Slová Otca
 
tiež tebe


                              Ja som pri tebe
                              Prichádzaj v každom okamihu ku Mne.
                              Hovor o všetkom so svojim Otcom,
                              ktorého Duch v tebe prebýva. Ja, život,
                              by som ťa chcel viesť a sprevádzať.

                              Pretože kde si ty, tam som Ja, lebo Ja
                              prebývam v tebe a vo veškerom bytí.

                              Nechaj svoje srdce neustále vyžarovať
                              lásku, potom si so Mnou spojený, s tým,
                              ktorý Ja Som vo všetkých formách života,
                              Duch tvojho Otca.


                              Neboj sa
                              Ja, tvoj Otec, Som láska.

                              Z Môjho večného vedomia si vzišiel.
                              Vedomie večného života je tiež tvoj život.

                              Vedz, ty neumrieš. Čo by malo umierať, je
                              tvoje ľudské ja, tvoje vášne a nízke sklony.
                              Čím viac tieto zomrú, tím viac v tebe vzkriesim.

                              Ak potom budem vedome v tebe vzkriesený
                              a budeš si Ma uvedomovať, potom žiješ naozaj.

                              Kto sa vo Mne vzkriesi, v ňom sa Ja vzkriesim
                              a on bude vedome so Mnou a Ja s ním.

                              To je pravý život, dieťa Moje, vzdialený od
                              tiesnivého strachu, od hriechu a smrti.


                              Nehreš
                              Moje dieťa, hriech je proti tvojmu nebeskému
                              Otcovi.

                              Všetko, čo nezodpovedá Môjmu Svätému zákonu,
                              je hriešne. Kto Mňa miluje, ten dodržuje Moje
                              prikázania, ten napĺňa zákon života.

                              Ak ma skutočne miluješ, potom budeš dbať o to,
                              aby tvoje pocity, myšlienky a slová boli čisté,
                              aby tvoje jednanie bolo dobré a tvoj život
                              nezištný.

                              Tvoja povaha bude potom plná svetla.
                              Krása vnútra sa potom prejaví na vonkajšku.
                              Ty získaš na pôvabe a duchovnosti.

                              Potom sa staneš tou bytosťou, ktorá je preniknutá
                              Mojim vznešeným a ušľachtilým svetlom,
                              svetelnou silou, ktorá vyžaruje, tebou prežaruje
                              a tvojho blížneho ožaruje.

                              To je čistá láska, Moje dieťa, ktorá oslobodzuje.
                              Hriech púta dušu a drží ju v zajatí ľudského
                              myslenia a chcenia.

                              Božská láska oslobodzuje a skrášľuje.

                              Tvorí človeka šľachetnosťou čistej duše.


                              Staň sa čistým a staneš sa slobodným
                              Moje dieťa, čistota duše činí človeka cnostným
                              a dobrým.

                              Kto miluje, ten dáva, a kto dáva, stane sa slobodným.
                              Pozri, dávajúci je skutočne zbavený všetkého, čo je
                              prijímajúcemu milé a drahé. Dávajúci hľadí iba do
                              tváre prijímajúceho a poznáva, čo potrebuje. Tak daj
                              tomu, kto je v núdzi a daruješ sa zároveň Mne,
                              večnému dávajúcemu.

                              Sebadarujúcemu je Darca tak blízko; Ja, Láska,
                              ktorá oslobodzuje dušu od okov chcenia, závisti
                              a sebectva.

                              Dieťa Moje, pravú slobodu vlastní len dávajúci.
                              Dávaj, a obdržíš odo Mňa lásku a slobodu.
                              V nezištnom dávaní, nachádza nezištne hľadajúci,
                              spravedlnosť Otca, ktorý vie, ako má svoje dieťa
                              ochraňovať a zachovávať.

                              Hľaď, vrabce, nežnú a nezbierajú do sýpok,
                              a predsa sa živia a sú slobodné cez dávajúceho
                              a celospravodlivého Ducha.

                              Hľaď, ľalie na poli, darí sa im bez toho, aby sa
                              pýtali, prečo prší a odkiaľ tečie voda, ktorá ich
                              napája.

                              Ó, pozri, oni pociťujú celospravedlnosť, dávajúci
                              život, ktorý Ja Som v každom bytí.


                              Staň sa spravodlivým voči sebe samému
                              Ja Som Láska, celospravodlivý Duch. Staň sa spravodlivým
                              sám k sebe, potom nájdeš cestu ku Mne, k Láske.

                              Pozri, vediem ťa cez tvoje nízke pocity a myšlienky,
                              cez tvoje slová, ktoré často nezodpovedajú tvojim
                              pocitom a myšlienkam. Ako často hovorí človek inak,
                              než myslí. To je pokrytectvo a nie je to úprimné.
                              Pozri, dieťa Moje, v tomto jednaní leží rozpor, ktorý
                              človeka nenechá stať sa slobodným a láskyplným.
                              Pokrytec nie je šikovný; chce zakrývať, čo je Mne
                              predsa známe. Aj keď sa posunul pred svojim blížnym
                              na tento okamih do svojho svetla, Ten, ktorý o všetkých
                              veciach vie, dá všetko najavo podľa zákona o sejbe a žatve.

                              Buď spravodlivý voči sebe samému. Vyslovuj iba to,
                              čo pociťuješ a myslíš.

                              Akonáhle si toto osvojíš, potom, dieťa Moje, budeš
                              sa denne viac pozorovať a všetko nečisté budeš
                              prenechávať vyhladzovaciemu svetlu svojho Otca,
                              aby sa tvoje zmýšľanie stalo šľachetné a tvoje pocity
                              a myšlienky dobrými.

                              Ak je tvoje zmýšľanie ušľachtilé, potom budeš
                              hovoriť iba to, čo je ušľachtilé a dobré. Pretože
                              práve zmýšľanie utvára tvoje pocity a myšlienky,
                              a oni sú potom rovné tvojim slovám.

                              Pozri, to je spravodlivosť voči sebe samému.


                              Dobré zmýšľanie prináša dobrý "chod a obchod"
                              Kto zmýšľa iba dobre a šľachetne, bude uskutočňovať
                              aj správny obchod. Pozri, dieťa, v tomto svete existuje
                              obchodovanie, vo večnom živote však vôbec nie.

                              Človek potrebuje všeličo, čo duša už dávno vlastní
                              ako dar, venovaný Darcom večného života.
                              Človek potrebuje stravu a oblečenie, bývanie a mnoho
                              iných vecí. Duša, ktorá v sebe vlastní bohatstvo nebies,
                              sa musí často trpezlivo podrobiť tomu, čo jej schránka,
                              človek, potrebuje, o čom premýšľa a po čom túži.

                              Nezištný obchod skrýva súčasne pozitívny spôsob
                              života. Kto uskutočňuje obchod v zmysle nesebeckej
                              lásky, ten zároveň kráča vo Mne, v celospravodlivosti.

                              Hľa, dobré svedomie má iba ten, kto je šľachetný
                              a čistý a rovný Mne, Večnému. Dobré zmýšľanie
                              v priebehu času oslobodzuje človeka a dušu.


                              Sloboda
                              Dieťa moje, byť slobodným znamená
                              byť slobodným sám od seba.

                              V čom spočíva sloboda?
                              Keď zmýšľanie a snaženie človeka je páčiť sa
                              iba Bohu, keď si prestane osvojovať názory svojho
                              blížneho. Keď prestane považovať túžby a želania
                              svojho blížneho za svoje túžby a želania.
                              Jeho túžba spočinie v tom, páčiť sa Bohu,
                              aby sa Mne, Večnému, stále približoval.

                              Hľa, v sebeľúbosti spočíva sebaprehodnocovanie,
                              precenenie vlastnej osoby. Z toho vyplýva ľudská
                              spokojnosť. Sebaspokojnosť však prináša zastavenie
                              v duchovnom živote, a tým obmedzenie a neslobodu.

                              Kto by chcel byť slobodný, ten nech hľadí iba
                              na Mňa, ten nech je cieľavedomý v Duchu.
                              Nech nie je vlažný. Vlažnosť je odpadnutie odo Mňa
                              a otvára dvere a bránu osobnostnému mysleniu.

                              Byť slobodným, znamená, byť jedno so Mnou
                              v slove a v čine.
                              To je skutočne sadenie, ktoré prináša dobrú žatvu
                              pre Bohočloveka a pre blížneho, dieťa Moje.


                              Dobré sadenie
                              Dieťa moje, pravý život je dávanie.

                              Dávanie je preto lepšie než bratie. Dávanie robí
                              dušu i človeka slobodným.

                              V dávaní je zrieknutie sa, sebeobetovanie, obetovanie
                              všetkého toho, čo je človeku milé a drahé.

