Vesmírni súrodenci 


V SPASITEĽSKOM DIELE SYNA BOŽIEHO SLÚŽIA AJ BRATIA Z ČIASTOČNE HMOTNÝCH OBLASTÍ VESMÍRU
(Nemecký originál vydal Univerzálny život, prakresťanská spoločnosť, založená podľa učenia prorokyne Gabriely z Würzburgu, ktorá tiež telepaticky prijala text tohoto posolstva).


      Predhovor
      Na spasiteľský plán Ježiša Krista sa napojili aj bytosti vzdialenejších svetov. Sú to naši čiastočne hmotní súrodenci, ktorí si dali za úlohu, pomocou čírej lásky k blížnemu a nezištnosťou, vyčistiť a zušľachtiť svoju čiastočne hmotnú štruktúru. Touto duchovnou aktivitou pretvárajú zároveň svoje domovské planéty a pozdvihujú ich znovu do čistých svetov.
      Bratia, ktorí nám dávajú teraz o sebe vedieť, spolupôsobia v spasiteľskom pláne Ježiša Krista, ktorého cieľom je návrat padlých duší do ich pôvodnej nebeskej domoviny. Tento plán zahŕňa našu Zem a všetky očistné roviny záhrobného sveta.
      Tento spis má umožniť nahliadnutie do veľkej záchrannej akcie, na ktorú sa napojilo mnoho ľudí a bytostí, aby slúžili Ježišovi Kristovi a nastolili opäť všeobsiahlu jednotu stvorenia.
      Za pravdivosť údajov a poučení uvedených v tomto spise, ktoré sa podobne, ako všetko pochádzajúce z duchovného sveta, musia chápať podľa zmyslu, sa pred Bohom, našim Pánom, zaručuje duchovný učiteľ, brat Emanuel, cherub Božej múdrosti, jeden zo štyroch prejavení Pánovych Zákonov.
     


Z a č i a t o k   r o k u   1 9 8 0

      1. kontakt

      Brat z vesmíru:
      Boh s nami všetkými!
      Čas pokročil. Ty si ma zaregistrovala vo svojom vedomí, prorokyňa. Počúvaj! Pre milosť Pána a vášho Majstra.
      Počúvaj! Pre milosť Pána a vášho Majstra nás smieš vnímať. Nám vyhovuje ktorýkoľvek čas. Rozumieš? V ktorýkoľvek čas sme k dispozícii.
      Považuj nás za svojich bratov z vesmíru, ktorí chcú svetu sprostredkovať informácie. Vypočuj nás. Sme bratia z kozmu.
      Sme vaši priatelia. Chceme svetu odovzdať správy. Chceme ľuďom povedať, že za vašou slnečnou sústavou existujú formy bytia, ktoré sú len čiastočne hmotné, a ktorých stupeň zhmotnenia môže byť rôzny.
      Môžeš nás dobre vnímať.
      Jedná sa o telepatiu. Jedná sa o telepatiu.
      Zdravíme ťa v mene Pána a vášho Majstra.
      Nezabudni, že prišiel čas, keď budeme s tebou môcť nadväzovať kontakt. V ktorej dennej dobe, to určíš ty sama.
      Pokoj a láska nech panujú vo vašich srdciach, aby sa duše a ľudia ozdravovali, lebo tento svet a túto Zem čakajú veľké katastrofy.
      Pokoj, pokoj v Bohu a pokoj vo vašom Majstrovi!      2. kontakt

      Život v Bohu je veľmi mnohotvárny, bohatý na božskú silu. Kto ho pozná a usiluje sa oň, tomu sa podľa úrovne jeho vedomia otvárajú mnohé možnosti. Čím viac sa blížime svetlu Boha, tým všeobsiahlejšie sa stávajú naše duševné vedomosti a podľa úrovne našich vedomostí a života, môžeme aj konať. Človek je preto obmedzený, lebo oblasti svojho vedomia, ktoré sme všetci od Boha, nášho Pána dostali, nerozvíja.
      Oblasti vedomia sú náš život. Cez ne sa dozvedáme a prežívame, pretože v sebe vlastne nosíme celé stvorenie. Vedomie celku nám bolo vdýchnuté večným Životom, ktorý ctíme, a ktorému slúžime. Napriek tomu, že vy, ľudia, žijete v zajatí svojej nevedomosti, predsa ste našimi bratmi.
      My prichádzame z vyšších svetov, odtiaľ, kde nie je noc ako u vás. Tam existujú duchovné magnetické prúdy, ktoré sú neustále oživované éterom, fluidovým duchovným svetlom. To znamená, že u nás nie je žiadna noc, pretože naša slnečná sústava nepredstavuje kryštalizáciu podobnú zemskej. Naša domovská planéta nepodlieha takému výkyvu, ako vaša Zem, pretože my ju životom podľa zákonov udržujeme na tom istom kmitočte, ktorý nám bol prikázaný Božím Zákonom.
      Aj my spoznávame, že sa musíme ďalej vyvíjať. Dali sme si tiež za úlohu nevyvíjať len sami seba, ale zušľachťovať i našu planétu. Preto je doba našej zrelosti i premeny dlhšia. Spoznávame, že naša slnečná sústava, ktorá existuje v jednej z mnohých mliečnych dráh, patrí k večne čistému bytiu a je len časťou našej večnej domoviny.
      Dali sme si za úlohu neklásť dôraz len na náš vlastný vývoj, ale pozdvihnúť i náš slnečný systém do duchovného, zákonu zodpovedajúceho zušľachtenia. Boh, náš vesmírny Pán a Otec, nám všetkým dáva k tomu silu a lásku.
      Tak, ako budú naše duchovné telá, zodpovedajúce nášmu duchovnému stavu, priťahované duchovným gravitačným zákonom, ktorý je považovaný za prasilu všetkého bytia, tak bude zušľachtený aj náš slnečný systém a prevedený na vyšší kmitočet.
      S mnohými súrodencami, ktorí žijú všade naokolo v iných mliečnych dráhach, sme si dali za úlohu, starať sa o našich súrodencov na Zemi, pretože sa priblížil čas veľkej zmeny. Skôr však, ako táto zmena začne, zažijú ľudia veľké vojny a katastrofy, ktoré spustošia Zem. Skrz tieto reakcie, ktoré sú následkom činnosti ľudstva, nájde ešte veľa ľudí cestu, prostredníctvom vášho Spasiteľa, do vyšších svetov, pretože nakoniec pre ľudí a mnohé duše, iná cesta nezostane. Materialisticky naprogramovaný človek a duše obklopené ešte mnohými zemskými kmitočtami, sa pri tomto čase veľkej zmeny nebudú mať na čom zachytiť, ani na ich majetku a postavení, ani na ich obľúbenom predmete. Ani blížny im neponúkne nijakú oporu, pretože každý sám, zhrozený, prestrašený a bezradný, bude hľadať východisko z nastávajúcich udalostí. Aby sme svoju úlohu mohli splniť, obrátili sme sa na božskú hierarchiu. V modlitbách sme prosili o to, aby sme našim ľudským súrodencom mohli pomôcť. Aj medzi nami sú veľkí osvietenci, ktorí na naše modlitby dostali od božskej hierarchie kladnú odpoveď, že smieme slúžiť Majstrovi všetkých majstrov, a tým byť našim ľudským súrodencom účinne nápomocní.
      Cez túto pomoc blížnemu nám bola od nášho Pána a Boha pridelená veľká milosť, lebo služba blížnemu podporuje zároveň náš vlastný vývoj. Prijatú posvätnú silu si však nenechávame len pre seba, ale ju odovzdávame rovnakým dielom ďalej, našej slnečnej sústave, aby sme činnou láskou k blížnemu prekonali sami seba a dostali sa do večného spoločného vzostupu.
      Bolo mi dovolené hovoriť telepaticky cez teba k všetkým, ktorí nás chcú počuť. Pretože na vašej Zemi sa o nás rozširuje veľa neprávd.
      Falošné hlásania vznikajú takto: Mediálne nadaný človek preberie od iných mediálnych ľudí úryvky prirodzených pripomienok a ešte niekoľko pridá, takže nakoniec je to pravdivé znečistené, to znamená popretkávané predstavami a názormi.
      Čo výlučne chceme, to je stáť pri našich ľudských súrodencoch a poskytovať im samaritánske služby, ktoré tento svet veľmi nutne potrebuje.
      Ľudstvo, napriek milosti svojho Spasiteľa, to nedotiahlo ani tak ďaleko, aby vďaka veľkej pomoci a posvätnej sile, dokázal človek stáť jeden pri druhom, pomáhať si.
      Pretože veľa ľudí má starosti len o svoj majetok a prospech, a tomu pripisujú najväčší význam, nedokážu pochopiť, že im niekto iný chce pomáhať. Myslia si, že všetko, čo pochádza z vonku, z okolia ich slnečnej sústavy, by mohlo mať nepriateľské úmysly.
      Kto z vyšších svetov prenikne do týchto hĺbok hmotného, ten nemôže byť v nijakom prípade nepriateľ, ale jedine priateľ. Lebo ten, kto má silu katapultovať sa z tejto hmoty opäť von a vrátiť sa do svetlejších svetov, ten tiež vie, ako má používať zákony Pána. Hoc priznávam celkom otvorene, že ani mi nedokážeme ešte úplne napĺňať Zákon Života, no spoznali sme už, že iba láska k Najvyššiemu a k blížnemu, obrátenie sa k Pánovi a Bohu, a k našim blížnym, nám pomáha ďalej v evolúcii zákona.
      Týmto krátkym vyjadrením by som chcel sprostredkovať pravdu. Našou úlohou je pomáhať našim ľudským súrodencom a vydať pravdivé svedectvo o našej existencii.
      Ako som už povedal, nechceme nič iné, ako uskutočňovať lásku k blížnemu, aby sme raz všetci mohli žiť opäť zjednotení v dokonalosti, v trvale čistom bytí.
      Naše posolstvo okrem toho je: Kto sa usiluje o dokonalosť (čistotu), príjme od Boha, Toho Večného Ducha, viac múdrosti a duševnej sily ako pomoc.
      Ľudstvo sa má dozvedieť, že mimo jeho životný priestor sú existencie, ktoré majú ďaleko väčšie vedomosti, ako nedoučený, za hmotnými statkami sa naháňajúci človek.
      My, bratia, ktorí v kozmických lodiach navštevujeme túto slnečnú sústavu, žijeme v odlišnom kmitočtovom rozsahu rôznych galaxií. Aj úroveň vlnenia našich tiel je veľmi rozdielna, podľa úrovne stupňa nášho vývoja, to znamená podľa duševnej zrelosti.
      Tak rozdielne, ako sú konštrukcie našich lodí, tak sú rozdielne aj stupne hmotného zhustenia našich tiel. Kozmické lode boli postavené podľa momentálnych znalostí našich bratov. Podľa stupňa vývoja bratov z jednotlivých hviezd, sú teda i kozmické lode. Každý hviezdny brat sa však usiluje, podľa stupňa svojho uvedomenia, slúžiť Božiemu Duchu, aby mohol pomáhať do ťažkostí upadnutému ľudstvu, dušiam a ďalším formám života, ako napr. zvieratám.
      Naša úloha spočíva aj v tomto: Akonáhle nastanú obrovské zmeny, ktoré začnú predovšetkým po objavení sa vášho Majstra, telepatickými silami vyhľadáme vo vyžiarovanom spektre nielen ľudí, ale aj duše z očistných úrovní a poloduše z ríše zvierat. Tieto vynesieme z vašej slnečnej sústavy na pokojnejšie svety, ktoré sa však svojim kmitočtom musia rovnať zachráneným stvoreniam.
      Žiaľ, teraz sa vaša slnečná sústava tak zhustila, že sedimentačná vrstva za sedimentačnou vrstvou musí byť odstránená, a tým celá slnečná sústava prejde do expanzie.
      Zušľachtenie systému je závislé od zušľachtenia jeho obyvateľov, teda od vás, ľudí. Vy, ľudia, sa teda musíte pridržiavať zákonov Pána a podľa týchto aj konať. Iba dodržiavaním zákonov Ducha sa stanete osvietenými a schopnými konať v pozitívnom zmysle, ľuďmi, ktorí môžu ešte všetko odvrátiť.
      Stupne osvietenia sú oblasti vedomia. Čím viac svojim životom preniknete do nádherných zákonov Boha, tým viac sa zmeníte vy a štruktúra vašej Zeme, pretože nielen v Zemi, ale i vo vás, ľuďoch, pôsobí Zákon Pána. Vplyvom pozitívneho myslenia a pozitívnym konaním, by sa najskôr zmenila štruktúra ľudstva, a potom štruktúra Zeme tak, že by aj celá slnečná sústava mohla prejsť pozitívnymi zmenami. To teda znamená, že úmerne stupňu vášho zušľachtenia, by bola zušľachtená a na vyšší stupeň vlnenia pozdvihnutá i vaša slnečná sústava. Malo by to potom za následok premenu a nie zánik.
      Ako ste teraz počuli, máme sa všetci približovať večnému cieľu, aby sme to, čo sme vlastnou vinou znehodnotili, opäť spoločne zhodnotili, zušľachtili. Ide o naše slnečné sústavy.
