nestratí svoju odmenu.

           Verejne ťa chválim, Otče, Pane neba a zeme, lebo si skryl tieto veci pred múdrymi a vzdelanými a zjavil si ich dojčatám. Áno, ó, Otče, lebo si schválil také počínanie. Môj Otec mi odovzdal všetko, a nikto nepozná Syna úplne, iba Otec, a ani Otca nepozná nikto úplne, iba Syn a každý, komu ho Syn chce zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa lopotíte a ste preťažení, a ja vás občerstvím. Vezmite na seba moje jarmo a staňte sa mojimi učeníkmi, lebo ja som miernej povahy a pokorného srdca, a nájdete občerstvenie pre svoje duše. Lebo moje jarmo je jemné a môj náklad je ľahký.

           Kto nie je na mojej strane, je proti mne, a kto so mnou nezhromažďuje, rozptyľuje.

          Buď robíte strom znamenitým a jeho ovocie znamenitým, buď robíte strom skazeným a jeho ovocie skazeným; lebo strom sa pozná podľa ovocia. Potomstvo vreteníc, ako môžete hovoriť dobré, keď ste zlí? Veď z hojnosti srdca hovoria ústa. Dobrý človek vydáva zo svojho dobrého pokladu dobré, ale zlý človek zo svojho zlého pokladu vydáva zlé. Hovorím vám, že z každého neužitočného výroku, ktorý povedia ľudia, budú sa zodpovedať v súdnom dni; lebo podľa svojich slov budeš vyhlásený za spravodlivého a podľa svojich slov budeš odsúdený.

           Nebeské kráľovstvo bolo prirovnané k človeku, ktorý zasial na svojom poli znamenité semeno. Keď ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial burinu medzi pšenicu a odišiel. Keď steblá vzišli a priniesli úrodu, zjavila sa aj burina. Tak prišli hospodárovi otroci a povedali mu: ,Pane, nezasial si na svojom poli znamenité semeno? Kde sa potom na ňom vzala burina?´ Povedal im: ,To urobil človek nepriateľ.´ Povedali mu: ,Chceš teda, aby sme vyšli a zozbierali ju?´ On povedal: ,Nie, aby ste azda pri zbieraní buriny nevytrhli aj pšenicu. Nech oboje rastie spolu až do žatvy; a v čase žatvy poviem žencom: Zozbierajte najprv burinu a zviažte ju do snopkov na spálenie, potom choďte a zhromaždite pšenicu do mojej sýpky.´

           Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasadil na svojom poli; ktoré je v skutočnosti najdrobnejšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je najväčšie zo všetkých bylín a stáva sa stromom, takže prichádzajú nebeskí vtáci a hniezdia v jeho vetvách.

           Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý vzala žena a ukryla v troch veľkých mierach múky, až všetko vykyslo.

           Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu skrytému na poli, ktorý nejaký človek našiel a ukryl; a z radosti nad tým ide a predá všetko, čo má, a kúpi to pole.

           Nebeské kráľovstvo sa ďalej podobá cestujúcemu obchodníkovi, ktorý hľadá znamenité perly. Keď našiel jednu perlu veľkej hodnoty, išiel a ihneď predal všetko, čo mal, a kúpil ju.

           A opäť sa nebeské kráľovstvo podobá vlečnej sieti spustenej do mora a zbierajúcej ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, posadili sa a znamenité zobrali do nádob, ale nevhodné odhodili.

           Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do jeho úst, ale to, čo vychádza z jeho úst, to poškvrňuje človeka.
           To, čo vychádza z úst, prichádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Zo srdca prichádzajú napríklad zlé úvahy, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania.

           Ak chce ísť niekto za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj mučenícky kôl a ustavične ma nasleduje. Lebo ktokoľvek chce zachrániť svoju dušu, stratí ju; ktokoľvek však stráca svoju dušu pre mňa, nájde ju. Čo však prospeje človeku, ak získa celý svet, ale stratí svoju dušu? Alebo čo dá človek na výmenu za svoju dušu? Lebo Syn človeka má prísť v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a potom odplatí každému podľa jeho správania.

           Pravdivo vám hovorím: Ak sa neobrátite a nestanete sa ako malé deti, určite nevojdete do nebeského kráľovstva. Preto, kto sa pokorí ako také malé dieťa, je najväčším v nebeskom kráľovstve; a kto prijíma jedno také malé dieťa na základe môjho mena, prijíma /aj/ mňa. Kto však privádza k potknutiu jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, pre toho je užitočnejšie, keď mu zavesia na krk mlynský kameň, akým otáča osol, a potopia ho do šíreho, otvoreného mora.
           Beda svetu pre dôvody na potknutie! Pravda, dôvody na potknutie musia nevyhnutne prísť, ale beda človeku, od ktorého prichádza dôvod na potknutie! Teda ak ťa privádza k potknutiu tvoja ruka alebo tvoja noha, odsekni ju a odhoď od seba; lepšie ti je vojsť do života zmrzačený alebo chromý, ako by si mal byť s oboma rukami alebo oboma nohami uvrhnutý do večného ohňa. A ak ťa privádza k potknutiu tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba; lepšie ti je vojsť do života jednooký, ako by si mal byť s oboma očami uvrhnutý do ohnivej gehenny.