                              Hľa, nezištný dar v slove a v čine je dobrým sadením,
                              ktoré prinesie svoje plody. Plody nebudú znovu dané
                              zemi, pretože zrelý plod nachádza v každom čase svojho
                              zberateľa. Je to Duch života, ktorý ich zbiera a prináša
                              do Zeme zrelosti, do Zeme večnosti, kde iba zrelý život
                              nachádza svoje miesto.


                              Staň sa zrelým plodom
                              Kto by chcel zrieť na strome poznania, ten musí prinášať
                              obete, a to nie iba kvôli sebe, ale pre všeobecné blaho.
                              Pretože jeden nech nesie bremeno druhého.

                              Sebapoznaním dozrieva duša, dieťa Moje.

                              Sebapoznanie a obetovanie seba samého nestačí, aby si
                              mohol vojsť do Otcovského domu. Až dobrovoľná obeť
                              lásky pre blížneho, dobrovoľný nezištný čin lásky, slúženie,
                              otvára duši bránu k vďačnému vedomiu, ku Mne, k Tomu,
                              ktorý Ja Som, k životu.


                              Obeť lásky pre blížneho
                              Nesebecká obeť lásky v pravom skutku, to je naozajstný
                              život. Oslobodzuje dušu od okov jej "ja". Tak nachádza
                              človek a duša prístup k tým všetkým srdciam, ktoré
                              skutočne hľadajú Mňa.

                              Obeť lásky je, aby sa človek vzdal sám seba,
                              aby nemyslel viac na seba, aby už nežiadal
                              a nepožadoval, aby sa len oddal Bohu a svojim
                              blížnym. To je pravá obeť, to je veľkosť vedomia.

                              Kto sa nezištne odovzdáva, ten získa viac, než tuší.
                              Ja budem s ním a darujem mu, čo potrebuje, a čo
                              prispieva jeho duši k blahu.


                              Pravá veľkosť
                              Moje dieťa, veľkosť ukazuje iba ten, ktorý sám
                              na seba zabúda. A kto na seba zabudol, ten je veľký.

                              Aké malé a nízke je predsa to ľudské ja, človek,
                              ktorého myslenie a konanie sa točí iba okolo jeho
                              vlastných záležitostí, ten, ktorý sa stará iba o svoje
                              blaho.

                              Pozri, čo myslíš a robíš dnes, to sú semená pre
                              zajtrajšok. Preto bohatý, ktorý sa stará iba o svoje
                              blaho a o svoj majetok, bude podľa svojho života
                              postupne všetko strácať, až sa stane na tele a duši
                              tak chudobným, že bude musieť o svoj denný chlieb
                              žobrať alebo naň ťažko zarábať.

                              Každý obdrží, dieťa Moje, podľa toho, ako myslí
                              a za koho sa vydáva.


                              Príjmi to Najvyššie
                              Kto by chcel prijať to Najvyššie, Mňa, Všesilu a Hojnosť,
                              ten musí stratiť sám seba, sám seba rozdať.

                              Pozri, bohatý je iba ten, ktorý obetuje svoje osobné ja pre
                              blaho ľudstva. Dieťa moje, on nezakúsi bahna a nebude
                              v ňom ani musieť žiť, lebo prijíma z Mojej hojnosti
                              a dosiahne toho, čo mu ako dieťaťu svojho Otca náleží.

                              On bude prijímať všetko, čo potrebuje a ešte viac, podľa
                              prírodných zákonov tejto zeme.


                              Pravé bohatstvo
                              Pravé bohatstvo je lesk tvojej duše, ktorá v sebe vníma
                              Svätého Večného Ducha, ktorá je zajedno so Mnou,
                              Veľkým Praduchom. Toto dieťa nebude strádať, bude
                              prijímať z Mojich rúk a zúčastní sa na veľkej hostine
                              života. Nie až v Nebi, ale už na Zemi.

                              Čo ti chýba, dieťa Moje? Nie si navonok bohaté, tak
                              ako bohatí tohto sveta, no vlastníš vnútorné bohatstvo.
                              To, čo potrebuješ vo vonkajšom živote, to som ti dal,
                              a ešte omnoho viac.

                              Hľa, deti v Ríši duchovného života žijú v hojnosti.
                              Ľudia dostávajú, čo potrebujú a ešte naviac, podľa
                              vnútorného lesku duše.
                              Človeku nemôže byť darovaná celá hojnosť večného
                              domova, pretože Zem nosí zhustenia, a tým obmedzenie
                              časom a priestorom. V tomto priestore a čase žije mnoho
                              ľudí, takže planéta Zem je preľudnená.
                              Kto však prebúdza vnútorný lesk životom vo Mne, ten
                              taktiež na Zemi bude mať dostatok a nebude strádať.


                              Ja, Darca
                              Dieťa Moje, staň sa Mojim uvedomelým verným
                              obrazom.

                              Pozri, Moja Láska prúdi večne. Dávam neúnavne
                              sily lásky veľkému celku. Podľa vedomia bytostností
                              obdržia Moju silu. Každý smie brať z prúdu lásky,
                              každý však môže brať len toľko, ako to zodpovedá
                              jeho vedomiu.

                              Vedomie bytostnosti možno prirovnať ku kvetnému
                              kalichu. Čím viac sa kalich otvára a obracia k slnečnému
                              svetlu, tým viac paprskov slnka sa dostane do kalichu.
                              Vedz, dieťa Moje, čím viac sa človek otvára Mojej Láske,
                              to znamená, čím viac sa stáva nezištným, tým viac síl
                              prijíma z Môjho blaha a z Mojej životodarnej sily.

                              Láska dáva vždy rovnako. Prúdi pre celé bytie:
                              Pre duchovné bytosti, ľudí, duše, pre zvieratá,
                              rastliny aj kamene. Všetko bytie prijíma.

                              Čím nezištnejšie a žiarivejšie sa stáva
                              tvoje bytie, tým viac môžeš prijímať aj
                              dávať z Môjho studničného prameňa.

                              Zaži to, Moje dieťa: Dávanie je lepšie než
                              branie! Kto nezištne dáva, prijíma bohato
                              z prameňa večnej lásky.


                              Ja som Láska
                              Ja Som absolútna Láska.

                              Vidím ťa iba ako dokonalé dieťa Mojej lásky.
                              To nedokonalé sa silou zákona o príčine a účinku
                              presvetlí a zruší, nie však absolútna láska.

                              Dieťa Moje, staň sa Mojim verným obrazom.
                              Dívaj sa na svojich spolublížnych iba z pohľadu
                              Môjho vedomia dokonalej lásky. Pozoruj ich ako
                              dokonalé bytosti. Nepozeraj na ich chyby a slabosti.
                              Odpúšťaj.

                              Kto vo všetkom vidí iba to dokonalé, to krásne
                              a šľachetné, ten skutočne pozoruje všetko očami
                              lásky. A kto všetko pozoruje z Mojej lásky, ten sa
                              stane naozaj šľachetným a milým.

                              Do takého človeka vstúpi dobrota, prívetivosť
                              a láska. On je ten, ktorý by mohol zmeniť svet
                              k dobrému, keby mu svet načúval a jeho vlastné
                              skúsenosti preskúmal a prežil.


                              Staň sa Mojim verným obrazom
                              Moje dieťa, krásny je život vo Mne a so Mnou.

                              Buď utešený: dúfaj, miluj a znášaj. Hľa, anjeli
                              Nebies sú s tebou a so všetkými Mojimi deťmi,
                              ktoré svoje srdce pozdvihujú ku mne a denne
                              viac očisťujú svoju dušu od každej nečistoty,
                              od márností tohoto sveta.

                              Kto usiluje o to najvyššie, ten aj z najvyššieho prijíma.

                              Dieťa Moje, buď šľachetné a dobré. Dívaj sa stále do
                              vnútra a pýtaj sa Ma, Pána a Boha, na všetky veci.
                              Vedz, chcem ti dať odpoveď podľa tvojho vedomia,
                              lebo som vo všetkom všetkým. To poznaj!

                              Moje dieťa, počúvni moje pokyny a denne viac
                              narastieš a budeš prospievať.

                              Pozri, Moja láska a milosť ťa nikdy neopustia.
                              Ja, tvoj Pán, ťa vediem k vrcholu mieru, kde ti
                              večné slnko daruje iba blaho a lásku.
                              Všetky častice tvojej duše potrebujú Moje dokonalé
                              svetlo. Ak sú tieto mnohé častice duše a bunky tvojho
                              tela svetelné, je v tebe všetko dokonané.