      Ľudstvo sa nemodlí tak, ako by sa modliť malo, totiž z presvedčenia a srdcom. Modlitbou zo srdca sa človek dotýka bytostného jadra duše, božského v sebe, ktoré sa potom stáva podstatne aktívnejším. Tak je možné mnohé napraviť a uchrániť. Len cez bytostné jadro, cez božskosť, môžeme dosiahnuť pripodobnenie Večnému. Cesta teda vedie len cez centrá vedomia, nachádzajúce sa v nás, lebo tie sú zákonnými evolučnými oblasťami nášho života. Bez ohľadu, ako sú usporiadané, sú to duchovné sily, cez ktoré smieme, primerane nášmu životu, prijímať alebo rozdávať.
      Modlitba je obrátenie sa na Boha.
      Na našej domovskej planéte sa veľmi modlíme. Prosíme stále a znovu, aby nás Boh, ktorý je Otcom všetkých, aj naďalej osvetľoval, aby sme mohli Jemu a Jeho Synovi, nášmu bratovi, vášmu Majstrovi, účinnejšie slúžiť. Tak sme v jednote, zjednotení modlitbou a prosíme si sily Boha, ktoré by nás všetkých osvietili.
      U nás nie sú žiadne cirkvi. Vieme, že náboženstvá len rozdeľujú. Chápeme, že iba cez jednotu s Bohom a všetkým bytím, sa rodí nesebeckosť, ktorá nás posilňuje, aby sme stáli jeden pri druhom.
      Keď my na našej planéte, v mestách a osadách, ktoré sa vašim osídleniam nepodobajú, nájdeme jeden druhého v modlitbe, tak si uvedomujeme, že sa aj na ďalších miestach práve tak modlia rovnako zmýšľajúci bratia a sestry, pre prospech a osvietenie. (Aj aby sme našim ľudským súrodencom mohli ešte viac poslúžiť). Keď je potom niektorému z bratov na základe srdečnej modlitby dané osvietenie, tak nepochybujeme, ale chválime, oceňujeme a ďakujeme Bohu. A snažíme sa všetko, čo nám On, Najvyšší vyjavil, vďačne uskutočniť, a tým poslúžiť i našim blížnym.
      Na základe osvietenia a milosti nášho Pána, sme mohli mimo našu slnečnú sústavu, na úrovni nášho vedomia, skonštruovať kozmické lode. Konštrukcia týchto lodí, poháňaných magnetickými vlnami, nám bola oznámená vnútorným slovom, Duchom Božím. Pomocou modlitby a obrátením sa k Bohu, nášmu Pánovi, sme získali osvietenie, na základe ktorého sme mohli mnohé vykonať. V sebe sme počuli a zároveň vnútorným zrakom videli stanovište našej kozmickej lode, a získali aj dodatočné sily, aby sme sa s našim čiastočne hmotným telom na videné miesto dostali. Taktiež nám bola zvlášť pridaná duchovná sila na konštruovanie lode. Velebenie nemalo konca. Všetko, čo robíme, tak sme to Pánovi a Majstrovi sľúbili, má byť na chválu Boha. Velebením sme získali ďalšie možnosti. Cez vnútorné slovo a duševným zrakom sme spoznali, že nám Boh vo svojej milosti zjaví ešte väčšie poznanie. A stalo sa.
      Presne vo chvíli, kedy sme už dobre nevedeli ako ďalej, ožiarilo nás opäť svetlo osvietenia a dalo nám, na skonštruovanie lode, ešte hlbšie vedomosti.
      Kozmické lode sú stavané na podstatne hmotnejších planétach ako je naša, pretože kovy a frekvencia vlnenia, musia byť prispôsobené vašej slnečnej sústave.
      Mnohí z vás už z iných zdrojov počuli, že kozmické lode sú rozličných konštrukcií. Niektoré sú podlhovasté, iné oválne a ďalšie zasa okrúhle. Spôsob stavby zodpovedá momentálnemu stupňu vedomia našich bratov v rôznych galaxiách, stupňu ich zrelosti a z toho vyplývajúcich znalostí.
      Teraz už viete, že aj my žijeme na rôznych úrovňach vedomia. Napriek tomu sme však priatelia a nie nepriatelia. Každý pomáha každému. Nikto nikomu nezávidí, hoc úrovne vedomia sú viditeľne odlišné.
      My všetci vieme o vašej evolučnej ceste, a že práve ľudia a duše (ale aj ríša zvierat) môžu byť oslovené cez rôzne vlnenia vedomia. Úroveň poznania je práve medzi ľuďmi veľmi rozličná. A aj vašou úlohou bude spoznať, že ten, ktorý má vyššie vedomie, má pomôcť druhému, ktorý sa o to ešte len usiluje. Naše rôzne stupne poznania nás zjednocujú a spájajú, hoc my, podľa stupňa nášho duchovného vývoja, žijeme na zodpovedajúcich planétach, ktoré sú tiež prispôsobené frekvencii nášho vlnenia.
      Všetci, ktorí čítajú moje posolstvo, ma môžu volať Mairadi. Nepochádzam z vašej mliečnej dráhy, ale z ďalekých svetov, z energetického zdroja o vyššej frekvencii. Meno našej planetárnej sústavy ešte neuvediem. Nie je to pre vás dôležité. Podstatné je, že sa naši ľudskí súrodenci dozvedia, v akom chaotickom svete žijú, a že my, bratia z vesmíru, sme vám naklonení. Prosíme vás, smerujte k Bohu a konajte podľa Jeho zákonov, aby ste potom, keď veľké katastrofy začnú, mali už vďaka zodpovednému životu vyššiu frekvenciu a nadchádzajúce nepovažovali za Božiu odplatu, ale za následok predchádzajúcich príčin, lebo tie udalosti budú vzišlou sejbou ľudí.
      Ak po zjavení Pána ešte nebudú pozostalí ľudia duševne zrelší, nebudeme ani my môcť zachrániť veľa ľudí a duší, pretože aj pre telepatiu musí mať duša určitú duševnú zrelosť, to znamená, že musí byť nasmerovaná na určitý príjem. Preto sa aj inými spôsobmi usilujeme, aby ľudia mohli spoznávať Boha. Nepomohlo by vám, keby ste o nás dostali podrobné vysvetlenie. Dôležité je, aby ľudstvo vedelo, že jestvujú mimozemské existencie, ktoré to s ním dobre myslia. Mali by ste vedieť, že vo vesmíre sú pre Boha a Jeho Syna činné dobré sily, a že aj my, ľuďom podobní súrodenci, chceme s našim systémom dosiahnuť rýchlejšie priblíženie k božskému vedomiu.
      Teraz sa jeden poslucháč opýtal:  Môžeme ti dávať otázky?
      Mairadi:  Áno, môžete.
      Poslucháč:  Hovoril si, že bratia z vesmíru s rozličným stupňom vedomia sú pripravení ľuďom pomôcť. V ktorej oblasti čiastočne zhmotnených svetov si doma?
      Mairadi:  My sme všetci bratia a nepozeráme z vrchu na tých, ktorí majú nižší stav vedomia. V podstate sme všetci rovnakí. Pokiaľ sa vzájomne rešpektujeme a milujeme, sme všetci súrodenci, na rebríku k večnému, posvätnému bytiu. Ty si sa ma však pýtal a ja ti odpoviem: Nie som ani viac, ani menej, ako my všetci, len skromný sluha na vyššej úrovni vedomia, to znamená, o niekoľko priečok vyššie. Moja kozmická loď je kotúč. Podobá sa inkarnovanej duši, ktorá sa vyššou frekvenciou vlnenia katapultovala z jej pozemského tela. Kozmická loď v tvare kotúča je momentálne najrýchlejšia a najvyvinutejšia kozmická loď, pretože prichádza z veľmi vzdialených mliečnych dráh. Podobné formy boli už pred dobou Egypťanov. Vtedajší ľudia mali vyššiu úroveň vedomia a mali kontakt s ich duševne vyvinutejšími súrodencami. Niekoľko kozmických lodí vtedajšej doby pristálo na Zemi. Naše kozmické lode sú ešte vyvinutejšie.
      Poslucháč:  Ďakujem za tvoju odpoveď. Mal by som ešte jednu otázku. U nás sú tieto lode pozorované už desiatky rokov. Pritom je nám známe, že majú rôzne tvary a údajne aj vyžarujú rozličné svetlá. Niektorí ľudia, ktorí ich videli, hovorili, že vyžarujú farebné svetlá, alebo aj akýsi druh ohňa. Súvisí to s úrovňou, z ktorej prichádzajú?
      Mairadi:  Áno, to súvisí medzi iným aj s úrovňou, ale aj so žiarením Slnka a vašou obežnou planétou. Postupom času vás budem ešte viac informovať o našej existencii a o rôznych procesoch, ktoré sa odohrávajú, keď vstupujeme do tejto slnečnej sústavy. Keby si ľudia neosvojili priestorové a na čase závislé myslenie, boli by oči ich duší otvorené a ďalekozrakosť by im umožnila poznať, že my v tomto čase stojíme nad týmto miestom, a že ja som len ten, v tomto mieste. Pre nás sa sotva vyskytnú časové a priestorové problémy. Len čo si človek pomyslí, sme opäť v lodi. To nie je utopické myslenie, alebo konanie, ale zákonný spôsob života, ktorým sú obdarení tí, ktorí vedú zodpovedný život. Pokiaľ ide o moje zhmotnenie, ktoré sa rozprestiera cez rozličné rozsahy vlnenia, tak o tom vás budem informovať postupom času.
      Počúvajte, čo vám budem stále opakovať a rozmýšľajte o tom. Ak máte otázky, odpoviem vám na ne, pokiaľ budú v súlade s Božím Zákonom. Váš svet, vaša Zem, všetko, čo na nej žije, je vo veľkom nebezpečenstve a v trvalej núdzi. Mnohé spoznávame podľa magnetického toku. Ukazuje nám to kolísaním frekvencie vlnenia. Aj podľa aury Zeme a miest a podľa aury ľudí a zvierat spoznávame, že sa blížia veľké katastrofy. Je to ako pred silnou búrkou. Aury sú tmavé a nabité agresivitou. Vybitie bude nasledovať ako blesk a hrom.
      Keď prenikáme do tejto slnečnej sústavy, používame nezvyčajné žiarenie a magnetické vlny. Často zostaneme v gravitačnom poli jednej, v tomto systéme existujúcej planéty a čakáme na zodpovedajúce magnetické vlny. Sú dni, v ktorých sa k Zemi sotva priblížime, pretože ľudia pri zvláštnych príležitostiach vysielajú enormne negatívne vlnenie, ktoré v mimoriadnej miere ovplyvňuje atmosféru a magnetické vlny.
      Poslucháč:  Smiem poprosiť ešte o ďalšie dve informácie? Naša tlač stále informuje o ľuďoch, ktorí údajne kozmické lode videli. Jedni hovoria, že bratia z vesmíru majú veľké hlavy a vyzerajú neforemní, iní opäť hovoria o protichodných zjaveniach. Aká je skutočnosť? Ste rôzneho výzoru, podľa úrovne, z ktorej pochádzate?
      Mairadi:  Pán povedal: "Urobil som vás podľa môjho obrazu." Pretože sme všetci deti Božie, máme Jeho duchovnú podobu, avšak nie zhustenie, ale podstatne jemnejšiu štruktúru. Čo mnohí z vás vidia, to sú, ako ste už sami počuli, reprodukcie mozgov, alebo názory. Sú aj jasnozriví ľudia, ktorých duševné oko je už trochu pootvorené. Zrakový orgán však zmenšuje duchovný obraz, a tak ho mozog, ako aj rozum, znetvoria. Tieto predstavy sa tiež premietajú do atmosferickej kroniky a v danom čase sú opäť človekom, zaujatým rovnakou predstavou, vyvolané. Nie sme ani trpaslíci, ani zelení mužíci. Sme ako vy, deti Božie, avšak na vyššom stupni vývoja.
      Poslucháč:  Opäť veľmi ďakujem za túto odpoveď. Ale azda ešte jednu otázku: Vyskytujú sa správy, že bratia z vesmíru berú do kozmických lodí ľudí, niektorých na dlhší čas, niektorých na kratší. Títo ľudia potom hovoria o kozmickej lodi. Niekedy bývajú vyložení na iných miestach, často stovky kilometrov ďaleko. Je to pravda? Robíte s nimi nejaké pokusy?
      Mairadi:  Pokiaľ duša dosiahla vysoký stupeň vývoja, nemôže mať inú vôľu, ako slúžiť, lebo to je príkaz lásky duchovného tela. Práve táto Božia láska je duchovnému telu vdýchnutá silnejšie. Ak je duša silou tejto lásky uchvátená, potom nemôže nič iné, ako slúžiť Bohu a blížnemu, lebo to je náplňou jej života.