           Pravdivo vám hovorím: Čokoľvek by ste zviazali na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané v nebi. A zase, pravdivo vám hovorím: Ak sa dvaja z vás na zemi zhodnú v niečom dôležitom, o čo by žiadali, splní sa im to od môjho Otca v nebi. Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som uprostred nich.

           Preto bolo nebeské kráľovstvo prirovnané k človeku, kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi otrokmi. Keď začal účtovať, bol privedený človek, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov. Keďže však nemal prostriedky, aby /to/ splatil, jeho pán prikázal aby predali jeho a jeho ženu a deti a všetko, čo mal, a tak aby bolo zaplatené. Preto otrok padol a vzdával mu poctu a hovoril: ,Maj so mnou trpezlivosť a všetko ti splatím.´ Pán toho otroka, pohnutý ľútosťou, nechal ho odísť a zrušil jeho dlh. Ale ten otrok odišiel a našiel jedného zo svojich spoluotrokov, ktorý mu bol dlžný sto denárov; a chytil ho a začal ho hrdúsiť a hovoril: ,Splať všetko, čo si dlžný.´ Preto jeho spoluotrok padol a úpenlivo ho prosil a povedal: ,Maj so mnou trpezlivosť a splatím ti.´ Ale on nebol ochotný, odišiel a dal ho uvrhnúť do väzenia, dokiaľ nesplatí, čo bol dlžný. Keď teda videli jeho spoluotroci, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili a išli a vysvetlili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Potom si ho zavolal jeho pán a povedal mu: ,Zlý otrok, ja som zrušil celý tvoj dlh, keď si ma úpenlivo prosil. Či si nemal byť aj ty milosrdný k svojmu spoluotrokovi, ako som bol aj ja milosrdný k tebe?´ A jeho pán sa rozhneval a vydal ho žalárnikom, dokiaľ nesplatí všetko, čo bol dlžný. Rovnako bude môj nebeský Otec zaobchádzať s vami, ak nebudete každý zo srdca odpúšťať svojmu bratovi.

           Žiaden, kto položil ruku na pluh a obzerá sa naspäť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.

           Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, hospodárovi, ktorý vyšiel zavčas rána najať robotníkov do svojej vinice. Keď sa dohodol s robotníkmi na jednom denári na deň, poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel aj okolo tretej hodiny, videl iných, ako stoja bez práce na trhovisku; a povedal im: ,Choďte aj vy do vinice a dám vám, čo je spravodlivé.´ A tak išli. Opäť vyšiel okolo šiestej a deviatej hodiny a urobil to isté. Nakoniec vyšiel okolo jedenástej hodiny a našiel iných stojacich a povedal im: ,Prečo tu stojíte celý deň bez práce?´ Povedali mu: ,Lebo nás nikto nenajal.´ Povedal im: ,Choďte aj vy do vinice.´ Keď nadišiel večer, pán vinice povedal svojmu správcovi: ,Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu a postupuj od posledných k prvým.´ Keď prišli tí /najatí/ o jedenástej hodine, každý dostal denár. Potom, keď prišli tí prví, usudzovali, že dostanú viac; ale aj oni dostali zaplatené po denári. Keď ho dostali, začali reptať proti hospodárovi a povedali: ,Títo poslední vykonali prácu za jednu hodinu, a predsa si ich postavil na roveň s nami, ktorí sme niesli bremeno dňa a spaľujúcu horúčavu!´ Ale on odpovedal jednému z nich a riekol: ,Nekrivdím ti, priateľu. Či si sa so mnou nedohodol na jednom denári? Vezmi si, čo je tvoje, a choď; chcem dať tomuto poslednému to isté, čo tebe. Či azda nemám právo urobiť so svojím to, čo chcem? Alebo je tvoje oko zlé, lebo ja som dobrý?´  Tak budú poslední prvými a prví poslednými.

           Istý človek mal dve deti. Šiel k prvému a povedal: ,Dieťa, choď dnes pracovať do vinice.´ Ten odpovedajúc riekol: ,Áno, pane.´, ale nešiel. Pristúpil k druhému a povedal to isté. Ten odpovedajúc riekol: ,Nechce sa mi.´ Potom to oľutoval a išiel. Ktorý z týchto dvoch konal vôľu /svojho/ otca?
           Pravdivo vám hovorím, že znalcov Písma vyberači daní a smilnice predchádzajú do Božieho kráľovstva.

           Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, ten sa stal hlavným rohovým kameňom.

           ,Budeš milovať svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.´ Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé, jemu podobné, je toto: ,Budeš milovať svojho blížneho ako sám seba.´ Od týchto dvoch prikázaní závisí celý Zákon a Proroci.