                              Tak si tiež ty bunkou Môjho tela. Pozri, je svetlá
                              a jasná, a ako ranné zore vykvitá tvoja bytosť na
                              obzore Môjho života. Tvoje zmysly žijú vo Mne
                              a Ja nimi pôsobím. Tak som v tebe vedome všetko
                              vo všetkom. Pozri, nech vedomie o tom ti dá silu
                              a útechu vo všetkých týchto dňoch plných práce,
                              a tiež odriekania.

                              Slnko spravodlivosti je rozkoš tvojej duše. Tak sa
                              smieš pridať do chválospevu svojej duše, ktorý znie:
                              Ja som v Bohu, svojom Otcovi, a môj Otec je vedome
                              vo mne. Našiel som a cítim zdokonalenie svojej duše,
                              duchovné telo, ktoré sa opäť stalo verným obrazom
                              môjho Otca. Buď vďaka Tebe, ó Pane, a Tvojmu Synovi.


                              Ďakuj v radosti i v žiali
                              Moje dieťa, nauč sa správne ďakovať.

                              Pozri, v pravej vďake je nekonečná radosť a nesebeckosť.
                              V pravej vďake, ktorá vyviera hlboko z duše ku Mne,
                              Večnému, je pravé hrdinstvo. Kto za všetko ďakuje, tiež
                              v nemoci a biede, ten sa prebúdza vo Mne, v Duchu života.

                              Hlboká vďaka daruje duši aj telu posilu.
                              Človek, ktorý ďakuje, zabúda sám na seba.
                              V sebazabúdaní, Moje dieťa, sa prebúdza
                              Moja sila v tebe, ktorá všetko vyrovnáva
                              a usporadúva, ktorá mnohé ruší a vymazáva.

                              Hľaď, Ja Som tiež milosrdenstvo.
                              Staň sa milosrdným a staneš sa
                              pravým služobníkom ľudstva.


                              Pravé slúženie
                              V sebazabúdaní spočíva pravé hrdinstvo,
                              pravé slúženie.

                              Kto je pravým sluhom ľudstva, ten nemyslí na peniaze
                              a majetok. On sa obetuje pre svojho blížneho.

                              Hľa, to je tiež pravé hrdinstvo, to je pravá veľkosť.


                              Pravé hrdinstvo
                              Pravým hrdinom je ten, ktorý všetko dáva, áno,
                              tiež svoj život za svoje ovce. Tak, dieťa Moje,
                              som žil, miloval a dával, Ja, tvoj Pán a Spasiteľ.

                              Teraz buď statočný a nasleduj Ma. Nes statočne
                              svoj kríž a vedz, že Ja ho ponesiem s tebou,
                              ak sa mi zveríš a všetky svoje chyby a slabosti
                              odovzdáš Mne, vo Mne, v Kristovom Duchu.
                              Poď, nasleduj Ma.


                              Nasleduj Ma
                              Kto Mňa nasleduje, ten dokáže veľa niesť, tiež žaloby
                              a urážky svojich spolublížnych.
                              Kto vstúpi do vedomého nasledovania Mňa, ten nebude
                              hovoriť o slabostiach a chybách svojich spolublížnych,
                              ani nebude zadržiavať svoje, ešte existujúce nízke
                              vlastnosti a náchylnosti premýšľaním a bojazlivosťou.

                              Kto Mňa nasleduje, bude stále dávať, stále dávať.
                              On je svetlom vo Mne, a Ja žiarim skrze neho.
                              Tak sa stane schopným niesť mnoho aj za mnohých.

                              Ja Som ten dobrý pastier. Buď ty
                              mojou ovcou a staň sa baránkom.


                              Staň sa schopným niesť
                              Utrpenie, ktoré musíš práve niesť, sú tvoje vlastné chyby,
                              ktoré si v tomto, alebo v skorších životoch uložil svojej
                              duši. Teraz ich smieš pretrpieť.

                              Príjmi ich a ďakuj, lebo v prijímaní a ďakovaní obdržíš
                              silu, aby si niesol to, čo Ja ti nemôžem brať, pretože to
                              je k blahu tvojej duše. Dieťa Moje, čo zostáva, čo by si
                              mal niesť, to ti dáva nové poznatky na tvojej ceste.

                              Nes, poznávaj a zrej, tak dozreješ v ústrety Mne,
                              a rozkvitneš a dosiahneš plnej zrelosti. Hľa, trhám
                              len dozreté plody a nesiem ich späť do nádhery,
                              do mieru, ktorý svet nepozná.


                              Svet Ma nepozná
                              Svet nie je Zem. Svet je všetko to, čo na Zemi žije
                              a nepozdvihuje sa k Bohu, k Večnému.
                              Svet sú tí svetskí ľudia, ktorí považujú planétu zemskú
                              za to pravé a reálne, ktorí svoj obzor dokážu pozdvihnúť
                              iba do výšky mrakov. Čo je nad nimi, je pre nich všetko
                              nemé a hluché.

                              Kto nemá pre Mňa oči, ten Ma nevidí.
                              Kto nemá pre Mňa uši, ten Ma nepočuje.
                              Kto nemá zjemnený čuch, necíti vôňu,
                              ktorú život šíri - to Ja Som.

                              Kto dychtí iba po pôžitkoch sveta, ten nevníma, čo mu
                              život podáva denne k užitiu. On siahne po zvieracom,
                              pretože tiež jeho hmat nie je zjemnený, nie je šľachetný
                              a nedotýka sa toho krásneho a nežného vo svetle a žiari
                              Božstva.

                              Moje dieťa, Ja ťa milujem.
                              Moje dieťa, veľká je láska k Mojim deťom.

                              Človek, ktorý nevidí svojimi duchovnými očami Univerzum
                              v jeho žiari a v rozmanitej mnohonásobnosti Môjho života,
                              nedokáže Moju lásku ani vytušiť.

                              Pozri, všetko čo je, je výrazom Mojej lásky. Celé bytie
                              vydáva svedectvo o jednom neosobnom tvorivom Duchu,
                              ktorým Ja Som.

                              Pozri, dieťa Moje, každý pohyb tvojho tela, každé
                              vdýchnutie, všetko, čo pociťuješ a vravíš, podáva
                              svedectvo o jednej mocnej, večnej, všadeprítomnej
                              sile.

                              Tiež každé dieťa, ktoré Mňa ohovára, ktoré zneužíva
                              Môjho mena, ktoré životu robí násilie, prizri sa, vo
                              všetkom, vo všetkých a všade je Moja sila. Dávam ju
                              svojmu dieťaťu, každému jednotlivcovi rovnakým
                              spôsobom. To je neosobná láska, neosobný život.
                              Hľa, z toho vytušíš aká veľká je Moja láska.
                              Nevraciam údery, nekarhám, rozdávam sa
                              v každom človeku, v každej duši, v celom bytí.

                              Tak, ako sa Slnko nepýta ľudských detí:
                              Je vám príjemné ako svietim? Alebo:
                              Je vám to vhod, že svietim?

                              Pozri, dieťa Moje, Slnko dáva a dáva, prechádza
                              neúnavne svojou dráhou. Dáva a dáva Mesiacu
                              a hviezdam, ktoré spätne dávajú Zemi a človeku.
                              Celá slnečná sústava, ona dáva, vrátane Zeme.
                              Ona dáva. Hľa, z toho poznávaš v malom Toho
                              veľkého univerzálneho Darcu, Ducha lásky.

                              Moje dieťa a srdcia Mojich detí, ktoré pre Mňa
                              správnym spôsobom bijú, obdržia vo väčšej miere
                              Moju lásku, pretože svoje srdce obracajú ku Mne,
                              tak ako sa kalich kvetiny oddáva slnečnému svetlu,
                              aby prijímal slnečný paprsok hlboko do seba.

                              Ó, poznaj Moju neosobnú lásku. Čím viac sa
                              Moje dieťa oddáva Mne, neosobnému životu,
                              a samé sa stáva neosobným, tým viac prijíma
                              z tejto neosobnej sily, z Mojej lásky, až sa samé
                              stáva láskou, Mojim verným obrazom, a samočinne
                              žiari pre všetkých ľudí a bytosti, pre celé bytie.
                              Dieťa Moje, to je láska: Ja Som, a ty smieš byť.


                              Staň sa neosobným
                              Osobnostné myslenie, myslenie, ktoré sa točí okolo
                              vlastnej osobnosti, je ľudské. Čím viac človek myslí
                              na seba, na svoje blaho, tým obmedzenejšie sa stáva
                              jeho vedomie. Kto myslí len na seba, je ešte veľmi
                              vzdialený odo Mňa, Toho Neosobného.

                              Som neosobný život, hojnosť. Ja Som Ten-
                              Som -vo všetkom, aj v tebe, dieťa Moje.