      Mnohých našich bratov ovládol súcit, preto išli do inkarnácie v pozemskom tele. Vo fyzickom stave chceli a chcú, modlitbami a dobrými skutkami, pomôcť, uľahčiť a skrátiť osud človeka. Keď niekto z nás ide do pozemskej inkarnácie, potom jeho čiastočne hmotné telo zostáva v momentálnom domovskom svete. To znamená, že duchovná sila, duša, vystúpi, aby sa vrodila do zhusteného (hmotného) tela. Čiastočne hmotné telo zostane s dušou, ktorá odišla do hlbiny, spojené duševnou silou. Zároveň sa dostane do stavu podobnému spánku. Duša vesmírneho brata by sa mala po niekoľkých, vopred určených inkarnáciách, opäť vrátiť do čiastočne hmotného tela. Pokiaľ sa jej to nepodarí, pretože sa napríklad svetským vplyvom príliš zaťaží, tak aj táto duša musí prejsť očistnou cestou, plnou utrpenia. Duchovný zákon znie: Rovnakého priťahuje rovnaké. Keď už viac nemá, od nás vyšlá duša, taký stupeň vlnenia, to znamená magnetizujúcu silu a smer, aby mohla byť našimi svetmi a jej čiastočne hmotným telom pritiahnutá, tak musí ísť, s pomocou oslobodzujúcej sily Ježiša Krista, cestou očisťovania (zušľachťovania). Potom sa telo nachádzajúce v stave spánku rozpadne.
      Je v súlade so Zákonom, že môžeme našich bratov podporovať, pokiaľ majú stupeň (intenzitu) nášho vlnenia. Preto berieme ich duše, keď je ich pozemské telo v hlbokom spánku, podľa Zákona Pána, na našu domovskú planétu. Tam im poskytneme obnovenie duševnej sily a pomoc, ale tiež necháme rozvinúť ich duchovné vedomie. Práve tak to prebieha aj u vás, ľudí, keď duša spojená éterickým putom s telom, počas nočného spánku, podľa stupňa svojej zrelosti, odchádza do zodpovedajúcich vyšších svetov, aby sa tam rozhliadla a odniesla si nové dojmy, prípadne nové duševné sily. Pokiaľ túto cestu nepodnikáte v rozpore so Zákonom, je na vašej strane duchovný sprievodca, ktorý duševné telo chráni a poučuje.
      Naproti tomu inkarnovaní bratia z vesmíru podstupujú veľké riziko, pretože sa ich čiastočne hmotné telo, ako už bolo povedané, rozpadne, keď sa ich duša v pozemskom tele príliš zaťaží. Láska k blížnemu však dušu pozdvihuje. Tak je poverený každý prebudený a osvietený od Ducha Božieho službou lásky, ktorú všetci, čo sme túto veľkú lásku vycítili, s radosťou a vďačnosťou plníme. Aj my sme však ešte obmedzení a pri našom vystúpení nemôžeme zanedbať, či sa vrátime. Tak isto sa to odohráva aj pri čiste duchovných bytostiach, anjeloch, ktorí tiež idú k inkarnácii do pozemských tiel dobrovoľne. Ani oni presne nevedia, kedy sa zo Zeme opäť vrátia do Otcovského vesmírneho vedomia.
      Niektorí ľudia na vašej planéte sú teda kúsok cesty vzatí hviezdnymi bratmi. Zisťujú, ako ďaleko dosahujú telepatické sily. To znamená, že experimentujú meraním telepatických síl na zatienenom človeku. Skúšajú, do akého zaťaženia ešte duše reagujú na telepatiu, a ako dlho môžu vydržať v rôznych ľudských telách pod ich žiarením, alebo v kozmickej lodi. Starajú sa však aj o to, aby sa bez nebezpečenstva vrátili domov. Toto tiež vykonávajú telepaticky.
      Vieme, že niektorí ľudia sa o nás zmieňujú ako o zlých, prípadne tvrdia, ako napríklad nútime pristávať vaše lietadlá a podobné. Nie je to ale tak, ako si to títo ľudia vymýšľajú a predstavujú. Človek nie je oslobodený od strachu a vo všetkom, čo prichádza z mysleného trojrozmerného priestoru, je najčastejšie naučený vidieť nebezpečenstvo. Tak aj táto predstava, že sme zlí, v skutočnosti vzniká vo svete fantázie ľudí. Každá bytosť, ktorá má väčšiu božskú silu, je aj duchovne viac vyvinutá. Teraz ale nemám na mysli uvoľnené duše, z ktorých mnohé obklopujú ľudí a obsadzujú váš priestor, pretože oni nedisponujú nadduševne vyzretou silou. Nanešťastie vás veľmi ovplyvňujú. Táto sila a moc je im však prepožičaná cez vás, pretože vy ste sa myšlienkami dali chodníkom sebectva a jašstva, na ktorom sa budete potácať tak dlho, pokým sa nevydáte cestou nesebectva a obetavosti.
      Okrem toho nenútime žiadneho pilota pristáť, úmyselne ho neoslňujeme, ani nič podobné. Keď sa lietadlo priblíži k našej lodi, môže sa stať, že je pilot oslnený rotujúcim kovovým diskom lode. My však žiadnemu človeku nečiníme nič zlé. Práve naopak, chceme pomáhať. Napokon, aj také javy, ako oslnenie pilota, môžu nastať len vtedy, ak je v zajatí negatívnych myšlienok. Vy, ľudia, ste veľkej moci a sile pocitov a myšlienok ešte neporozumeli.
      Akonáhle budeme spoločne myslieť, teda aj vy, ľudia, nesebecky a v súlade so Zákonom, zmení sa následne vaša telesná štruktúra, vrátane fyzického a duchovného zraku, čo vám umožní zamerať sa na veci, farby a tvary, ktoré vám následne budú slúžiť.
      Keby vaši piloti túto zákonnosť ovládali, mohli by sme sa pozdraviť na spoločnom žiarení a vzájomne sa prejaviť ako priatelia. Bázeň a strach vychádza z vás, nevedomých, a opäť na vás samotných, zaťažených ľudí prichádza. Preto tiež nemôžete so svojimi blížnymi žiť v mieri a priateľstve.
      Prečo sa človek naľaká, keď stretne niečo, čo nepozná, a keď stojí zoči-voči neznámemu? Samozrejme len preto, lebo si myslíte, že ste jediná existencia v tomto veľkom celku. Pokým sa budete jeden druhého báť a svojho brata vidieť ako nebezpečie pre vás a váš majetok a postavenie, budete ešte ďaleko od veľkého pochopenia celku. Celý vesmír je obývaný a naplnený mimozemskými existenciami. Žiadna planéta (okrem sálajúcich hviezd) nie je neobývaná. Všade sú bytosti, ktoré žijú v oblasti svojho vlnenia, pokým sa nevyvinú a nedosiahnu vyšších svetov, alebo sa opäť nevrátia do tela.
      Okolo vás sú bytosti svetla a tmy. Vy, ľudia, ich iba nemôžete vidieť, pretože vaše obmedzené myslenie vám tieto oblasti vlnenia neodhalí.
      Všetko prebieha podľa Zákona a je závislé (odvodzuje sa) od celistvosti. Pokým si človek myslí, že je jedinou existenciou vo vesmíre, v ktorom nežijú nijaké bytosti, tak sa aj cíti jediným. Táto viera vo svoju jedinečnosť je fantázia. Skutočnosť je však iná! Tieto myšlienkové pochody uzatvárajú človeku prezretie hmotou, a tým ďalekozrivosť. Prostredníctvom týchto, Zákonu protirečiacich a úzkoprsích myšlienok, ste tiež stvorili čas a priestor, tri dimenzie, ktoré v skutočnosti nie sú. Existujú len vo svete vašich predstáv. Tieto myšlienkové pochody vytvorili padlé deti, ktoré sa v priebehu miliárd rokov obalili svojim vlastným myšlienkovým "bohatstvom". My tento obal nazývame najväčšie zhustenie ducha - človek.
      Potešilo by nás, keby sme sa s našimi ľudskými súrodencami mohli zblížiť, vytvoriť pevnejší a častejší kontakt, avšak len veľmi málo ľudí nás chce počuť. Väčšina z nich je tak veľmi zamestnaná svojimi takzvanými potrebami, že si nenájdu čas, aby sa zamysleli nad sebou, nie to ešte nad mimozemskými súrodencami.
      Vaši vedci by boli vo svojom hrubom obale tak opovážliví, že by s nami jednali ako s pokusnými objektmi, ak by sme sa zhustili na príslušnú materiálnu úroveň. Na to sa však nedáme. My vás, ľudí, chceme varovať a pomôcť vám.
      Našou momentálnou úlohou je prispôsobiť sa vašej planéte, vyskúšať telepatické sily a overiť, ako ďaleko sú nimi ľudia osloviteľní. To znamená, že používame telepatické sily, aby sme spoznali, aké vysoké musí byť u ľudského brata zaťaženie duše, aby prestala reagovať na telepatiu.
      My chceme vysielať predovšetkým lásku a poprosiť ľudí, aby sa obrátili k Bohu, nášmu Pánovi. Pretože iba človek, nikto iný, môže odstrániť nešťastie, ktoré tak, ako všetko, spočíva na príčine a následku.
      My vás teraz môžeme iba varovať a pripraviť sa na nasledujúci čas, na záchrannú akciu.
      My môžeme telepatiou dosiahnuť iba niekoľko našich hviezdnych súrodencov a vyzvať ich k šíreniu týchto myšlienok, aby sa ľudia opäť modlili a modlitbami a zasvätenými slovami sa pokúsili usmerniť názory vašich štátnikov a vedcov. /Až potom mnohí z vás konečne spoznajú, čo znamená skutočný život, život vo viacerých dimenziách/.
      My riadime naše lode nad magnetickými prúdmi a elipsovitými dráhami planét. Lebo všetko spočíva na gravitácii. Všade sú gravitačné polia, v ktorých si my, ako aj iné kozmické lode, nabíjame energiu. Ale o tom vám poviem inokedy.
      Bratia z kozmickej lode (sme celkom traja) vám prajú silu Pána a lásku vášho Majstra. Nech ju môžete pocítiť a dosiahnuť vedomie Boha, aby sme raz všetci mohli byť opäť zjednotení.
      Pokoj s vami.
      Boh vás ochraňuj.
      Amen.


      3. kontakt

      Pokoj Pána buď s vami!
      Naše čiastočne hmotné telo je pružné (elastické). Nachádza sa v stave vyššieho skupenstva. Náš duševný vývoj je rôzny, podľa stavu vedomia.
      Domovské planéty bytostí podobných ľuďom, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vašej slnečnej sústavy, sú zhustené vyššou mierou ako planéty vzdialenejšie. Tomu úmerné je i zhustenie tiel našich bratov. Pretože štruktúra domovských planét zodpovedá kmitočtu a štruktúre čiastočne zhmotnených tiel. Ich poznanie je zas úmerné stavu ich vedomia.
      Na vašej Zemi sú veľmi rozličné javy. To vyplýva z toho, že každý z vás, ľudí, má iný stupeň vedomia. Aj preto je pre bytosti z oných oblastí veľmi ľahké nájsť nástroj zodpovedajúci ich vedomiu. Tak pri božských, ako i pri nižších vnuknutiach a telepatii platí zákon: Čím ušľachtilejší a Bohom nadanejší sú duša a človek, tým vyšší dar Ducha môžu duša a človek prijať. Žiaľ, toto povznesenie ducha, ako i vnuknutia zo sveta nižšieho vlnenia (telepatia - myšlienková sila), musia byť vami, ľuďmi, pretransformované. To znamená, že aj komunikácia čiastočne hmotných, mimozemských existencií, musí byť vami odetá do vašich slov a reči, aby ste mohli rozumieť bytostiam, ktoré nežijú vo vašej štruktúre.
      Naše sily sú božské sily, ktoré vďačne používame v súlade s Božím Zákonom.
      Neprichádzame, aby sme vás strašili, ale sme pripravení slúžiť Ježišovi, Kristovi, vášmu Majstrovi a Vykupiteľovi, nášmu bratovi.
      Všetci vesmírni súrodenci, ktorí spoznali ťažké bremeno vášho Majstra, sa s ľuďmi a dušami zomkli v jedno - aby mu slúžili a vám pomohli.
      Vaša zvedavosť, pokiaľ ide o mimozemský život, nie je zákonná, ale ľudská. Spočíva na nevedomosti. Toto ľudské vzrušenie vám neposlúži, ale naopak, sťaží spojenie s nami. Zvedavosť rozdeľuje a zväzuje. Poznaný duchovný život, ktorý je aj uskutočnený, ten tvorí, zjednocuje, a tým oslobodzuje myseľ.
      Keď uznáte Zákon Božieho tvorenia, ako večne trvajúcu moc, odídu od vás všetky ťažkosti, strach a osudové rany. Duch Univerza, ktorý vyjavuje skutočný a oslobodzujúci život, činí všetky svoje deti šťastnými.
      Keď sa vyšším vplyvom Božieho Ducha zušľachtí ľudská štruktúra, môže ľudstvo nadviazať spojenie so všetkými ostatnými formami života.
      Každý z nás má, ako dar, životnú silu z večne Svätého Života. Pretože i vy ste deti Božie, môžete sa teda aj vy spojiť s Božou vesmírnou silou. Vesmírnou silou duše je vesmírny Duch, ktorý nás všetkých oživuje.
      Chceme sa zjednotiť s Univerzom, aby sme opäť boli jedno s celým stvorením.
      Ako ste počuli, dali sme si za úlohu zušľachtiť naše telá a naše svety a pozdvihnúť ich do vyššej štruktúry Ducha. Aj ľuďom je táto zákonná evolúcia umožnená, a to cez vášho Majstra, Ježiša Krista. Avšak ľudstvo túto veľkú Božiu milosť nespoznalo. Preto naďalej žijú ľudia v temnotách, a tým v nevedomosti.