           Ktokoľvek neprijíma Božie kráľovstvo ako malé dieťa, určite doň nevojde.

           Keď ťa niekto pozve na svadobnú hostinu, nelíhaj si na najvýznamnejšie miesto. Možno súčasne pozval niekoho význačnejšieho, ako si ty, a ten, ktorý pozval teba a jeho, príde a povie ti: ,To miesto nech má tento človek.´ A potom odídeš s hanbou, aby si zaujal najnižšie miesto. Ale keď si pozvaný, choď a spočiň na najnižšom mieste, takže keď príde muž, ktorý ťa pozval, povie ti: ,Priateľ, postúp vyššie.´ Potom budeš poctený pred všetkými ostatnými hosťami. Totiž každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
           Keď usporadúvaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov alebo svojich bratov alebo svojich príbuzných alebo bohatých susedov. Niekedy by ťa azda tiež mohli pozvať na odplatu, a tak by si mal odplatené. Ale keď usporadúvaš hostinu, pozvi chudobných, zmrzačených, chromých a slepých, a budeš šťastný, pretože nemajú nič, čím by sa ti odplatili. Lebo budeš mať odplatené pri vzkriesení spravodlivých.

           Predávajte to, čo vám patrí, a dávajte dary milosrdenstva.

           Lebo je to tak, ako keď človek, ktorý sa chystal na cestu do cudziny, povolal svojich otrokov a zveril im svoj majetok. A jednému dal päť talentov, inému dva, ďalšiemu jeden, každému podľa jeho vlastnej schopnosti, a odcestoval do cudziny. Ten, ktorý dostal päť talentov, ihneď išiel a obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Rovnako ten, ktorý dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, ktorý dostal len jeden, odišiel a kopal v zemi a skryl strieborné peniaze svojho pána. Po dlhom čase prišiel pán tých otrokov a účtoval s nimi. A ten, ktorý dostal päť talentov, predstúpil a priniesol ďalších päť talentov a povedal: ,Pane, zveril si mi päť talentov; pozri, získal som ďalších päť.´ Jeho pán mu povedal: ,Dobre si urobil, dobrý a verný otrok! Bol si verný nad málom. Ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána.´ Potom predstúpil ten, ktorý dostal dva talenty, a povedal: ,Pane, zveril si mi dva talenty; pozri, získal som ďalšie dva.´ Jeho pán mu povedal: ,Dobre si urobil, dobrý a verný otrok! Bol si verný nad málom. Ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána.´ Nakoniec predstúpil ten, ktorý dostal jeden talent, a povedal: ,Pane, vedel som, že si neúprosný človek, že žneš, kde si nezasial, a zhromažďuješ, kde si neprevieval. Preto som sa bál a odišiel som a skryl som tvoj talent v zemi. Tu máš, čo je tvoje.´ Pán mu v odpovedi povedal: ,Zlý a lenivý otrok, či si nevedel, že žnem, kde som nezasial, a zhromažďujem, kde som neprevieval? Mal si teda uložiť moje strieborné peniaze u bankárov a pri svojom príchode by som bol dostal svoje aj s úrokom. Preto mu vezmite ten talent a dajte ho tomu, ktorý má desať talentov.´

           Verte vo všetko, o čo sa modlíte a prosíte, akoby ste to už prijali, a budete to mať.

           Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude nedostatok potravín a zemetrasenia na jednom mieste za druhým. To všetko je začiatok tiesnivých bolestí.
           A povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých; a pretože vzrastie nezákonnosť, ochladne láska mnohých. Ale kto vytrvá až do konca, bude zachránený.
           Prídu dni, keď zatúžite vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte /ho/. A ľudia vám povedia: ,Pozrite sa tam!´ alebo: ,Pozrite sa sem!´ Nevychádzajte, ani sa za /nimi/ nežeňte. Lebo ako blesk svojim zablysnutím žiari z jednej časti neba až po druhú, tak bude Syn človeka.
           Lebo aký boli v tých dňoch pred potopou, keď jedli a pili, muži sa ženili a ženy sa vydávali, až do dňa, keď Noach vstúpil do korábu; a nevšimli si, kým neprišla potopa a všetkých ich nezmietla, taká bude prítomnosť Syna človeka. Vtedy budú dvaja na poli: jeden bude vzatý a druhý zanechaný; dve budú mlieť na ručnom mlyne: jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Preto zostaňte bdelí, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

           Majte oči otvorené a vystríhajte sa každého druhu žiadostivosti, lebo aj keď má niekto hojnosť, jeho život nevyplýva z toho, čo má.

           Lebo každý musí byť osolený ohňom. Soľ je znamenitá, ale ak soľ stratí svoju silu, čím ju okoreníte? Majte soľ sami v sebe a zachovávajte medzi sebou pokoj.

           A hľa, ja som s vami po všetky dni až do záveru systému vecí.