                              Ja Som hojnosť, Ja Som všetko, buď si toho vedomý.
                              Hojnosť, všetko, čo je, to Som Ja a Ja Som v tebe.
                              Si si toho vedomý? Ak áno, prečo sa bojíš ľudí a vecí,
                              čo sú mimo tvojho vysokého Ja? Strachom poskytuješ
                              ľuďom a veciam silu, aby ťa ovládali.

                              Kto sa povzniesol k neosobnému životu, ten stojí
                              nad všetkými ľudskými pohnutkami a sklonmi,
                              je neosobný. Nemyslí už na seba, či to, či ono by
                              bolo pre neho dobré. On vie, že vlastní všetko,
                              pretože hojnosť, Ja, Ten Neosobný, sídlim v centre
                              jeho duše a v každej bunke jeho tela.

                              Veľa Mojich detí sa stará o prichádzajúcu dobu.
                              Preto majú v tomto čase iba to, na čo sa zameriavajú,
                              alebo oveľa menej, podľa toho, koľko pochybností
                              a strachu do svojho plánovania pre prichádzajúcu
                              dobu zahŕňajú. Tak, dieťa Moje, sa obmedzuje ten,
                              ktorý väzí v osobnostnom myslení, ktorý usiluje o to,
                              aby vlastnil všetko, čo je možné, aby vo všetkom,
                              čo len môže byť, činil opatrenia pre prichádzajúcu
                              dobu.

                              Vyvaruj sa toho. Jednaj vždy v zmysle Ducha.
                              Ak vieš, že zajtra opustíš tento svet, tak zasaď
                              ešte dnes stromček pre tých, ktorí tu zostanú,
                              ale iba vtedy, ak ťa to vo svojom vnútri k tomu
                              núti. To je neosobné myslenie a jednanie v duchu
                              neosobnej lásky, to robí slobodným.

                              Kto nemyslí na seba, kto dáva len z vnútornej hojnosti -
                              svetlo, silu, lásku a prajnosť - ten bude mať skutočne
                              hojnosť vo všetkých dobách a na veky vekov.


                              Večnosť je tvoj cieľ
                              Si dieťaťom večnosti. Buď si toho vedomý.

                              Neexistuje žiadne prerušenie života, pretože všetko je život.
                              V celej nekonečnosti neexistuje žiadny stav ustania, tak ani
                              v tebe, vo tvojom živote.

                              Mŕtvy je len ten človek a mŕtva je len tá duša, čo celé
                              svoje zmýšľanie a snaženie zamerali na vonkajší svet,
                              na hmotu. Srdce duše bude raz opäť tam, kde je jej
                              poklad, pri hmote, ktorej ako človek holdovala a jej
                              pôžitky a neresti považovala za svoje skutočné ja.
                              Tak zúžene, ako bolo vedomie človeka, podobným
                              spôsobom bude duša žiť. Aj keď je dieťaťom večnosti,
                              nekonečnosti, bude sa viazať časom a priestorom,
                              a bude chovať a pestovať zatemnenú myšlienku, že je
                              dieťaťom tohoto sveta, dieťaťom hmoty.

                              Nechaj svoje vedomie vibrovať ku všetkým vesmírom,
                              od poriadku až k milosrdenstvu, a spájaj sa s univerzálnym
                              Duchom, ktorý je všetkým vo všetkom. To v tebe vyvolá
                              myslenie na večnosť, to vedomie, ktoré pociťuje jedine
                              nekonečne krásne a čisté, ktoré je s celým životom zajedno.


                              Krása duše
                              Krása duše je jej čistota. Dosiahneš ju šľachetnou
                              mysľou, nezištnými, vznešenými myšlienkami.
                              Čím viac sa staneš nezištným a čím šľachetnejšie
                              sú tvoje myšlienky a tvoje zmýšľanie, tým krajšia
                              bude tvoja duša.

                              Z krásnej a čistej duši môže tiecť iba krásne a šľachetné.
                              Z duši, ktorá je naplnená nesebeckou láskou, môže prúdiť
                              opäť iba láska. Zo srdca a z duši, ktoré sú naplnené Mojim
                              mierom, môže prúdiť opäť len mier. A z harmonického
                              človeka môže prúdiť opäť iba harmónia, pretože je naplnený
                              cez v ňom sídliacu lásku len harmóniou.

                              Čo je v tebe, nachádza výraz v tvojej povahe,
                              to určuje tvoju povahu a spôsob tvojho chovania.


                              Ako prídeš k vnútornej kráse, čistote, láske a harmónii?
                              Buď si vedomý toho, že Ja, Duch života, sídlim v tebe.

                              Som všetko vo všetkom. Som, ktorý Som, život.
                              Pozoruj všetko, čo vidíš, vnútorným zrakom,
                              zrakom duše.

                              Pozri, ak si uvedomuješ, že Ja Som vo všetkom Láska,
                              Harmónia a Mier, a ak zaobchádzaš so všetkým, čo
                              existuje láskavo, nemôže sa ti stať nič protikladné.
                              Čistý, šľachetný život sa bude spájať s tvojimi čistými,
                              šľachetnými a nezištnými myšlienkami a daruje ti viac
                              než tušíš.

                              Moje dieťa, v triliónoch faziet ti život
                              vyžaruje v ústrety z veškerého bytia.
                              To Som Ja, ktorý ťa miluje.

                              Udržuj neustále kontakt so Mnou, vo dne i v noci.
                              Potom som Ja vedome v tebe a ty vedome vo Mne.

                              Nechaj vytekať z tvojej bytosti lásku, potom
                              si naozaj dieťaťom požehnania pre tento svet
                              a pre celé bytie, potom raz dôjdeš žiariaci do
                              Môjho života, do večnosti.


                              Večnosť
                              Vo všetkom bytí je skrytá večnosť, život.

                              Nechaj svoje vedomie tiahnuť von k ríšam prírody,
                              k hviezdnym telesám, k ľuďom, dušiam, k bytostiam
                              a zvieratám. Nechaj svoje vedomie pritekať k jadru
                              bytosti, ktoré je obsiahnuté v každom bytí.

                              Tak ako sa včela hlboko vnára do kalichu kvetu,
                              tak nechaj tiež svoje vedomie hlboko preniknúť
                              do všetkého bytia.
                              Neuspokoj sa so šupkou, s hmotou. Ak sa uspokojíš
                              len s obalom, budeš stále znova prežívať ohraničenie
                              časom a priestorom, lebo pozoruješ fyzickými očami
                              fyzické.

                              Nechaj svoje vnútro, svoje prebudené cítenie, svoje vedomie
                              vyžarovať a vprúdiť hlboko do prírodných ríší, do nebeských
                              telies, do všetkého bytia.

                              Potom sa ti otvorí bytostné jadro života, ktoré Ja Som.
                              Potom uvidíš večnosť, život bez priestoru a času a budeš
                              sa cítiť so Mnou v jednote. Potom pominie strach a starosti,
                              smrť nebude mať žiadne tiene, pretože si prenikol hmotou.


                              Smrť
                              Smrť je obmedzené myslenie. Smrť
                              je pozemské ohraničené vedomie.

                              Kto žije tvárou v tvár smrti, je už duchovne mŕtvy.
                              Myslí si, že žije, ale nežije. Jeho život je živorenie,
                              chradnutie, ktoré smrťou nekončí, ale smrťou už zas
                              znova začína: živorenie ako duša, opakované vtelenie,
                              živorenie, chradnutie a smrť. To je duši a človeku tak
                              dlho určené, kým sa duša a človek neprebudí a nebudú
                              kráčať cestou sebapoznania.


                              Sebapoznanie ťa oslobodzuje
                              Poznaj sa ako Moje dieťa, staň sa nezávislým na sebe
                              samom a na všetkých ľuďoch a staneš sa slobodným.

                              Človek sám od seba nie je ničoho schopný.
                              To, čo má, čo získa, to Som Ja.

                              Hľaď, Ja sa rozdávam. Ja Som všetko vo všetkom,
                              tiež v tvojom blížnom. Ja sa ti darujem tiež cez ľudí,
                              ktorí ťa milujú, a ktorí za teba v tomto živote prevzali
                              opatrovateľskú povinnosť.

                              Preto nepožaduj od žiadneho človeka statky a peniaze.
                              To, čo dostávaš, prijímaj vďačne a pozeraj na Mňa cez
                              to ako na Darcu.

                              To, čo prijímaš, nepremárňuj. Udržuj vo všetkom
                              a so všetkým mieru, pretože to, čo ti je dané druhým
                              alebo tretím, to je odo Mňa.

                              Slúžim ti tvojim blížnym, slúžim ti Slnkom,
                              Mesiacom a hviezdami, slúžim ti ríšami prírody.
                              Čo prijímaš, to prijímaj vďačne, pretože všetko
                              dobré a milé je odo Mňa.