      Človek sa túžobne díva k hviezdam, zhlboka dýcha a ťažko vzdychá, keď počuje o ich vzdialenostiach. Vaše obmedzené myslenie stvorilo čas a priestor a svetelné roky, ktoré pre jemnohmotné telá neexistujú. Slovo obmedzené, znamená zúžené. A čo sa zužuje, vytvára nové formy bytia. Svetlo, ktorému ľudia primysleli rozmer, je neohraničená sila éteru, ktorú môže poznať a používať len éterické telo, alebo božský človek. Táto éterická sila tečie po rozličných dráhach a vytvára rozličné svetelné spektrá, ktoré vyvolávajú v éterických telách, pozostávajúcich z duchovných atómov, určité rezonancie. To znamená, že svetelné spektrá oslovené éterickými telami, vyvolávajú v atómoch (koho, čoho) tvorenia a spätne v našich éterických telách vlnenia (kmity), ktoré potom vytvárajú spojenie s inými planétami, alebo od jednej nebeskej roviny (oblasti) k druhej. Na tomto, od nás oslovenom éterickom lúči, potom kĺžeme od jednej planéty k druhej. To sa deje bez času a priestoru, pretože éter unáša, oživuje a vedie.
      Človek ešte nepozná tieto zákonitosti, ktoré podobne ako iné, spočívajú na magnetickom základe. Všetky ušľachtilé bytosti sú v podstate energetické centrá, ktoré tvoria jednotu s kozmom. Preto pre nich nejestvuje ani čas, ani priestor.
      Či je to slovo Božie, slovo vnútornej reči, alebo oslovenie dušami, prípadne rozličné frekvenčné rozsahy kozmu až po telepatiu, všetko je unášané éterom a deje sa vlnením a magnetizáciou. Každý pocit, každá myšlienka, každé slovo a každý čin sa magnetizujú a môžu byť zároveň svetelným signálom. Čo aj vy, ľudia, pociťujete, myslíte, hovoríte a konáte, to je tiež ihneď príslušne zmagnetizované. Každý spôsob myslenia a konania je vyslaný, ale zároveň aj bumerangom, ktorý sa na vás vráti, tak v dobrom, ako aj v menej dobrom. Súbežne, len čo pociťujete, už by ste mohli pocítiť (bumerang), pretože v skutočnosti čas a priestor nie sú.
      Ty, ku ktorej hovorím, si na mňa behom dňa častejšie pomyslela. Prijala si môj svetelný lúč, ktorý som ti zakaždým poslal, lebo som chcel, aby si ma vnímala (registrovala).
      Naše telá sú elastické, ako som už na začiatku povedal, hoc sú čiastočne zhustené. Ani funkčné časti v našom tele nie sú podobné ľudským orgánom. Nemáme ani kostru, ani tkanivo, lebo tieto vznikajú až enormným zhustením, aby mali ťažké orgány oporu.
      Keď uvediete do chodu motor bez ukotvenia, sami viete, čo sa môže stať. To isté platí o človeku. Pretože motor človeka v porovnaní s dušou pribral na objeme, musela sa vytvoriť kostra, ktorej hmota pozostáva opäť z minerálov Zeme. Tak, ako je pevný tvar Zeme tvorený skalami, hlinou a pieskom, tak sa vytvorila i kostra z kostí, aby ťažké orgány mali svoju oporu a telo mohlo byť udržateľné vztýčene.
      Tieto formy zhusťovania sú výsledkom protizákonného spôsobu myslenia a konania. Pre tieto odchylky od zákonnosti sa v padlých deťoch redukuje večne trvajúca duchovná sila, čo znamená, že duchovná sila je stále ukrytejšia, pretože nie je duchovnou bytosťou kráčajúcou k silnejšiemu zhusteniu vymodlená.
      Naša čiastočne zhmotnená kostra nie je z kostí, tak ako u ľudí, ale prevažne zo "špiku", resp. lepšie povedané z kostnej masy, ktorá je absolútne poddajná. Naše orgány nie sú z buniek, ale z určitého druhu bubliniek (mechúrikov), v ktorých je uložená kozmická energia. Naše energetické telo, ktoré má v sebe taktiež dušu, je v neustálom striedavom pôsobení s kozmom. Naša duša však nie je zmenšená tak, ako duša ľudská. Do tohto druhu bublinkovej štruktúry vteká iba toľko duchovnej sily, koľko jej môžeme, v závislosti na našom vedomí, aktivovať. Aktivita a štruktúra nášho tela je tiež závislá od premeny nášho života.
      Teraz by som vám chcel naše telo opísať detailnejšie. Ako viete, oblak sa skladá z mnohých kvapiek. V každej z týchto kvapiek je mnohotvárny život. I oblak je závislý na prúdení a napätí vzduchu. Jeho vybitie prebieha podľa zákonov hmoty. Naše telo pozostáva z čiastočne zhmotnených kvapiek (bubliniek), no nie je beztvaré ako oblak, ale práve tak, ako vaša ľudská podoba, je stvorené podľa obrazu Božieho. Do týchto čiastočne hmotných bubliniek neustále vteká duchovná sila. Čím viac sa pridržiavame Božieho Zákona a plníme moc lásky, tým viac duchovnej sily príjmame. Vďaka Bohumilému životu naše čiastočne hmotné telo viac a viac žiari, pretože prijíma vyššiu intenzitu duchovnej sily.
      Keď sa tieto bublinky rozpustia vysokým účinkom Ducha a prejdú do vyššieho stavu bytia, výraznejšie sa aktivuje duševné telo. To potom vedie k dematerializácii. My teda naše telá neodhadzujeme tak, ako to robia duše s vašim, ľudským telom. Naše pružné telá pozostávajú z nahromadenej duchovnej sily a môžu sa pôsobením Božieho Zákona premeniť z jedného stavu bytia do druhého. Týmto spôsobom v nás prebieha zákonná evolúcia, a tým sa stávame svetlejší od jedného vývojového stupňa k druhému.
      Naše čiastočne hmotné telá sú, pokiaľ vstúpime do celkom zmaterializovaného priestoru, v ochrannom obale. Tento obal sa mení od jednej slnečnej sústavy k druhej, pretože tieto "kozmické oblaky" pozostávajú z magnetickej obálky a zo zväzkov žiarenia. Nastavujú sa podľa magnetizmu príslušnej planéty. To znamená, že sme v plášti zo žiarenia, ktorý sa podľa stupňa vlnenia, to znamená podľa zhustenia príslušnej planéty, alebo slnečnej sústavy, zhusťuje, prípadne zjemňuje.
      Podobný princíp je zachovaný aj u našich lodí. Tiež sa prispôsobujú stavu vlnenia príslušnej planéty. Už ste počuli, že všetky telesá obsahujú magnetizmus a podľa stupňa vlnenia sa priťahujú. Lebo v našom prostredí platí, ako v čiste duchovnom, zákon: Rovnaké priťahuje rovnaké. Preto sme naše lode konštruovali tak, že každý na nich použitý kov môže byť rotáciou uvedený na kmitanie (vlnenie) príslušnej planéty, čím začnú magnetické polia na seba vzájomne pôsobiť. Týmto spôsobom sa môžeme dostať na zodpovedajúce magnetické dráhy.
      Ľudská duša je nezákonným myslením a konaním obklopená temnotou a zaťažená, preto je aj ľudské telo ťažké a neohrabané. Keď ale človek žijúci podľa Božích zákonov svoju dušu očistí, stane sa duchovne, ako aj psychicky pohyblivejší.
      Zatemnenie duše vzniká nižším kmitočtom vlnenia, ktoré činí dušu a človeka, pre vyšší stav, imúnnym. Tento nižší stupeň vlnenia charakterizoval človeka po úpadku duchovnej bytosti.
      Podobným spôsobom, len vedome a zákonne, sa my obklopujeme zodpovedajúcim vlnením, ktoré je účinné v tej slnečnej sústave, do ktorej vstupujeme. Tak sa napríklad vytvára náš ochranný obal, v ktorom sa môžeme priblížiť k človeku.
      Milí bratia, opäť môžete dávať otázky, lebo aj rozhovorom získate hlbšie vedomosti, ktoré môžu prospieť nielen vám, ale všetkým spriazneným a hľadajúcim súrodencom.
      Poslucháč:  Ktoré sú najdôležitejšie duchovné zákony, podľa ktorých žijete?
      Mairadi:  Duchovné zákony sú zákony vesmírne. Sú platné pre celú večnosť. Tieto večné zákony platia pre celé stvorenie a mali by byť rešpektované aj ľuďmi, aby dosiahli zušľachtenie a priblížili sa k božskému vedomiu.
      Ó, viďte, vaše duše sa musia naladiť na božský život. Až potom sa dostanete do oblasti vyššieho vlnenia. Keď duša dosiahne určitý stupeň zrelosti, bude sa stále viac a viac riadiť Zákonom Božím.
      Naše telá sú tiež stvorené v súlade s našim duchovným životom, a tým aj s našim vedomím. Možno tiež povedať, že sa náš život napĺňa v súlade so stupňom nášho vedomia. Čiže aj my ešte potrebujeme vývoj, na dosiahnutie duchovnej zrelosti.
      Počuli ste, že sa usilujeme o vývoj našej slnečnej sústavy. Preto prenášame veľkú časť našej vývojovej sily na túto slnečnú sústavu. To je možné preto, lebo všetko spočíva na energii.
      Poslucháč:  Podliehate priestoru a času?
      Mairadi:  Menej času, skôr priestoru. Pre naše odovzdávanie energie nežijeme ešte v absolútnom, plnom Otcovskom vedomí, a preto sme ešte viazaní na určité oblasti.
      Do večne čistých svetov môžeme len v určitých svetelných obdobiach. Je to možné vtedy, keď centrálne praslnko dáva našej slnečnej sústave, a teda aj nám, zvýšenú svetelnú energiu. To sa deje v eonskom cykle.
      Celkom ľahko však môžeme vnikať do hlbších vrstiev, ktoré sú pred stupňom nášho vlnenia. Preto sme priestorovo ešte čiastočne viazaní, časovo však nie tak, ako vy (okrem prípadu, keď vnikáme do vašej oblasti).
      Vy, ľudia, ste si tento, momentálne existujúci stav privodili sami. Vznikol cez vaše priestorové myslenie, videnie a konanie. Tak vznikli tri dimenzie, ktoré existujú len vo vašej predstave.
      Ľudia sa nesprávajú podľa zákonov Božích, zákonov vesmíru, ale podľa ľudských pocitov, ktoré však vo väčšine prípadov nespočívajú na pevných zákonoch Božích. Zákonné myslenie znamená uznať lásku Božiu, ako večne existujúcu skutočnosť, a túto i uskutočňovať.
      Mnohí z vás vôbec nevedia, že všetko, čo žije, podlieha Božím zákonom. Pokým konáte proti ríši zvierat a rastlín tak, že zabíjate zvieratá a kácate stromy v plnej životnej sile, meníte tým zákony žiarenia tejto Zeme, a teda ekologickú rovnováhu, čo opäť znamená, že porušujete Zákony Pána.
      Prílišným jedením mäsa a rýb - prevažujúcou mäsitou potravou - narušujete rovnováhu vo vašom tele a meníte tým magnetické polia existujúce v ľudskom tele. To znamená, že sa duševná a telesná štruktúra mení, pretože všetko spočíva na vlnení.
      Všetka hmota pozostáva z vlnenia, a tým z veľkého množstva atómov, ktoré sú zvlášť mimoriadne vybudované kozmickým žiarením. Keď teda človek zasiahne do zákonitého vlnenia, to znamená, že transformuje vysoké sily na nižšie, vznikajú tak zmenené formy života.
      Tak potom v ríši zvierat, ako aj v prírode, nie je už zákonité vyrovnávanie, pretože človek nekoná podľa Zákonov Božích.
      Keď napríklad myslím na vaše stravovacie návyky, tak musím povedať, že človek je ešte veľmi ďaleko od toho, čo Pán svojimi Zákonmi umožnil.
      My prijímame potravu, keď žiarenie slnka (teda naše slnko) dosiahne určitý bod, čo znamená, keď sa prvé budiace lúče (čo je určité životné žiarenie) dotknú nášho obytného priestoru. Pričom si berieme len malé množstvo potravy, ale obohatené vysokou životnou energiou. Táto potrava pochádza zo živých zdrojov Ducha. Živíme sa životnými formami, ktoré nám Zákon Pána dáva, avšak nikdy nie mŕtvou potravou, to znamená mäsom a podobnými produktami.
      Zabíjanie je aj jedno z najťažších previnení proti ríši zvierat.
      V priestore, kde žijeme, nie sú ani tmavé noci, a ani také zamračené dni ako na Zemi. Hoc človek hovorí o svojom slnečnom svetle a svoj deň nazýva ako deň, no tento je podľa našich životných poznatkov šeď v šedi.
      Naša planéta nepotrebuje ochrannú obálku, ako vaša domovská planéta. Do nášho systému prenikajú osvetľujúce lúče z rôznych svetelných zdrojov, to znamená, že svoje svetlo posiela viac sĺnk, avšak vyladených na náš rozsah vlnenia.
