R O Z S I E V A Č  


           Potom im povedal veľa vecí v podobenstvách a hovoril: "Hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsieval; a ako rozsieval, niektoré semená padli popri ceste, a prišli vtáci a pozobali ich. Iné padli na skalnaté miesta, kde nemali mnoho pôdy, a hneď vyklíčili, lebo nemali hlbokú pôdu. Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich a uschli, lebo nemali korene. Iné zase padli medzi tŕnie a tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Opäť iné padli na znamenitú pôdu a začali prinášať úrodu, to stonásobne, ono šesťdesiatnásobne, iné tridsaťnásobne. Kto má uši, nech počúva."

           Tu pristúpili učeníci a povedali mu: "Prečo im hovoríš v podobenstvách?"

           V odpovedi im povedal: "Vám je dané rozumieť svätým tajomstvám nebeského kráľovstva, ale im to nie je dané. Totiž ktokoľvek má, tomu bude dané viac a bude mať hojnosť; ale kto nemá, tomu bude odňaté aj to, čo má. V podobenstvách im hovorím preto, lebo hľadiac, hľadia márne; počúvajúc, počúvajú márne, ani zmysel toho nechápu; a spĺňa sa na nich Izaiášovo proroctvo, ktoré hovorí: ,Počuť počujete, ale zmysel toho určite nepochopíte; a pozerajúc budete pozerať, ale určite neuvidíte. Lebo znecitlivelo srdce tohto ľudu, a ušami počúvali bez ohlasu a oči zatvárali, len aby nevideli očami a nepočuli ušami a aby nepochopili zmysel toho svojím srdcom a neobrátili sa, aby som ich uzdravil.´
           Šťastné sú však vaše oči, lebo vidia, a vaše uši, lebo počujú. Lebo pravdivo vám hovorím: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť veci, ktoré vy vidíte, a nevideli ich, a počuť veci, ktoré vy počujete, ale nepočuli ich.
           Počujte teda podobenstvo o rozsievačovi. Keď niekto počuje slovo o kráľovstve, ale nechápe jeho zmysel, prichádza ten zlý, a uchváti, čo bolo zasiate do jeho srdca; to je ten zasiaty popri ceste. Ten, čo bol zasiaty na skalnatých miestach, to je ten, kto počuje slovo a hneď ho prijíma s radosťou. I napriek tomu, že nemá v sebe koreň, predsa nejaký čas pokračuje, a keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, ihneď sa potkýna. Ten, čo je zasiaty medzi tŕnie, to je ten, kto počuje slovo, ale úzkostlivé starosti tohto systému vecí a podvodná moc bohatstva dusia slovo, a on sa stáva neplodným. Ten, čo bol zasiaty do znamenitej pôdy, to je ten, ktorý počuje slovo a pochopí jeho zmysel a ktorý skutočne prináša úrodu a vynáša, tento stonásobne, tamten šesťdesiatnásobne, iný tridsaťnásobne." /Matúš 13:3-23/Dnes je takých, ktorí rozhadzujú semená naozaj mnoho. Nemožno ich však nazvať rozsievačmi, lebo z ich semien neraz vzíde viac bodľačia ako úrody. Toto miesto však nie je vytvorené na kritiku. Ale s radosťou je tu poukázané na semená, ktoré majú skutočne predpoklad úrody. Teda odporúčame :

Kyriacos C. Markides: Strovoloský mág
Stručne: Je to kniha, ktorá učí myslieť. Ba dokonca svedčí o tom, že myslieť je skvelé.Gabriela Witteková: Slová Otca
Stručne: V tejto útlej knížočke je azda toľko svetla, koľko môže písomnosť uniesť.

Liečenie silou pozitívneho myslenia
Stručne: Nachádza sa tu niečo iné, ako sa možno dočítať v publikáciách s podobným názvom. Je možné to priam nazvať receptom na pozemský život.

Kristus odhaľuje štát démonov
Stručne: Za na pohľad alarmujúcim názvom sa skrývajú pravdy, ktoré docenia iba ozajstný bádatelia, pretože iba oni sú schopní ich prijať. Obsah knihy sa tak pravdivo dotýka ľudskej podstaty, až otriasa celým svetom človeka. Odhaľuje sa tu aj to najskrytejšie ego, čím sa nesmierne napomáha k sebaspoznaniu, a tým pravdaže aj k prezretiu diania okolo nás.Mairad: Spoveď kňaza
Stručne: Jednoduchým príbehom kňaza sa v nej autor pokúsil vytvoriť most k duchovnu pre bežného človeka spoločnosti.

Bádatelia pravdy
Stručne: Pokračovanie spovede kňaza pre tých, ktorí prešli cez most.
Dobré sily hovoria: Cestu ďalej ti ústa otvoria
gigantik@gigantik.sk