                              Starám sa o teba vo dne aj v noci.
                              Bdiem nad tebou, Moje dieťa,
                              pretože Ja, tvoj Otec, ťa milujem.

                              Pozri, dieťa Moje, kto sa Mi zverí, ten prijíma.
                              Neber nič z toho, čo dostávaš, ako samozrejmosť.
                              A to, čo vlastníš, spravuj dobre. Považuj sa len za
                              obdarované dieťa. Nehromaď Moje dary.

                              Ja sa starám, Ja obdarúvam, Ja pomáham, Ja
                              liečim. Rozoznávaj Ma vo všetkom a prijímaj
                              vďačne všetko, aj keď sa ti to práve zdá bolestné.
                              Vedz, utrpením dozrieva nejedna duša.

                              Uskutočňuj Môj zákon, ktorý je všetko, potom budeš
                              prijímať naozaj z hojnosti. Kto dychtí po Mojich daroch,
                              kto strháva Moje dary na seba a považuje ich za svoje
                              vlastníctvo, drží ich a vraví: "Ja, ja, ja, iba ja, všetko pre
                              mňa!" -to dieťa raz všetko stratí a bude predo Mnou stáť
                              ako žobrák.

                              Pozri, to je nesloboda, to je závislosť a zajatie
                              duše. Prostredníctvom zákona o príčine a účinku
                              ochudobnejú tí, ktorí žijú v jasote, ktorí myslia
                              len na seba, tí, ktorí to Mnou darované bránia
                              a chcú vlastniť ešte viac. Oni stratia všetko, bude
                              im všetko prostredníctvom zákona o sejbe a žatve
                              zobrané.

                              Každá duša musí raz poznať sama seba, svoju
                              nahotu a úbohosť, svoje malé zdanlivé ja, ktoré
                              musí byť obetované, aby sa skutočne oslobodila
                              vo Mne, slobodnom Bohu, večnom Darcovi, ktorý
                              je všetkým vo všetkom.


                              Nezištná obeť
                              Neobhajuj sa a neobhajuj nič, čo ti ako
                              majetok bolo dané iba ku spravovaniu.

                              Kto háji seba a Moje dary, ten je viazaný.
                              Zviazaný sa nemôže sám oslobodiť, jedine
                              keď sa obetuje Mne, Večnému.

                              Moje dieťa, obetuj sa cez Moju lásku.
                              Hľaď, láska je najsilnejšia sila vo vesmíre,
                              je neustále dávajúca, neustále obetujúca sa.

                              To, čo robíš, má byť presiaknuté nezištnou láskou.
                              To môžeš len vtedy, keď nepozeráš na telo, ale na
                              jadro bytosti každej duše.

                              Dívaj sa cez hmotu a spoj sa s jadrom bytosti,
                              so Mnou, Božstvom. Potom uvidíš len čistotu,
                              potom uvidíš len lásku, potom budeš môcť dávať
                              iba lásku, pretože čistota a láska bude komunikovať
                              s tvojim nezištným srdcom, potom budeš žiť podľa
                              Zákona neosobne.
                              Staň sa neosobným.


                              Sebavzťahovačné myslenie
                              Osobnostné myslenie je ľudské, sebavzťahovačné
                              myslenie. Je obmedzujúce a vzťahuje sa samo na seba.
                              Je to priestorové a časové myslenie; neslobodné myslenie.

                              Toto myslenie robí človeka malým a úzkoprsým. Vedie
                              k nenávisti a k nepriateľstvu, tieto zasa ku krádeži a viazaniu,
                              pretože obmedzený človek mysliaci na svoje ja by chcel
                              vlastniť len pre seba všetko, čo stojí za námahu.

                              Toto sebecké srdce je odo mňa vzdialené,
                              pretože by chcelo iba brať a nie dávať.
                              Tento človek nie je slobodným dieťaťom
                              pravého života, ale je svetským človekom
                              závislým na hmote, ktorá nakoniec nie je
                              nič iné, len Môj Duch transformovaný dolu,
                              vedomie transformované dolu a napokon
                              Moje vlastníctvo.

                              Kto sa správnym spôsobom stará o svoje
                              vlastníctvo, ktoré je tiež Mojim vlastníctvom,
                              vo vedomí, že všetko je Duch a má byť opäť
                              pozdvihnuté k najvyššiemu princípu, ten vo
                              všetkom pozná Mňa, Darcu, a tým sa stane
                              neosobným a bude neosobne pôsobiť. Nebude
                              už myslieť na seba, ale na Mňa, ktorý som
                              všetko vo všetkom.

                              Dieťa Moje, až potom môže človek naozaj prijímať
                              a oslobodiť sa od seba samého, od svojho osobnostného
                              myslenia.


                              Osloboď sa sám od seba
                              Stavaj na Bohu, dôveruj Mi vo všetkých životných
                              situáciách, buď neosobný. Nepožaduj nič pre seba,
                              dávaj. Každý človek musí raz všetko zanechať, aby
                              sa stal slobodný pre pravú cestu duše ku svetlu Božstva.
                              Preto sa staň slobodným. Neviaž sa na žiadneho
                              človeka, lenže cíť sa spojený s každým človekom
                              ako jednota v detskosti Božej.

                              Osloboď sa od vlastného chcenia a cvič sa poznávať
                              Moju vôľu. Poznáš Moju vôľu veľmi rýchlo, keď vyskúšaš
                              sám seba: Je tvoje myslenie ešte svojvoľné? Chceš ty, alebo
                              sa prenecháš Mne, ktorý riadim všetky veci?

                              Preskúšaj svoje slová. Ako často ešte hovoríš sám
                              o sebe, tiež podľa toho poznáš svoju vlastnú vôľu,
                              svoju sebavzťahovačnosť. Vyskúšaj sa, ako často,
                              kedy a prečo sa hájiš, tiež podľa toho poznáš svoje
                              ja a svoju vlastnú vôľu.

                              Staň sa neosobným, staň sa žiarivým.
                              Dávaj lásku a svetlo, a budeš stáť vo
                              svetle svojho Otca.


                              Stoj vo Mne, v Mojom svetle
                              Máš byť odrazom Môjho života.

                              Čo činíš, to si rozmysli. Pýtaj sa seba, či by
                              Ježiš z Nazaretu tiež tak jednal, ako by si rád
                              jednal ty. Pozri sa na svoje myšlienky, svoju
                              reč a svoje jednanie vo svetle Nazaretského,
                              a poznaj sa v tom ako Moje dieťa.

                              Daruj svetlo nezištnosťou, a svetlo
                              bude v tebe a okolo teba.

                              Som Svetlo. V Mojom svetle nezostane nič skryté. Všetko
                              vyjde najavo, všetko bude Moje svetlo vyžarovať späť,
                              tvoje dobré aj tvoje nízke myšlienky, slová a činy. Svetlo
                              je sila sejby; pretože bez svetla nemôže nič prospievať.
                              Preto nechá Moje svetlo tvoju sejbu vyraziť, vyklíčiť
                              a vyrásť, dokiaľ sa nepoznáš podľa svojho vlastného
                              plodu a prekonaním seba samého nevytrhneš špatnú
                              sejbu aj s hlavným koreňom.

                              Potom bude v tebe viac svetla a jasu a budeš
                              siať dobré semeno a zberať dobré plody. Pozri,
                              iba dobré plody ponesiem naspäť do svetla, do
                              Môjho svetla. Nestaviam svetlo Môjho dieťaťa
                              pod dutú nádobu, staviam ho na dutú nádobu,
                              aby svietilo mnohým.

                              Moje dieťa, tak teda svieť, žiar, staň sa nezištným,
                              zabudni na svoje ja, a potom ti bude slúžiť vesmír
                              a všetci, ktorí ho v čistom, svetelnom šate obývajú.


                              Nech sú tvoje myšlienky rovnaké ako tvoje slová
                              Moje dieťa, ak môžeš vysloviť všetko, na čo myslíš,
                              a ak sú tvoje slová rovnaké ako tvoje myšlienky, ako
                              nebesky plynúca hudba sfér, melódia lásky, ktorá
                              neblúzni srdce, ale privádza k prebudeniu a načúvaniu,
                              potom žiješ slobodný.

                              Ak budú tvoje myšlienky a tvoje slová
                              v súlade so Zákonom, vykonáš naozaj
                              hrdinské skutky v Mojom Duchu.

                              Pozri, malé a často zbytočné sú činy tých, ktorí
                              Ma nosia na svojich perách, nie však vo svojom
                              srdci. Tieto zdanlivé skutky, ktoré sú založené len
                              na láske k sebe a na tom, vystaviť sa na obdiv, sú
                              predo Mnou, Absolútnym, prázdnym rozprávaním.