      Iba ľudia a ich domovská planéta potrebujú ochrannú atmosféru, pretože ľudia a ich domovská planéta predstavujú najvyššie zhustenie. Vaša domovská planéta sa nemôže vyšším svetelným zdrojom prispôsobiť, pretože jej vyžarovanie sa žiadnemu vyššiemu svetelnému zdroju nepodobá.
      Naša domovská planéta patrí k jednému slnku, na ktoré sa orientujeme, i keď sa v našej slnečnej sústave odrážajú aj žiarenia iných sĺnk.
      Keby sa ľudia spokojili s výživou, ktorú im poskytuje sila ducha slnka a vyživujúca planéta, mohli by ozdraviť tak svoje telá, ako aj svoje duše, pretože obidve telá, tak pozemské, ako aj duchovné, by prijímali dostatok duchovnej sily.
      Pokým sa človek bude živiť množstvom mäsa, rybami a inou mŕtvou potravou, zostane duševne pozadu.
      Slnko je aj darca života pre hmotné formy. Keby bol človek zajedno s Bohom, svojim Pánom, nemusel by Zemi odoberať žiadne zemské poklady, pretože Slnko so svojimi planétami poskytuje všetky potrebné energie. Aby sa tieto zdroje mohli využiť, je však potrebná vyčistená atmosféra a absolútna orientácia domovskej planéty na Slnko a na duchovno. Pretože to tak pre ľudskú nevedomosť a nedostatočnosť nie je, bije človek okolo seba, a napokon okráda sám seba o všetky tvorivé energie, čím si podstatne urýchľuje vyhasnutie svojho pozemského života.
      Poslucháč:  Mairadi, čo vlastne používate ako potravu? Hovoril si o živej potrave.
      Mairadi:  Svoju potravu pripravujeme z rastlín, ale hlavne sa skladá z ovocia. Práve z rastlín vyberáme veľmi starostlivo. Dodržujeme presne vegetatívne obdobie a stupeň ich zrelosti. Pretože i rastliny, tak ako všetky formy života, sú nositeľmi života duchovného. V určitých obdobiach rady odovzdávajú svoje vybudené substancie vyšším formám svetla. Sú to deti Božie. Až keď vidíme, že sú zrelé a rady nám svoje dary dajú, pripravujeme z nich našu potravu. Nepečieme a nevaríme ich ako vy, my nepoškodzujeme účinnú životnú silu.
      Plody nechávame na stromoch tak dlho, až nám, ako mana, spadnú. Naše záhrady a polia obrábame pri určitom žiarení planét, pretože zvlášť účinné kozmické žiarenie pôdu pripravuje a urýchľuje klíčenie semien. My poznáme a uznávame spojenie čiste duchovne-kozmického žiarenia so žiarením našej planéty, ktorá, ako viete, je ešte čiastočne hmotná. Zeleniny pestujeme veľmi málo. Snažíme sa čo najviac živiť ovocím, ktoré visí na stromoch života, pretože stromy a kríky poskytujú väčšiu energiu.
      Naše rastliny a ovocné druhy (stromy) spočívajú na úplne iných stupňoch vlnenia a nemajú so štruktúrou pozemských rastlín nič spoločné. Všetko, čo prijímame, je v súlade so stupňom nášho vedomia. Aj ľudia žijú a prijímajú primerane ich stvorenému stupňu vedomia, ktorý bol daný Bohom-Stvoriteľom, lebo každá ešte neuvoľnená bytosť je cez samostvorené životné formy vedená k poznaniu a uskutočňovaniu. Iba touto cestou sa rozširuje jej vedomie, čím sa môže povzniesť k vyšším formám existencie.
      Poslucháč:  Musíte spať, alebo môžete byť stále bdelí?
      Mairadi:  Naše telá prevažne odpočívajú. Aj my máme čas činnosti a čas odpočinku. Sú fázy, v ktorých naše slnko odráža zvláštne svetelné spektrum, a vtedy máme čas spánku. V tomto krátkom čase zníženého slnečného jasu však dostávame z čiste duchovných svetov viac svetelnej sily. Môžeme ju nazvať sila Ód. Pomer noci a dňa sa u vás meria v hodinách. U nás je čas zníženého slnečného jasu asi 8-14 svetelných dní. Tieto však nemôžu byť s vašimi dňami porovnávané. Po tomto čase zníženého jasu, v ktorom spíme, sme opäť duševne plne aktívni. V normálnom rytme odpočívajú len naše telá. Napriek tomu sú však v spojení so svetelnými vlnami, lebo odpočinok a spánok sú dve rôzne roviny vlnenia.
      Poslucháč:  Ako je to s vašou prácou?
      Mairadi:  Naša činnosť nie je tak ťažká, akú musia vykonávať ľudia. Tak naše duchovné telá, ako aj naša domovská planéta, nie sú tak ťažké a tak hmotné, ako telá ľudí a ich Zem. Činnosť na všetkých hmotných a čiastočne hmotných rovinách sa riadi podľa stupňa zhmotnenia, a tomu zodpovedajúcemu stavu vedomia.
      Tak ako sú vaše deti školené v rôznych odboroch, tak sú i naše deti v kozmických školách upozorňované a školené o zákonitom kozmickom živote. Tomu pripisujeme zvláštny význam, lebo kozmický život je náš život, a okrem toho, ako som už informoval, sme si dali za úlohu, vziať so sebou náš systém na čiste duchovnú úroveň. K tomu prispievajú i naše deti. Bude záležať na našej usilovnosti, a tou chceme poslúžiť Bohu, nášmu Pánovi, aby sme opäť urobili veľa dobrého, koľko sme našim pokleskom zapríčinili. Našimi chybnými krokmi, to znamená protizákonnými myšlienkami, sme sebe samým a predovšetkým nášmu Otcovi-Bohu-Stvoriteľovi, privodili veľa utrpenia. Každý dobrý otec má starosť o svoje deti.
      Teraz myslíš na to, ako sa u nás asi tvoria deti. Hovorím ti, že sa to stane tiež po kozmickom ožiarení. Niektorí z vás vedia, že mnohé môže spôsobiť Mesiac v spojení so Slnkom. Tak sa aj mi, pri plodení, riadime podľa hviezd. Je to úplne iné spojenie medzi mužom a ženou, ako na Zemi. Pri tomto milostivom spojení zachovávame Zákon Boží. Usilujeme sa, aby sme nezasiali nič nečisté, pretože by sme tiež nič nečisté nechceli zožať. Duše našich detí sú vrodenia čiastočne zhmotnených bratov, ktorí sa vyvinuli na svoj stav vedomia a pri ďalšom vtelení prejdú eventuálne na vyšší stupeň vlnenia. Aj u nás prebieha evolúcia, avšak na vyššej úrovni vedomia. Naše duše neodhadzujú svoje telo. Býva dematerializované tým, že je naša hmotná substancia pozdvihnutá do iného stavu skupenstva. Keď napríklad pri podobnej bytosti, ako je človek, nasleduje odhmotnenie - lebo aj my podliehame kozmickým zákonom - potom sa duša, pokiaľ dosiahla vyšší kozmický stupeň zrelosti, môže vrodiť do energetického tela o najbližšom vyššom vlnení. Plodenie prebieha v súlade so stavom nášho vedomia, rovnako ako spojením dvoch ľudí, ktorí splodia telesnú štruktúru - telo. Avšak vznikne jemné telo, ktoré prichádzajúcu dušu nežne objíme. Nemá nijaké prispôsobovacie problémy, ako pri pozemskom novorodencovi. U nás je toto vrodenie evolučná cesta, to znamená, že nežnosťou obklopená duša dosiahla stav vyššieho vedomia, a tým vstúpila do ešte jemnejšieho tela.
      Ľudská duša na ceste k spaseniu stúpa cez zušľachťovacie roviny. My ideme cestou Boha-Otca, bez cesty spasenia (vykúpenia), pretože my, s našou už jemnejšou telesnou štruktúrou, pomocnú silu vášho Majstra nepotrebujeme. My však uznávame Ježiša, Krista, ako účastníka stvorenia a skláňame sa pred veľkým Duchom, ktorý je totožný s PRADUCHOM.
      Naše ženy tiež udržujú domácnosť. Nežijeme tak natlačení, ako na tejto Zemi. Naše sídliská sú prispôsobené našej štruktúre a sú od seba vzdialenejšie. Naše domy sú obklopené záhradami. Neohradzujeme naše bydliská múrmi, živími, ani inými plotmi, aby sme tým ohraničovali svoje územie. To je protizákonné a svedčí to o nezrelosti a separovaní. My uskutočňujeme to, čo učí váš Majster, teda jednotu a bratstvo. Hoc je u nás, tak ako na tejto Zemi, veľa rodín, žijeme ako bratia a sestry a usilujeme sa, cez poznávanie nášho života, o všeobecnú lásku a jednotu, pretože všetci sme deti Najvyššieho, ktoré postupným vývojom prejdu do najvyššej duchovnej sily života.
      Poslucháč:  Máte aj zvieratá, ktoré vám pomáhajú uľahčovať prácu? Používate aj techniku?
      Mairadi:  Neviete, že každé stvorenie je slobodné? Nikdy by sme žiadne zviera nezapriahli pred voz, alebo priviazali. Aj to je protizákonné a zotročujúce. Techniku používame, volá sa: Sila a moc zákonného myslenia. Skoro všetko je stvorené silou myšlienok. Pravda, pracujeme aj telesne, rukami, avšak väčšinou a vcelku tvoríme silou myšlienok. Sila myšlienok je náš život.
      Človek silu a moc myšlienok ešte nespoznal. Keby si túto silu podľa Zákona Ducha vyprosil, neboli by pre ľudí len tri dimenzie, ktoré človeka nevýslovne obmedzujú a tiesnia. Vďaka priestorovým a časovým podmienkam, ktoré si ľudia svojim chybným myslením a konaním vytvorili, si človek teraz myslí, že skutočné je len to, čo môže vidieť, počuť, ohmatať, ovoňať a ochutnať, že len to je neprehliadnuteľná realita. Tento názor je chybný, pretože všetko pozemsky stvorené podlieha už počas svojho bytia rozkladu. Všetko, čo človek považuje za reálne a hmotné, pozostáva z podradného, nižšieho vlnenia.
      My myslíme a konáme podľa Božích zákonov, a preto naša činnosť spočíva hlavne na sile myšlienok. Prirodzene, že mnohé musíme urobiť rukami, to znamená telesnou silou, ale najťažšiu prácu, tak ako ju čiastočne vykonávate vy, nepoznáme. Naše telá sú prispôsobené štruktúre planéty, tak ako sa aj vaša telesná štruktúra podobá štruktúre vašej domovskej planéty.
      Vy, ľudia, konáte proti zákonom Boha, lebo vaša činnosť nespočíva na podstate a vlastnostiach zákonného Univerza. Životné návyky ľudí sú spôsobom ich myslenia tak zúžené, že už svoje duchovné schopnosti ani nepoznajú, a preto ich ani nemôžu používať. Božská iskra v duši zostáva hlboko skrytá, pretože nebola zodpovedajúcim kozmickým životom aktivovaná.
      Ľudia sa nedržia zákonov Univerza. Božské sily budú v človeku pôsobiť iba vtedy, keď bude pokojne rozmýšľať a konať, keď nebude jeden druhému cudzincom, ale uzná blížneho za brata, keď si prestane ohraničovať svoje teritórium, a to, čo vytvorí, nebude považovať za svoje vlastníctvo. Keď zrušíte vaše náboženstvá a hranice a všetci si v bratskom oduševnení podáte ruky, keď sa náplňou vášho života stane láska namiesto nenávisti, priateľstvo namiesto nepriateľstva, bratstvo namiesto intelektuálnej opory, potom sa v dušiach povznesie zákonnosť Božia a všetko stvorené sa zjemní a zmení.
      Keď my zriaďujeme bydlisko, tak rešpektujeme zákon žiarenia. Pokiaľ je na vyhliadnutom mieste pre bývanie, vplyvom zvýšeného kozmického žiarenia, dostatok energie, pozdvihneme silou myšlienok povrch planéty, aby sme vytvorili obydlie (Pritom máme na mysli sopku. U nás to však prebieha pokojne a zákonne. Ale je možné to takto porovnať) a myšlienkami a ručnou prácou potom tvarujeme pozdvihnutú masu.
      Keď sa uvoľní prebytočná energia, zem sa pozdvihne. Vystúpená, ešte vysoko energetická masa je potom silou myšlienok a telesnou činnosťou modelovaná a tvarovaná. Keď sa konštalácia planét zmení, normalizuje sa tok energie, čím sa pozdvihnutá masa obydlia ochladí a zachová svoju vytvarovanú podobu.
      Každý z nás má, tak ako aj niektorí ľudia, zvláštne schopnosti. Jeden má sklony k architektúre, druhý k úprave záhrad, ďalšie bytosti zas k učiteľstvu, alebo k opatrovaniu zvierat. Zvieratá sú stvorenia Božie, ktoré s nami radi zostávajú. Aj oni po určitom čase odkladajú svoje telá a prechádzajú do božských oblastí. Dostáva sa im pri tom pomoci zo strany bytostí, podobných ľuďom.