                              Pozri, stvoril Som dokonalé deti. Kto neusiluje
                              o dokonalosť v myšlienkach, slovách a činoch,
                              v tom nemôžem pôsobiť.

                              Buď hrdinský, obetavý. Obetuj sa, svoje ľudské ja,
                              svoje osobnostné myslenie, svoje názory, želania,
                              nízke sklony a túžby, svoje osobnostné usilovanie.

                              Staň sa neosobným. Vedomý,
                              nezištný život, je Boží život.


                              Ži vedome
                              Čo robíš, rob poriadne, a preskúšaj svoje skutky,
                              či môžu byť v súlade so Mnou, Kristom.

                              Odvráť sa od zmyslových dráždení a zmyslových
                              pôžitkov, usiluj o vyššiu lásku, potom sa vyšplháš
                              k Božej láske a spojíš sa s absolútnou láskou,
                              so Mnou, dieťa Moje.

                              Vysoká láska je mystická láska. Je mystické rozdávanie,
                              aby si rástol a zrel v poznaní, že láska má taktiež svoje
                              stupne, od poriadku až po milosrdenstvo.

                              Keď sa vyšplháš na siedmy stupeň,
                              potom si prešiel veškeré stupne lásky
                              a vypracoval si sa k absolútnej Láske,
                              ku zjednoteniu so Mnou, absolútnou
                              Láskou. Potom budeš naozaj jedno
                              so Mnou a zažiješ vznešenú chvíľu
                              radosti a šťastia, ktoré si iba čiastočne
                              zakúsil na stupňoch k absolútnej Láske.

                              Teraz skutočne spočinieš v rukách svojho ženícha,
                              čo ťa ako nevestu a súčasne ako dieťa privíja na
                              svoje prsia a dáva ti blažený bozk, ktorý ťa oddá
                              s Ním, veľkým Vše-Jediným, ktorému potom budeš
                              náležať na veky vekov.


                              Staň sa Mojou nevestou
                              Som tvoj ženich, poď, Moja nevesta, ozdob sa vencom
                              cnosti, žezlom mieru, hrdinským usilovaním sa Mi zapáč.

                              Ozbroj sa nezištnou láskou a zušľachti sa vo všetkom.
                              Upusť od všetkého pudového. Nech tvoje snaženie pozná
                              iba jediný cieľ: čistotu, čistotu za akúkoľvek cenu.
                              Vymeň vlastnú vôľu za vôľu Božiu,
                              vymeň lásku k sebe za lásku detskú.
                              Obetuj svoje nízke sklony za vysoké
                              a ušľachtilé pocity. Obetuj zmyselné
                              sklony a staň sa so Mnou spriaznený
                              v zmýšľaní.

                              Mojou snahou je zjednotiť Mňa s tebou,
                              Mňa, čistotu a Lásku samu. Ak je to aj
                              tvoja snaha, budeš sa nachádzať deň odo
                              dňa vo vyšších vibráciách a budeš sa
                              približovať ku Mne, Tomu, ktorý Ja Som,
                              od večnosti k večnosti.

                              Kráčaj cestou cnosti a dobromyseľnosti. Obetuj
                              svoje vášne, svoje egoistické myšlienky, potom
                              budeš počuť svojho vysokého ženicha a budeš
                              cítiť, myslieť, hovoriť a činiť tak, ako by chcel
                              On. Áno, tvoja reč a tvoje konanie budú stejné
                              so Som, tvojim ženichom. Poď, Moja nevesta.


                              Si naozaj Moja milá
                              Milované dieťa, počúvaj Mňa, svojho
                              Otca a Pána, a uskutočni to, čo ti radím.

                              Pozri, čím viac budeš žiť v Duchu
                              svojho Otca, tým viac sa Mu priblížiš.

                              Podaktoré Moje dieťa si myslí, že dávam
                              prednosť jednotlivým ľudským deťom.

                              To je myslené ľudsky, ale nie duchovne. Duch
                              života neuprednostňuje žiadne zo Svojich detí.
                              Rozdiel spočíva v tom, že jedno dieťa sa priblížilo
                              Môjmu srdcu vyžarujúcemu lásku viac ako druhé.

                              Pozri, ľudia v južných krajoch, kde je teplejšie
                              než na severe, nikdy nepovedia, že sú milovaní
                              slnkom viac ako ľudia na severe. Je to univerzálny
                              zákon, ktorý pôsobí v južných krajoch podľa svojej
                              intenzity inak, než na severe. Slnko však svieti neustále
                              rovnako.

                              Ak budeš bližšie pri srdci svojho Otca vďaka svojej
                              túžbe po Mne a vďaka svojmu duchovnému snaženiu
                              o Mňa, budeš viac cítiť hrejivé a objímajúce paprsky
                              Môjho srdca plného lásky ako dieťa, ktoré stojí ešte
                              v tieni svojich pocitov a vášní.

                              Cez všetko prevráva Duch lásky tiež k svojmu dieťaťu
                              zapletenému ešte v egoizme: Moje milované dieťa,
                              vymaž sa zo svojej obmedzenosti, rozbi pancier svojho
                              ľudského ja, aby ťa mohlo osvietiť večné svetlo a oslobodiť
                              od všetkého ľudského, aby si skutočne žilo prostredníctvom
                              Mňa, ktorý Ja Som od večnosti k večnosti.


                              Ja Som
                              Prebúdzaj sa deň odo dňa viac vo Mne,
                              Ja Som vo všetkom bytie. Pozoruj prírodu
                              vo Mne, ktorý Ja Som. Ona žije, pretože Ja Som.

                              Pozoruj kameň, minerály, duchovnými očami.
                              Nechaj prúdiť zo svojho vnútra prapocit, potom
                              zaznie vedome v tvojom vnútornom sluchu: Ja
                              Som sila v kameni, Ja Som život.

                              Pozoruj kvety a kríky, stromy a plody vnútorným zrakom.
                              Komunikuj s vnútornými silami, ktoré vo všetkom pôsobia,
                              a budeš opäť počuť Mňa, dych svojho nebeského Otca, ktorý
                              ti vdychuje: Dieťa moje, Ja Som.

                              Ja Som slnko, Ja Som každé nebeské teleso,
                              Ja Som obloha a veškeré bytie. Ja Som príroda,
                              kameň, minerál, kvet, krík, plod.

                              Ja Som

                              Ja Som v každom zvieratku, Ja Som jeho život.
                              Nezhasínaj ho svojvoľne, ale dívaj sa na neho
                              ako na svojho poblížneho. Daruj mu zo svojej
                              nezištnej lásky, lebo Ja Som taktiež vo zvierati
                              sila, láska a žiariace slnko.

                              Miluj, miluj, dieťa Moje. Zruš nízke a zlé láskou.
                              Miluj najmä svojho blížneho, svoju sestru, svojho
                              brata. Pozri, Ja Som taktiež v každom z vás sila,
                              Otec-Matka-Duch, láska, ktorá by chcela dieťa
                              viesť a sprevádzať.

                              Ži vedome, Moje dieťa, v naplňovaní Svätých zákonov,
                              potom sa tvoja duša zanedlho opäť pridá k vnútornému
                              oslavnému spevu a prúd svätého prapocitu ťa celkom
                              oduševní.

                              Potom budeš vedome hovoriť a vedome cítiť
                              v hlbokom poznaní: Otec a Ja sme jedno.

                              Len tak môžeš a budeš milovať
                              Mňa viac ako tento svet.


                              Buď slobodný od seba samého
                              Byť slobodný od seba samého znamená myslieť
                              stále menej na seba a svoje vlastné záležitosti.

                              Byť slobodný znamená netúžiť po majetku
                              a vlastníctve, ale zveriť sa Tomu, ktorý vie
                              o všetkých veciach, ktorý je všetkým.

                              Kto je skutočne slobodný, ten je bohatý.
                              A kto je vo vnútri bohatý, ten netúži po
                              majetku. Vlastní všetko a všetko mu slúži.

                              Túto slobodu nemožno získať za peniaze a majetok,
                              ale len za srdce zo zlata, ktoré nemyslí na seba, ale
                              bije pre svojho blížneho.

                              Ľudia so zlatým srdcom sú naozaj šťastní.
                              Sú hýbateľmi sveta, ktorí prinášajú do sveta
                              mier nezištnosťou a zabúdaním na seba.

                              Osloboď sa, Moje dieťa, od osobnostného myslenia,
                              od osobnostného cítenia a chcenia, potom dostaneš,
                              čo pre svoj život potrebuješ a omnoho viac.

                              Prechádzaj sa zelenými, voňajúcimi lúkami,
                              sú tvoje. Prechádzaj sa kvitnúcimi alejami,
                              šumiacimi lesmi, sú tvoje. Všetko, čo vidíš,
                              v sebe skrýva večného Ducha, tvoje dedičstvo.
                              Je tu všetko tvoje, pretože substancia veškerého
                              života je v tebe.