      Existujú veľké priestory, v ktorých sa nachádzajú nadaní bratia a sestry, aby zhotovovali odevy a rozličné predmety. Tieto sa ale neprodukujú pre tržbu, alebo obchodnú činnosť. Ó, nie. Čo jeden nutne potrebuje, dostane od druhých. Tak má každý príznačný zmysel pre blaho ostatných.
      My kozmické zákonnosti nemeníme. Keď slúžime kozmickému zákonu, slúži aj on nám, primerane našej štruktúre a forme nášho bytia.
      Poslucháč:  Z akej substancie sú produkty, ktoré vyrábate, napríklad vaše odevy?
      Mairadi:  Povedal by si, že je to látka. Ja hovorím, že je to duchovná látka, duchovné vlnenie. Tvoja látka, tvoje oblečenie, má vlnenie Zeme. Naše oblečenie, naša látka, má vlnenie našej domovskej planéty. Náš kmitočet spoznávame priamo na tele, cez takzvané bublinky (mechúriky) a kvapôčky, ktoré v sebe uchovávajú duchovnú energiu. Naša krv je duchovnej substancie. Tak, ako u vás prúdi krv, podobným spôsobom u nás vteká duchovná sila (ktorá opäť zodpovedá nášmu systému a nášmu vlneniu) do jestvujúcich éterických kanálov nášho tela. U vás sa vlieva duchovná sila do buniek a orgánov, u nás do kvapôčiek a bubliniek.
      Náš duchovný organizmus má celkom inú duchovnú mechaniku ako je v človeku. U vás sú duchovné prúdy, pokiaľ nejdete zákonnou cestou, veľmi obmedzené, lepšie povedané - ďalekosiahle skryté. Preto tiež ľudia potrebujú toľko potravy. Duchovnou silou sa nemôžu vyživiť, pretože kvôli im zodpovedajúcemu životu nedokážu tieto energie rozvinúť a spôsobiť, aby pretekali.
      Teraz by som sa s vami chcel rozlúčiť.
      Poslucháč:  Mairadi, mám ešte niekoľko otázok. Môžem ich položiť? Mohli by ste sa vybrať aj do očistnej (zušľachťovacej) roviny?
      Mairadi:  Áno, môžeme do všetkých očistných úrovní. Žijeme mimo tieto oblasti. Sme vyvinutejší, ako tam žijúce duše.
      Poslucháč:  Chodíte aj vyššie?
      Mairadi:  Nie. Nemôžeme vyššie, ako to zodpovedá nášmu stavu vedomia, len nižšie. Okrem prípadov, kedy cez vyšší svetelný účinok obdržíme na krátky čas vyššiu duchovnú silu.
      Žijeme v 5. stupni vedomia a bez spomenutej vyššej svetelnej sily nemôžeme ešte vstúpiť do 6. a 7. úrovne. My sa o to ešte ani nepokúšame, lebo našou úlohou je, aby sme to, čo sme svojim pokleskom stiahli nadol, dostali s nami opäť nazad.
      Poslucháč:  Praktizujete tiež meditáciu, alebo podobné duchovné cvičenia?
      Mairadi:  Primerane nášmu vedomiu a našej sile môžeme nazad do ríše svetla. Nepotrebujeme nijaké meditatívne cvičenia. My vieme o Zákone Božom a zodpovedným spôsobom ho používame. Máme spojenie s vesmírnou silou, ale na nás je závislá naša planéta, ktorej prenášame veľa sily, pretože ju chceme vykúpiť - dostať na vyššiu úroveň - s nami. To sme si, ako ste už počuli, dali za úlohu. Chceme sa s našou domovskou planétou a našou slnečnou sústavou usilovať o zušľachtenie, a pritom konať pre našich bratov a sestry dobro. Preto je pre nás vzostup trochu sťažený, lebo naše uskutočňované poznania, ktoré nie sú nič iné ako zvýšená duchovná sila, prenášame na našu planétu, a tým na našu slnečnú sústavu. Sme pripravení všetko, čo je ešte viazané - zaťažené, zaobaliť našou láskavou činnosťou, aby tak mohlo byť to najvnútornejšie všetkého bytia, bytostné jadro duše, ktoré je ešte zaťažené, oslovené a zušľachtené, čím sa umožní asimilácia s vesmírnou silou. Začiatok všetkého bytia bol absolútne čistý a jemnohmotný. Tento stav bude vesmírnym Duchom, Bohom, našim Pánom a Otcom, opäť obnovený. Nech tomu všetci pomáhajú.
      Poslucháč:  Môžeme vám pri vašej úlohe pomôcť?
      Mairadi:  Posolstvá, ktoré vám smiem opakovane podávať, môžete odovzdávať ďalej. Človek myslí stále rovnako, na spísanie knihy. Ó nie, na tom nám nezáleží. Dávajte, prosím, tieto otázky a odpovede, tak ako boli položené a dané, ďalej. Prosím dokonca o rozšírenie týchto posolstiev, aby sa ľudia dozvedeli o našej existencii a poznali pravdu. Všetci ľudia nech sa dozvedia, že na tejto Zemi a okolo nej, sú rozličné existencie. Ľuďom podobné bytosti, vaši bratia z ďalekých svetov, prichádzajú z rôznych oblastí vedomia, zvaných aj Svety vedomia, aby rozdeľovali lásku a ponúkali pomoc.
      Na záchranných akciách sa chcú podielať aj bytosti, ktoré ešte nie sú vyššie vyvinuté. I oni majú svoje predstavy a myslia si, že vďaka stavu svojho vedomia spoznali, ako by zo svojej strany mohli pomôcť. Domnievajú sa, že rozpoznali, čo sa v krátkom čase na Zemi a vo vašej slnečnej sústave stane. Svoje, ešte veľmi obmedzené predstavy nechajú do tohto sveta vtekať pozemskými kanálmi - telepatiou. Preto výpovede, ktoré vám boli oznámené, spočívajú na rozdielnom duchovnom vedomí. Nie všetko však zodpovedá skutočnosti, pretože niektorí naši bratia nemajú dostatočný prehľad a mnohé zmeny vidia len perspektívou svojho stavu vedomia. Napriek všetkému by som chcel zvlášť zdôrazniť, že je vaše snaženie dobré a inšpirované láskou a ochotou pomôcť.
      Poslucháč:  Jestvujú aj bytosti, ktoré sú voči ľuďom nepriateľské?
      Mairadi:  Áno, ale nie sú to bytosti ľuďom podobné. Ich štruktúra nepotrebuje nijaké vykúpenie, ale premenu kozmickou silou. Sú to duše a zvlášť démoni, ktorých pôsobenie je nepredstaviteľné. Ich pôsobisko je hlavne na tejto Zemi.
      Ľudstvo je svojim jašstvom (egoizmom) tak silne zaslepené, že nedokáže rozpoznávať dobré od zlého. Preto majú práve tieto temné sily na ľudí tak veľký vplyv a obrovské pole pôsobnosti na vašej Zemi.
      Títo démoni, ktorých duchovné svetlo a poznanie je redukované až na minimum, obývajú vlastnú planétu. My nazývame tieto mocnosti démonická hierarchia. Sú to ešte bytosti, ktoré vo svojich dušiach neakceptujú úplné spasenie. Vzišli tak, ako my, už v prapočiatku a majú sa tam vrátiť. Obdržali, hoc svojho spasiteľa neuznávajú, iskričku pre oslobodenie, hnaciu silu do Božieho vedomia. Táto oslobodzujúca iskrička je však hlboko skrytá.
      Keby sa ľudia obrátili tak, že by sa celkom primkli ku Kristovi, nemali by démonické hierarchie na vašej planéte pole pôsobnosti a museli by sa stiahnuť sami do seba a zamýšľať sa sami nad sebou. Pokiaľ ale ľudia otvárajú dvere a bránu temnotám tým, že nehľadajú cestu do vnútra kráľovstva Božieho, budú tieto bytosti medzi ľuďmi zotrvávať, pretože v ľuďoch a na Zemi vidia možnosť rozširovať svoju ríšu a zo Zeme vystupovať proti dokonalým. Pre svoju nevedomosť nespoznávajú, že priestor a čas je obmedzený a netrvalý. Ich vedomie zodpovedá vedomiu tých mnohých ľudí, ktorí hmotné považujú za skutočnosť a Boha za nič, alebo len za slabú silu. Myslia si, že Boh by musel zasiahnuť tými istými zbraňami, ktoré oni vytvorili, schválili a používajú.
      Boh je neobmedzený prúdiaci život. On je láska, ktorá nepozná začiatok ani koniec. On, Pán, je ďaleko od ľudských predstáv a obmedzení. Preto je neobmedzeným a večne existujúcim víťazom. Boh vedie svoje deti cez ich vlastné chyby a slabosti, a to tak dlho, pokým na základe vlastného poznania nedospejú k Nemu, Večne Existujúcemu Bytiu.
      Takže oni sú, pokiaľ chceme použiť slovo "nepriateľ", vaši nepriatelia. Chcú vás odvádzať ešte ďalej od Boha a do materiálnej závislosti.
      Poslucháč:  Mairadi, je správne, keď vás nazývame mimozemšťanmi? Alebo ako vás máme inak pomenovať?
      Mairadi:  Hovorte jednoducho súrodenci, alebo bratia z vesmíru.
      Poslucháč:  Tvoríte vaše kozmické lode silou myšlienok? Musíte sa približovaním k našej slnečnej sústave viac a viac zhusťovať? Potom, keď ste už v našej blízkosti, ste celkom hmotní?
      Mairadi:  Áno a nie. O látkach z hmoty by sme mohli povedať, že sú to zhustené duchovné sily, tak ako všetko, čo vás obklopuje, je zhustená duchovná sila. Naše žiarivé klzáky, alebo inak nazývané kozmické lode, neberieme so sebou na našu domovskú planétu. Veľa kozmických lodí, tak ako aj tie naše, je uložených na základniach okolo vašej slnečnej sústavy, vo vašej bezprostrednej blízkosti. To má hlbší význam, o ktorom by som teraz nechcel hovoriť, lebo by sme zašli priďaleko.
      Naše kozmické lode sú z určitých kovových zliatin, ktoré ožiarujeme našimi myšlienkami a neustále obraciame k vášmu Slnku, a tým ich magnetizujeme. Ale viac o tom až inokedy.
      Poslucháč:  Ako sa dostávate z vašej domovskej planéty na tieto základne?
      Mairadi:  Myslíš, ó brat, že vo vesmíre sú cesty? Naše telá sú stvorené ako vaše duše, všetko dosahujúce božské klzáky. Primerane úrovni nášho vedomia, používame lúčové dráhy. Na týchto tam dokĺžeme. Naša vôľa sa mení v čin. To znamená, že silou vôle sa vyberieme na určitú lúčovú dráhu, nazývanú aj magnetická dráha. Celý vesmír spočíva na duchovnej príťažlivosti.
      Poslucháč:  Načo sú vám potom kozmické lode?
      Mairadi:  Aby sme mohli vstúpiť do vášho zhusteného priestoru.
      Poslucháč:  To je prakticky vaša ochrana?
      Mairadi:  Dá sa to tak povedať.
      Poslucháč:  Mohol by človek vstúpiť do kozmickej lode, keby ste to dovolili?
      Mairadi:  Človek môže vstúpiť. Bude však predtým našimi myšlienkami zmagnetizovaný, to znamená, že na neho prenesieme ochrannú obálku. Pomocou tejto magnetickej obálky máme možnosť ho telepatickou silou pritiahnuť a vziať do kozmickej lode. Neobalíme však našimi myšlienkami žiadneho človeka, ktorý má tak nízku frekvenciu vlnenia, že sa nemôže nášmu žiareniu prispôsobiť.
      Poslucháč:  Už si niekedy so svojou kozmickou loďou pristál na Zemi?
      Mairadi:  Nechávame našu loď stáť v určitej vzdialenosti od Zeme. Magnetické sily ju držia. Až dozrie čas, budeme na Zemi aj pristávať. Viem, že sa u vás hovorí, že už mnohé kozmické lode pristáli. To súhlasí. Tie prišli z iných oblastí (úrovní) vedomia.
      Kozmické lode, ktoré sú tým naším v podstate podobné, existujú už veľmi dlho. V minulosti boli ľudské kmene, ktoré sa silou myšlienok duchovne vyvinuli, ako aj ich oblasti bývania. V tom čase sme pristávali i my a boli sme s našimi bratmi zajedno. Dnes je však Zem tak znečistená, to znamená, z hľadiska žiarenia na tak nízkej úrovni vlnenia, že pristávame len keď je to bezpodmienečne nutné.
      Poslucháč:  Mairadi, v čom spočíva, celkom konkrétne, vaša pomoc našej planéte?
      Mairadi:  Dnes by som o tom ešte nechcel podrobne hovoriť. Mnohí naši bratia sa na Zemi inkarnovali, aby pripravili ľudí na ríšu svetla. Preto je tiež, medzi iným, veľa duchovných inšpirácií, ktoré spočívajú na telepatickom základe. Prichádzajú z rozličných stupňov vedomia, od bratov z vesmíru, z ďalekých svetov. My všetci chceme našim ľudským bratom a sestrám pripomenúť, aby sa viac zamerali na vesmírny život a varovať ich pred prichádzajúcimi udalosťami. A odovzdať vám informáciu, že celý vesmír žije a dýcha Duchom, ktorý jestvuje večne.
      Zvedavosť medzi ľuďmi je veľká. Žiaľ, prepočúvajú dôležité poučenia, ktoré znejú: Obráťte sa k Večnému a žite podľa Zákonov Božích, podľa ktorých môžu byť vaše duše pozdvihnuté silou Ducha Svätého. Ľudia však prepočúvajú túto základnú pravdu. Zvedavosť je pre nich väčšia ako všetko ostatné. Aby sa človek dozvedel pravdu o kozmických cestovateľoch, o bratoch z vesmíru, musí byť dospelý božsky-duchovne. Potom aj pochopí zmysel našich výpovedí.
      O našom domove budeme informovať ešte podrobnejšie, pretože nevedomé ľudstvo má byť zobudené. Primárne však je a zostáva to, čo Ježiš Nazaretský učil a žil: Miluj Boha, svojho Otca, nadovšetko, celou svojou dušou, zo všetkých síl, celou tvojou mysľou; a svojho blížneho ako seba samého.
      Tak buďme uvedomelí súrodenci. Vo vhodnom čase sa opäť ohlásim. Potom budeme v našom rozhovore pokračovať.
      Vidíte, tento rozhovor zobudil aj vašu duchovnú silu a moju uviedol do intenzívnejšieho prúdenia. Musím priznať, že trochu sily ód to od vás troch potrebovalo, aby som sa mohol s vami tak podrobne rozprávať, lebo vzájomné rozhovory vyžadujú viac duchovnej sily.
      Poslucháč:  My sa však napriek všetkému cítime sviežo.
      Mairadi:  Nezabudni, prosím, môj brat, že ja žijem podľa Zákona Božieho.
      Prajem vám večný tok vesmírnej sily a lásku vášho nádherného Majstra a Vodcu a nastávajúci vstup do vesmírnej sily, ktorá nás všetkých oduševňuje, a ku ktorej sa všetci vyvíjame.
      Tiež bratia, ktorých som priviedol - sú dvaja - vás pozdravujú a prajú vám život s Bohom, našim večným Otcom a rozvoj vašej vnútornej duchovnej sily.
      Boh budiž pozdravený.


      4. kontakt

      Boh budiž pozdravený, milé sestry.
      Moje meno je Mairadi. Prostredníctvom telepatie sa už poznáme.
      Prichádzam v mene a z vôle Otca a Jeho Syna, všadeprítomného Ducha, ktorého máme radi a cítime ho, a ku ktorému sa musíme vyvinúť, aby sme mohli byť opäť všetci zjednotení v praprúde Ducha. Má to byť tak, ako to bolo kedysi. Tak, ako sa ľudia a nehmotní musia vývojom dostať k praprúdu, tak sa aj my musíme dostať k Absolútnu, k Bohu.
      Ježiš Kristus, Boží syn, je váš Majster. Vedie vás k večnému Otcovi. Pre nás je Ježiš Kristus brat a syn Najvyššieho, spoluúčastník stvorenia. Naša forma bytia neupadla tak hlboko ako duša človeka. Nemusíme preto absolvovať štyry astrálne oblasti. Po páde anjelov sme zostali, z vášho pohľadu, na 5. vývojovom stupni. Uvedomili sme si, až na tomto nedokonalom duchovnom stupni, že sme konali nezákonne, a že teraz potrebujeme vzostup.
      Aj my sme zotrvali dlhý čas v duchovnom spánku. Pozorovali sme stále iných a zabávali sa na ich spôsoboch myslenia a sledovali, ako nebadateľne viac a viac potemňujú. Tento čas bol premárneným časom, v ktorom sme sa síce zaťažovali, avšak nie až v takej miere, aby sme ďalej upadali.
      Teraz vieme, že Boží Zákon znie: O svojom blížnom nemáš ani rozmýšľať, ani sa prizerať, ako sa viac a viac zamotáva vo svojom nízkom myšlienkovom svete. V každom čase mysli pozitívne - tak znie Zákon Pána - a pomáhaj, kde je pomáhať treba.
      Pretože sme na 5. vývojovom stupni, nepotrebujeme už vykúpenie zo strany vykupiteľa, Krista, ale výlučne oslobodenie éterickým Duchom, ktorý dostane nielen naše hmotné telá, ale i náš planetárny systém na vlnenie úplnej dokonalosti.
      Teraz sa neustále usilujeme uznať si naše chybné správanie a konať v súlade s Božím Zákonom, aby sa naše čiastočné zhustenie zmenšilo a priblížilo praprúdeniu.
      Prostredníctvom nášho duchovného vývoja vytvárame duchovno-magnetickú obálku našej planéte. V nej sa môže ešte hrubohmotné zmeniť a prijať kmitočet ušľachtilosti, aby sme my, spoločne s našou planetárnou sústavou, mohli byť pritiahnutí ušľachtilými svetmi. Lebo ako viete, rovnaké priťahuje rovnaké. Teda musí byť rovnaké aj vytvorené.
      Naša domovská planéta sa pôvodne volala Chuli. Staršina planéty je Maiami. Preto sa naša planéta nazýva Maiami-Chuli.
      Jej čiastočné zhmotnenie je asi 1/3 hmotnej hustoty Zeme. Preto v mojej domovine nie je tmavá noc, iba v dlhších časových odstupoch je takzvané tlmené svetlo. Toto sa od denného takmer neodlišuje, pretože slnko, ktoré našu planétu osvetľuje, ňou môže podstatnou mierou prenikať. Naše tiene sú len akési kontúry, zodpovedajúce zhusteniu.
      Keď vnikáme do vašej slnečnej sústavy, tak jedine v kozmickej lodi, zvanej aj kozmický klzák. Zostrojovali a zostrojujeme ich, ako už bolo povedané, mimo vašej slnečnej plazmy. S našimi duchovnými telami môžeme síce do vašej slnečnej sústavy vniknúť, no v blízkosti zemskej príťažlivosti lietame iba v našich kozmických lodiach.
      Pomimo vašej slnečnej sústavy sú rôzne planéty, na ktorých sú vysoko vyvinuté kovy. Tieto sú veľmi podobné kovom na planéte Zem. Napríklad Sírius a iné podobné planéty, majú vysokokmitočtové kovy, ktoré sa pre naše účely výborne hodia.
      Podľa týchto kovov poznáme, na aký rozsah kmitočtu musíme našu kozmickú loď nastaviť, aby sme mohli vstúpiť do sféry Zeme. Na planéte s veľkým obsahom kovu, ako napríklad na Síriuse, je pripravených veľa kozmických lodí.
      Každá oblasť má svoju úroveň vedomia. Teda aj bytosti, ktoré v nej žijú. Primerane stupňu týchto vedomostí sú konštruované i kozmické lode. Preto sú aj ich formy rozličné.
      Naše kozmické klzáky sú rotačné lode, ktoré sú postavené podobne ako duchovné telá (človek hovorí o dušiach). Tanierom podobné kozmické klzáky prichádzajú z oblastí, ktorá je mimo štyroch očistných rovín. Tieto majú medzi kozmickými loďami najvyššiu intenzitu vyžarovania.
      Dušou je rotačné teleso, ktoré je postavené ako nebeská mechanika, alebo aj ako každá slnečná sústava. Najvnútornejšie jadro podstaty je zdroj svetla. Na ňom je závislý pohyb celku.
      Aj duchovný atóm je stvorený ako duša a nebeská mechanika. V najväčšom môžeme spoznať to najmenšie, a tiež obrátene, v najmenšom môžeme vidieť to najväčšie. Podľa tohto duchovného systému, ktorý je Božou zákonitosťou, sme postavili naše tanierové lode.
      Znamená to, opäť a stále, že duša človeka je mikrosvet v makrosvete. A to zas znamená, že duchovné telo je absolútne identické s Univerzom. Tak, ako sa pohybuje sedem základných nebies okolo pracentrálneho slnka, a slnečné sústavy v týchto nebeských sférach, tak na tom istom princípe sa pohybujú aj duchovné telá. Duša človeka nie je nič iné, ako zmenšené duchovné telo, ktoré pre svoje zaťaženie nie je s Nekonečnom už v úplnom súlade.
      My poznáme postup stvorenia a stavbu nášho duchovného tela. Našou duchovnou silou môžeme čo najpresnejšie zistiť energiu planéty Zem, a túto využiť pre naše kozmické lode. Môžeme tiež nazrieť do obežných dráh planét a vyrátať energiu rôznych súhvezdí.
      Používame len určité kovy, ktoré sa dajú veľmi rýchlo zmagnetizovať a sú dobré vodiče.
      V pilotnej kabíne je len málo prístrojov. Používajú sa len pre prípadné uhnutie, pretože tak na Zemi, ako aj v celej slnečnej sústave, sa vyskytujú nepredpokladané objekty. Týmito prístrojmi môžeme pritiahnuť duchovnú silu nášho kmitočtového rozsahu, a tak sa najrýchlejším spôsobom vzdialiť z nebezpečnej zóny.
      Pri konštruovaní našich lodí sa pamätalo na všetko. Silou myšlienok pracujeme aj vo vzťahu ku kozmickej lodi. Kozmická loď musí byť z takých kovov, ktoré sa vyskytujú v slnečnej sústave a na Zemi.
      Každá planéta má svoju predpísanú dráhu. My ju voláme smer magnetizácie. Kovy planéty, v spojení s rotáciou a magnetickými prúdmi, určujú smer magnetizácie.
      Kovy Zeme sú nabité veľkou energiou. Také kovy sa vyskytujú aj mimo vašej slnečnej sústavy. My tieto kovy používame a ukladáme šupinovite, lepšie povedané, ako taniere položené jeden na druhý, okolo lode. Tieto dosky sú, ako som práve povedal, usporiadané ako šupiny, podobne ako je tomu u duchovných tiel, ktoré nazývate duša.
      Kozmické lode stoja pripravené na spomenutých planétach. K týmto základňam sa z našej, domovskej planéty, dostávame po zodpovedajúcich vodiacich lúčoch. Prirodzene, opäť silou myšlienok. Rešpektujeme vyžarovací zákon Ducha, čím naše lode zostávajú na predurčenom poli žiarenia (magnetickom poli). Cez vysokopotenciálne kovy a energie, ktoré práve majú dané súhvezdia, máme možnosť v každom momente odštartovať.
      Keď zo základne odlietame, máme deficit energie, pretože pri štarte spotrebúvame vysoké energie. Energia je vyrovnaná hneď potom, ako sa dostaneme do gravitačného poľa najbližšej planéty. Naša kozmická loď je klzák na magnetických vlnách. Stanovujeme si smer príťažlivej sily potrebnej planéty. Tým sa určité taniere (šupiny) kozmickej lode, dostanú do vyšších otáčok. Akonáhle dosiahneme stupeň existujúceho magnetického poľa, začne byť loď priťahovaná a kĺže po magnetických vlnách.
      Pokým ľudia nebudú brať do úvahy Zákon Boží, podľa ktorého je všetko postavené na žiarení, budú stále konať protizákonne. Človek používa mnohé kovy pre najrozličnejšie účely, prenáša ich z miesta na miesto, čím sa okrem iného mení aj váha a intenzita vyžarovania vašej planéty, a dostáva sa tak do iného vlnenia a rotácie.
      Keď vzlietneme z našej základne, pozorne sledujeme žiarenie Slnka. Zamierime na obežnú dráhu najvzdialenejšej planéty slnečnej sústavy, pritom silou myšlienky uvedieme do rotácie zodpovedajúci tanier (šupinu) na kozmickej lodi. Najskôr to prebieha celkom pomaly, potom stále rýchlejšie, až sa tanier zmagnetizuje podľa úrovne planéty a dosiahne najvzdialenejší stupeň zmagnetizovania na obežnej dráhe, vzhľadom ku Slnku. V dôsledku toho sme už automaticky priťahovaní úrovňou sily tejto planéty. Keď takto kĺžeme na určitej dráhe magnetických vĺn, roztočíme ďalší tanier, ktorý sa zmagnetizuje v súlade s dráhou najbližšej planéty. Tak to prebieha preto, lebo všetky šupiny obsahujú kovy planét, ktoré obiehajú okolo vášho Slnka. Čiže rovnaké priťahuje rovnaké, pokiaľ to má správnu frekvenciu vlnenia. Energia pre všetky tieto postupy vychádza zo Slnka. Ona určuje pre planéty stupeň zmagnetizovania. Zmagnetizovanie sa však uskutočňuje, cez zodpovedajúce kovy a nerasty, opäť rotáciou. Lebo Majster všetkého bytia, Tvorca celého vesmíru, uviedol všetko do súladu a obdivuhodne usporiadal. Tento poriadok môžeme pozorovať a zotrvávať v ňom.
      Čím viac sa približujeme Zemskej príťažlivosti, tým viac tanierov kozmickej lode je v činnosti.
      Keď sa blížime k rovinám s nižším vlnením, znižuje sa energia tanierov, vyladených na vyššie vlnenie, pretože sa od príťažlivosti planét vzďaľujeme. A čím viac sa približujeme k niektorej dráhe planéty, tým zas intenzívnejšie rotujú zodpovedajúce taniere. Keď na tejto úrovni zostaneme, potom otáčky poklesnú. Pilot lode môže silou myšlienok zodpovedajúce taniere odmagnetizovať. V dôsledku toho sa tieto otáčajú stále pomalšie, a tým môže kozmická loď zotrvávať v zodpovedajúcej rovine. Keď má loď postúpiť ďalej, môžu byť taniere oslovené a uvedené v činnosť. Tak je kozmická loď katapultovaná na obežnú dráhu najbližšej planéty.