                              Uč sa využívať svoje dedičstvo správnym
                              spôsobom, potom ti bude slúžiť nekonečno.


                              Tebe slúži nekonečno, Duch vo veškerom bytí
                              Všetko, čo je, by chcelo tebe, univerzálnemu dieťaťu,
                              najvyššiemu sformovanému životu, slúžiť.

                              Pozri, dieťa Moje, čo vidíš, je vedomie.
                              Vedomie jednotlivého univerzálneho života
                              je Mnou stvorené tak, že slúži nadradenému vedomiu.

                              Ty, ako druhé najvyššie vedomie, ako dieťa Božie,
                              máš dar, podrobiť si celý univerzálny život.

                              Podmaňte si Zem, tak Som hovoril ku svojim verným.
                              Tým Som myslel: Keď sa človek učí správne poznávať
                              a vykladať aspekty vedomia Zeme, začína tušiť, čo je
                              univerzálne vedomie, Svätý Duch vo veškerom bytí.

                              Moje dieťa, zjemni svoje zmysly,
                              vytvor priestor vo svojom vnútri
                              pre všetky oblasti vedomia,
                              potom zistíš, že si skutočne po Mne,
                              svojom Otcovi, najvyšším stvorením,
                              pretože ti slúži nekonečno, vševedomie,
                              Môj Duch.

                              Duch je vedomie, Duch je sila.
                              Ja Som všetko vo všetkom,
                              Duch tvojho Otca, služobník
                              všetkých Jeho detí.

                              Dosiahni tohoto vysokého vedomia dávaním
                              v Darcovi. Dávaj tak, ako sa Ja večne rozdávam,
                              Ja, Duch, sila tvojho Otca.

                              Ja Som Večný, večný Darca.


                              Dávanie oslobodzuje
                              Moje dieťa, vlastníš všetko, čo vlastním Ja.
                              Poznaj a pochop túto výpoveď v jej hĺbke.

                              Kto vlastní všetko, čo skrýva nekonečno, čo by
                              chcel ešte viac? Nastúp svoje dedičstvo cez vieru
                              a dôveru vo Mňa, potom vyrastie tiež láska ku Mne
                              a bude sa jej dariť.

                              Poznaj: V celej nekonečnosti neexistujú náhody.
                              Všetko je dobre usporiadané a začlenené do Môjho
                              veľkého Zákona. Snaž sa vymaniť z kruhu pôsobnosti
                              príčiny a účinku, sejby a žatvy, potom žiješ skutočne
                              svoje dedičstvo a budeš ho vedieť používať správnym
                              spôsobom.

                              Akí malí a nízki sú však tí, ktorí sú chudobní na
                              duchovnosti. Hromadia, súdia, hádajú sa a nariekajú,
                              a sú aj tak chudobní a zostanú chudobnými, pokým
                              nespoznajú svoje pravé dedičstvo, ktoré môže byť
                              získané iba naozajstnou pokorou a nezištnosťou.

                              Moje dieťa, príjmaj všetko tak, ako to je,
                              a nenariekaj. Pretože všetko, čo ťa stretne,
                              radosť aj utrpenie, si ty sám. Ty si staviteľ
                              svojho osudu, ale tiež dobyvateľ pravého,
                              večného dedičstva.

                              Ako vystupuješ, taký si. Ako si dnes ustelieš,
                              tak si zajtra ľahneš. Poznaj toto, Moje dieťa.

                              Pozoruj toto všetko vo svetle milosrdenstva
                              a lásky. Tieto vlastnosti tvojho Otca ukazujú
                              všetky ešte existujúce ľudské sklony a pudy
                              v tebe, aby si ich obetoval Mne, Večnému,
                              na oltár milosrdenstva a lásky.

                              Pravá obeť oslobodzuje, vedie k pravému
                              činu. Obetuj svoje ja a nastúp svoje pravé,
                              večné dedičstvo, univerzálny život, ktorý
                              Ja Som, potom ti bude slúžiť nekonečno,
                              život.
                              Ja Som život.


                              Obeť
                              Obetovať seba samého na Môj oltár lásky,
                              je najťažšie pre Moje ľudské deti. Aby sa
                              vzdali všetkého svetského, aby získali ten
                              veľký Celok je potrebná vnútorná veľkosť
                              a dôvera v Boha.

                              Kto sa obetuje, neuvidí zo začiatku viac ako dym,
                              dym svojich vášní a pudov, svojich pominuteľných
                              myšlienok a túžob.

                              Keď dym zmizne, nevidí človek smerujúci k Bohu
                              najskôr nič, iba popol, popol svojho nízkeho ja.

                              A teraz je treba hľadať v popole tú malú tlejúcu
                              triesku, Kristove svetlo. To opäť znamená - práca
                              na sebe samom - Moje dieťa.

                              Kto sa Mi chce obetovať, musí teraz odstrániť popol
                              ešte existujúceho, nízkeho ja a rozdúchať horiace
                              Kristove svetlo, tlejúcu triesku svojej duše s vierou,
                              že sa priblíži Mne, Bohu, Večnému, cez Kristove svetlo.

                              To znamená zasa obeť. Každý deň, každú hodinu
                              a každú minútu musí dávať sám na seba pozor,
                              na svoje stále sa objavujúce nízke myšlienky,
                              ktoré znova a znova vstávajú v ľudskej mysli
                              a chcú prekryť Kristove svetlo.

                              Hrdinskou obetavosťou musí zvíťaziť nad blokáciami
                              duše - nad ešte existujúcimi duševnými obalmi, nad
                              svojim podvedomím a povrchným vedomím, až budú
                              odstránené veškeré korene ľudského ja z poľa duše,
                              a mozgové bunky už začnú registrovať len a jedine to
                              ušľachtilé, čisté a krásne, a zmysly dokážu pociťovať
                              a chcieť už iba šľachetné.

                              Poznaj, dieťa Moje: tak skutočne zväčšíš Kristove svetlo
                              v sebe, ktoré sa potom zjednotí s prasvetlom tvojho Otca.

                              Začni s veľkými činmi. Začni, obetuj sa a očisti
                              všetko, čo z ľudského na tebe ešte visí, potom
                              dospeješ cez dôveru a vieru k pravej láske a ku
                              zjednoteniu so Mnou, tvojim Bohom a Otcom.


                              Očisti všetko, čo tebou hýbe
                              Moje dieťa, človek vlastní viacero aspektov vôle.
                              Je to povrchné vedomie, podvedomie a obaly duše.
                              Tieto aspekty tvoria ľudskú vôľu, to sebecké cítenie,
                              myslenie a chcenie.

                              Pozri, dieťa moje, ak by si sa chcelo oslobodiť
                              samo od seba, od svojho nízkeho ja, nehrň pred
                              sebou problémy, ktoré tebou stále znovu hýbu.
                              Ovládni ich duchovným vôleplným úsilím, tým,
                              že všetko nezvládnuté prenecháš Mne.

                              Pokladaj to stále znova na Môj oltár lásky,
                              pokým sa neoslobodíš od svojho mučivého
                              problému. Kedykoľvek sa ti zdá, že ťa premôže,
                              polož ho včas na Môj oltár lásky. Ja, tvoj Otec,
                              premením tú časť, ktorú na Mojom oltári necháš.

                              Tie časti tvojho problému, ktoré ťa dotieravo
                              povzbudzujú, Mi prinášaj tak dlho, pokým
                              nebude všetko zmenené Mnou, tvojim Pánom
                              a Bohom, tvojim Otcom.

                              Pozri, dieťa Moje, človeku je daný boj tak dlho,
                              pokým nebude silou Môjho Syna, Kristovou
                              spasiteľskou iskrou, všetko prekonané, pokým
                              sa človek neoslobodí od svojho sebeckého cítenia,
                              myslenia a chcenia, pokým nebudú povrchné vedomie
                              a podvedomie duchovné skrz na skrz, a tvoje obaly duše
                              prežiarené.

                              Pozri, dieťa Moje, to musia duša a človek
                              sami premôcť, avšak podporným a pomocným
                              Spasiteľským plameňom, s Kristom, Mojim Synom.
                              Poď a vydaj sa na cestu.
                              Začni.


                              Kráčaj so Mnou, Ja Som tvoj sprievodca
                              Kdekoľvek chodíš a stojíš, si v záhrade lásky,
                              ak Som Ja, Duch života, tvoj sprievodca.

                              Kráčaj vo vedomí Božom, že Ja Som všetko
                              vo všetkom, potom sa pred tebou budú skláňať
                              prírodné ríše, dieťa Moje, a z krovia plného tŕňov,
                              ktoré ti miestami lemuje cestu, vyrastú duchovné
                              ruže na počesť Toho, ktorý ťa vedome sprevádza,
                              a na počesť tebe, pretože ty si Môj verný obraz.

                              Dívaj sa na všetko v Mojom vedomí. Nechaj svoje
                              vedomie prúdiť do minerálu, do rastliny, do zvieraťa
                              a cíť jednotu so všetkými životnými formami. Potom
                              ti bude jasné, že esencia tvojho bytia je vo všetkých
                              životných formách a esencia všetkých životných foriem
                              je v tebe.

                              Pozri, dieťa Moje, keď zneuctíš nejaké zviera,
                              trpí tvoje vedomie a následne tiež ty, pretože
                              si sa ublížením zvieraťu zaťažil, a tým si sám
                              uškodil.

                              Poznaj: Kto znesväcuje prírodu, kto zvieratám vedome
                              spôsobuje utrpenie, ten raz bude príčinou toho sám trpieť,
                              pretože znesväcuje seba a spôsobuje utrpenie sám sebe,
                              lebo časť jeho vedomia je vo všetkých životných formách
                              a esencia všetkých životných foriem v ňom, v duši človeka.

                              Toto poznaj a jednaj podľa toho. Potom sa stanem
                              Ja tvojim vedomím sprievodcom a budeme kráčať
                              ruka v ruke záhradou nekonečnosti, v tom vedomí,
                              dieťa Moje, že čo je Moje, to je i tvoje, a čo je tvoje,
                              to Som Ja, tvoj sprievodca. Darujem ti ružu z Nebies,
                              teba samého, Moje čisté dieťa. Ja Som jadro bytosti
                              a ty si ozdoba vnútra, šat lásky.


                              Ja Som Láska
                              Moja láska je neobmedzená. Nepozná ani čas, ani
                              priestor. Všetko, čo je, je prejavom Mojej lásky.

                              Aj zlo, ktoré sa prejaví v tomto svete, skrýva v sebe
                              Moju lásku. Pozri, zlo by nemohlo nikdy odpustiť,
                              keby bolo iba zlé. V zle sú zárodky dobra, je v ňom
                              premieňajúci a odpúšťajúci princíp, láska. Jedine cez
                              lásku dospeje človek k odpusteniu a jedine cez lásku
                              je mu odpustené.

                              Poznaj veľkosť všadepôsobiacej Všemohúcnosti Božej,
                              tvojho Otca. Zlo, špatné a satanské nie je nikdy iba zlé,
                              špatné a satanské, a nezáleží, na ktorom stupni sa toto
                              nízke prejavuje a vystrája.

                              Vo všetkom, ako v šľachetnom a dobrom, tak
                              aj v zlom, v zvieracom, je láska, udržujúca
                              a premieňajúca princíp. Ja Som teda Vše-Duch,
                              ktorý je vo všetkom a vedie koniec koncov všetko
                              k dobrému, čistému a ušľachtilému, ku Mne, Láske,
                              ktorej výrazom Ja Som.


                              Staň sa poznajúcim
                              Vo všetkom Som Ja, univerzálny Duch života.
                              Poznaj Ma najskôr v sebe a usiluj o dokonalosť,
                              aby si sa stal opäť božským, takým, akého Som
                              ťa stvoril. Ak pozdvihneš svoje myšlienky a túžby
                              ku Mne, Večnému, tak budeš vo všetkom poznávať
                              a vidieť tiež Mňa, Život.

                              Svetskému človeku je pohľad na večné zastrený,
                              duchovnému človeku je mnohé zjavné, vidí Ma,
                              esenciu života vo veškerom bytí.

                              Ak spoznáš esenciu všetkého bytia v sebe,
                              budeš sa vidieť ako časť vesmíru a spoznávať
                              sa vo všetkých veciach.

                              Poznaj a zisti v sebe, že Ja Som všetko, čo je ušľachtilé,
                              dobré a čisté, lebo Ja Som život. Nejestvuje žiadny život
                              okrem Mňa. Ja Som všetko vo všetkom. Tak je aj tvoj život
                              životom vo všetkom, pretože Ja Som v tebe a ty si vo Mne.
                              Poznaj sa ako časť veľkého celku, ktorý zasa v sebe
                              skrýva všetky časti života. Tak si univerzálny život
                              zo Mňa. Pretože je všetko obsiahnute vo všetkom,
                              si ako esencia života rovnako vo všetkom.

                              Vnímaj Ma v sebe, a uvidíš Ma
                              vo všetkých formách života.

                              Ak uškodíš svojmu blížnemu, škodíš sám sebe,
                              pretože i ty si ako esencia života vo svojom blížnom.
                              Ak ohováraš a ak hanobíš svojho blížneho, ak ho okrádaš
                              a zavrhuješ, ohováraš a hanobíš sám seba a súčasne Mňa,
                              pretože Ja Som vo všetkom, ako aj tvoja esencia života.
                              Ak okrádaš a ak zavrhuješ svojho blížneho, kradneš si sám
                              sebe životnú silu a zavrhuješ svoje pravé Ja a súčasne Mňa,
                              ktorý Ja Som vo všetkom.

                              Ak znesväcuješ ríšu rastlín a zvierat, znesväcuješ sám seba,
                              klesáš k zvieraciemu človeku a redukuješ tým svoju životnú
                              silu, ktorá Ja Som. Toto poznaj a nachádzaj život vo všetkom,
                              potom Ma uvidíš.

                              Pravý mudrc vidí ľudí a bytosti, veškeré bytie
                              vo svetle Božstva. Preto je osvietený a múdry,
                              lebo súčasne vyciťuje, čo je život, Zákon.
                              Ja Som Zákon v tebe, Ja, tvoj Pán a Boh od
                              večnosti k večnosti.

                              Buď si toho veľkého celku vedomý, lebo ty si
                              univerzálny život, pretože Ja Som v tebe a ty
                              si vo Mne, Živote.


                              Čo myslíš, tým si
                              Výraz tvojho zovňajšku, tvoje gestá a mimika, tvoje
                              oblečenie a tvoje chovanie ukazujú tvoje myšlienky.
                              Kto ťa pozoruje vnútorným zrakom, ten vie, kto si,
                              kto ťa iba vidí, ten ťa nepozná.

                              Preto sa uč poznávať sám seba, potom sa naučíš
                              tiež pozerať vnútorným zrakom. Potom uvidíš
                              vnútorným zrakom, ľudí a veci očami Ducha,
                              ktorými je všetko viditeľné. Pokým iba vidíš,
                              dívaš sa len na zovňajšok. Posudzuješ podľa
                              zovňajšku, súdiš, pretože nespoznávaš sám seba.

                              Kto posudzuje a súdi, ten si môže byť istý, že podobné
                              je v ňom samom. Kto svojho blížneho podceňuje, tomu
                              chýba práve to, čo on svojmu blížnemu upiera, alebo sa
                              v ňom nachádza práve to, čo mu zlomyselne prisudzuje.

                              Poznávaj sa vo svojom blížnom. Ako naňho myslíš,
                              čo si o ňom myslíš, to si ty sám. Kto však pozerá
                              vnútorným zrakom, ten sa sám preskúmal a díva sa
                              na ľudí a veci vnútorným zrakom milosrdenstva,
                              s výrazom porozumenia, láskavosti a chápajúcej lásky.

                              Staň sa vidiacim.


                              "Otec a Ja jedno Sme"
                              Tieto slová Ježiša sú Kristove slová.

                              "Otec a Ja jedno Sme" znamená:
                              jeden Duch, jeden Život, jedna Pravda a jedna Láska.

                              Pozri, dieťa, k tomuto bytiu v jednote so Mnou
                              dospeje raz každá duša skrz Moju večnú milosť.
                              Cvič sa, aby tvoje myslenie, cítenie, chcenie
                              a jednanie sa stalo stejným ako Moje, potom
                              dospeješ do toho jediného prúdu, ktorý vie
                              o všetkých veciach, ktorý vníma všetky veci,
                              ktorý je všetko bytie, Boh.

                              Staň sa božským, staň sa neosobným. Zabudni
                              na seba samého, tak získaš Mňa, Neosobného.

                              Premýšľaj stále menej o svojom malom ja,
                              a nechaj sa Mnou viesť, potom Ma získaš.
                              Nehovor medzi tým, keď hovoria iní; buď kľudný,
                              buď neosobný. Zostaň spojený so Mnou, potom budem
                              pôsobiť v tebe Ja, večná sila, a tvoje slová budú závažné
                              a mocné pre všetkých tých, ktorí rozprávajú veľa a vravia
                              nezávažné veci. Buď oslobodený sám od seba, potom bude
                              tvoje slovo Mojim Slovom.