      Žiadny z tanierov sa neprestane úplne otáčať, lebo prostredníctvom týchto tanierov zostávame v spojení s príslušnými rovinami a elyptickými dráhami planét, aby sme opäť mohli cez ich obežné dráhy kĺzať nazad na našu základňu.
      Neprestajne sledujeme žiarenie Slnka. To je pre magnetizovanie tanierov veľmi dôležité. Keď chceme zaletieť na určitý kontinent na Zemi, potom presne sledujeme tam dopadajúce slnečné žiarenie, lebo všetko spočíva na smere magnetizácie a príťažlivosti.
      Predsavzali sme si pomáhať ľuďom, a tým praktizovať lásku k blížnemu, lebo len cez lásku k vesmírnemu Duchu a k blížnemu sa môžu ľudia (a aj my) vyvíjať ďalej.
      V atmosfére Zeme sa odzrkadľuje jej osud. Z atmosféry môžeme rozpoznať rezervy síl, ktoré sú ešte k dispozícii. Nie však všetky, na Zemi sa uvoľňujúce sily, prispievajú k jej zachovaniu. Vo výraznom počte uvoľňovaných síl je možné badať rozpúšťanie sveta, to znamená, jeho zničenie.
      Veľký význam má aj duchovná sila pracentrálneho slnka, ktorá, tak ako vo všetkých oblastiach stvorenia, udržuje duchovný život. Jej žiarenie preniká v tomto čase do úrovní poriadkov, ku ktorým patrí i slnečná sústava Zeme. Táto, nesmierne potenciálna duchovná energia, ovplyvňuje okrem iného i dušu Zeme, ktorá sa tým dostáva na zvýšený kmitočet vlnenia. To je napokon možné pozorovať i v hmotnej oblasti Zeme, to znamená v jej minerálnej, rastlinnej a živočíšnej ríši, pretože aj to pozemské, hrubohmotné, je zachovávané pracentrálnym slnkom. Spomínané žiarenie musíme tiež s našimi kozmickými loďami zohľadňovať, lebo táto najsvätejšia sila v poriadkových rovinách, prípad od prípadu, zo dňa na deň, silnie, aby aktivovala hmotu a krok za krokom ju odbúravala. Práve vďaka tomuto kozmickému žiareniu rozpoznávame, že teraz pôsobí zákon premeny účinnejšie. Začína v najzhustenejších hmotných oblastiach stvorenia, teda v slnečnej sústave Zeme, pretože od Poriadku až po posledný stupeň - Milosrdenstvo, budú všetky úrovne padlých stvorení očistené a také budú vtiahnuté do oblasti jemnohmotného, čiste duchovného života.
      My sme prijali úlohu spolupôsobiť pri pláne vykúpenia, hoc spasenie, ktoré vychádza zo Syna Božieho nepotrebujeme, pretože sme sa štyrmi astrálnymi telami neinfikovali. Syn Boží je pre nás, ako už bolo povedané, spoluvládca nebies, nie spasiteľ. Je osloboditeľom vašich duší a duší v astrálnych oblastiach. Vďačne sme úlohu prijali a pôsobíme teraz pod jeho bezprostredným vedením.
      Niektorí ľudia zvyknú hovoriť o "vytrhnutí". Naše kozmické lode môžu vnímať ľudia a duše, pokiaľ sú dobrej vôle a osloviteľní telepatiou, ako takzvané oblaky. Naša pomoc bude prínosom aj pre iné formy života, u ktorých sa môže všetko zmeniť prostredníctvom vyššieho žiarenia svetla.
      Po veľkej premene Zeme, po expanzii, nebude môcť na nej, v hrubohmotnej štruktúre, akú má teraz človek, alebo napríklad zvieratá, nikto prebývať. Táto nová Zem bude obývaná čiste jemnohmotnými duchovnými bytosťami, lebo každá slnečná sústava, jedna po druhej, prejde do absolútnej čistoty-ušľachtilosti, v ktorej budú môcť žiť iba duchovné telá zodpovedajúceho vlnenia.
      Už viackrát som sa vyjadril o bratoch z vesmíru, o bytostiach podobných ľuďom. K tomu by som chcel dodať nasledovné: Mimo vašej slnečnej sústavy žijú bytosti rôzneho druhu a rôzneho zhustenia. Aj oni disponujú kozmickými loďami. Tvary týchto lodí sú rozličné. Ako som už informoval, konštruované sú primerane stupňu vedomia týchto vesmírnych bratov. Opakujem: Každá vonkajšia forma kozmických lodí je výrazom vedomia vesmírnych bratov. Oni všetci sa podľa svojho vedomia, to znamená podľa rozsahu svojho poznania, usilujú ľudí poučovať a viesť k ich Majstrovi a Vykupiteľovi, Ježišovi Kristovi.
      Kozmickým žiarením sú mnohí mediálni ľudia podnietení k počúvaniu. Ak sa títo ľudia nezbavili sebectva, zvedavosti a túžby po vedomostiach, čiže sa prikláňajú viac k vonkajšiemu, materiálnemu životu a sú ešte ctižiadostiví, tak je možné, že privábia nevedomé astrálne duše, ktoré sa potom eventuálne vydávajú za bytosti podobné ľuďom, a teda za vesmírnych cestovateľov z vyšších svetov. Také duše, zamerané napríklad aj na vyniknutie, si popletú poznatky z rozličných nečistých oblastí vedomia, a tak to uvedú, cez málo vyvinutých mediálnych ľudí, na Zemi do obehu. Navyše ľuďom môže byť povedané len toľko, koľko môžu momentálne pochopiť, to znamená, do tej miery, do akej je rozvinuté ich vedomie. Okrem toho sú aj tak všetky prejavené zjavenia iba časti obrovskej pravdy, pretože človek nemôže nikdy celkom pochopiť absolútne kozmické súvislosti. Mnohé, čo prichádza cez údajné vlohy, pochádza okrem iného z duševných oblastí, alebo je produktom mozgu mediálnych ľudí. Prípadne to môže pochádzať aj z atmosferickej kroniky, ktorá sa na Zem vylieva ako dážď. Taktiež ľudia, ktorí sú priklonení svetskému - túžbe po vedomostiach a intelektu, pričom nechajú takýmto vplyvom voľný priebeh, sa môžu prejavovať ako nečisté nádoby a vyvolávať takéto náhľady, ktoré nie sú čistými prejaveniami, ale len zmiešaninou. V týchto oblastiach zjavenia je viacero možností, ktoré by som však nechcel jednotlivo zatrieďovať, pretože to nesúvisí s mojou úlohou.
      Mohol som sa tu vyjadriť v mene a podľa vôle Pána, nášho Otca a Spoluvládcu. Poskytnutými informáciami nechcem žiadneho človeka presviedčať, ale len priniesť na svet pravdu.
      Každý duchovne vyvinutý človek môže, pokiaľ sa orientuje na Boha, svojho Otca, a voči svojim blížnym nie je zlomyseľný, presne rozlíšiť, kde sa hovorí pravda, a kde nepravda. Lebo iba ten, kto sa prikláňa k Bohu, môže byť aj vedený vesmírnym Duchom života.
      Ďakujem Bohu a Jeho Synovi za túto úlohu a za umožnenie nášho posolstva v mene Ježiša Krista.
      Boh budiž pozdravený.


      5. kontakt

      Vieme, že si dnes nemôžeme nárokovať veľa vášho času. Preto má byť kontakt len krátky.
      Aj my sme zapojení v ozdravujúcom pláne Ježiša Krista a chceme ho verne splniť.
      Ako viete, sme pripravení uskutočniť všetko spoznané, a vyvinúť sa spoločne s našimi bratmi a sestrami a s našim svetelným systémom, k večnému bytiu.
      Na Zemi, na vašej planéte, sa črtajú veľké veci. My už tie udalosti, ktoré pred Zemou a ľuďmi stoja, vidíme. Stále jasnejšie spoznávame, že naše kozmické lode musíme dodatočne vybaviť ďalšími prístrojmi, pretože postavenie planét a ich dráhy sa budú výrazne meniť. Tým sa zmení aj gravitácia. Musíme sa teda veľmi pousilovať s vybavením kozmických lodí tak, aby sme ich po vstupe do vašej slnečnej sústavy, pri eventuálnom vzniku magnetických vírov, mohli opäť vyviesť von. Magnetické víry sú veľké tmavé body. Mohli by sa nazvať aj diery. Tam vznikajú obrovské nasávacie sily. Pokiaľ by sme toto nepredpokladali, mohli by naše lode utrpieť škodu, ba mohlo by to dopadnúť i tak, že by sa loď stala nepoužiteľnou a naše telá, to znamená naše čiastočné zhmotnenie, by mohlo byť spálené. Dokonca by mohli byť poškodené i naše éterické telá.
      Také magnetické víry vychádzajú napríklad i zo Zeme, konkrétne z rovníkovej oblasti, pretože tam vznikajú nezvyčajné zhluky síl. Nad rovníkovou oblasťou aj začnú obrovské katastrofy, ktoré sa potom rozšíria nad pevniny, kde budú vybité. Ako všetci viete, akcia vyvoláva reakciu, alebo inak povedané, čo ste zasiali, to budete žať.
      Možno to zhrnúť tak, že teraz stoja ľudia pred následkami svojich príčin. Tieto dospejú čoskoro k vybitiu, to znamená k spusteniu.
      K našej veľkej radosti však tiež vidíme, ako sa úroveň, v ktorej medzi iným kmitá i táto slnečná sústava, blíži k veľkému pracentrálnemu slnku, večne svätému svetlu Univerza. Tým prúdia zosilnené energie do Zeme, a tiež do všetkých ľudí, teda aj do tých, ktorí sú pripravení prijať duchovné dobro. V tom vidíme možnosti pôsobiť v mnohých srdciach a pripraviť ľudí a duše na to, že po veľkej záhube národov a počas zjavenia Pána, lebo ten čas je tu, budú môcť byť nami telepaticky usmerňovaní.
      Aj duša Zeme sa zosilneným žiarením pracentrálneho slnka začne meniť. Jej duchovné kolektívy obdržia rozmnožené duchovné sily, čím sa postupne zmení a obnoví rastlinná aj živočíšna ríša, ktoré sú s dušou spojené.
      Taktiež pomimo vašej atmosféry pozorujeme veľké svetelné javy. Tieto svetelné sily čistia a menia najmä rôznym spôsobom zhustené planéty.
      Spoločné pôsobenie duchovných síl pracentrálneho slnka a duše planéty prebieha absolútne zákonne, teda harmonicky. Len nevedomí ľudia spôsobujú protiprúdy. Ich protizákonnosťami, tak v myslení ako aj v konaní, sú na Zemi a v atmosfére vytvárané oblasti napätia, ktoré spejú k vybytiu. To je najväčšia špatnosť. Človek je protipólom napĺňajúceho sa zákonného diania. Jeho nedobré srdce vytvára nebezpečné príčiny, ktorých následkom sú protichodné vlnenia a protichodné svetelné spektrá, čím sa mení nielen pólovanie planéty Zeme, ale menia sa aj jej magnetické prúdy. V každej planéte, vrátane Slnka a vašej domovskej planéty, sú kozmické hodiny, ktoré sú zas zosúladené s veľkým celkom, nebeskou mechanikou. Každá planéta je cez tieto kozmické hodiny, a tým cez gravitačný zákon, zosúladená s ostatnými. Kto v jednej planéte tieto kozmické hodiny zmení tým, že poškodí a rozruší jej magnetické polia, ten zmení i dokonalý chod slnečnej sústavy.
      Človek si myslí, že konštalácia planét sa mení pôsobením vyššieho kozmického žiarenia. Ale to je iba čiastočná pravda. Hovorím vám, že k porušovaniu kozmických zákonov prispieva prevažnou mierou človek a spomenuté sa deje predovšetkým v jeho slnečnej sústave. Zem totiž, pre chybné správanie človeka, podlieha zmenám rotácie a vybrácie, čím vytvára protizákonné prúdy, frekvencie a podobné. Kmitočet Zeme nie je viac s ostatnými planétami v súlade, a tak vznikajú hrozivé príčiny.
      Ľudia musia byť napomenutí. To je zákonné. Zároveň žiari prasvetlo silnejšie do tých ľudí, a znateľne ich inšpiruje, ktorí už v predchádzajúcom živote boli a v tomto pozemskom živote sú, orientovaní na absolútneho Ducha. Najmä preto sa množia duchovno-božské zjavenia.
      Vnútorné božské hodiny nie sú iba v kozmickom, ale aj v duševnom. Kto sa orientuje len na hmotu a kozmicko-duševné hodiny neberie na vedomie, ten bude znášať nepredstaviteľné útrapy.
      My môžeme, práve tak ako čisté bytosti nebies, ľudí a duše len varovať a vyzvať ich na obrátenie k spoznaniu samých seba a k zamysleniu. Pokým ľudia toto napomínanie nebudú chcieť počuť a nepripravia sa na obrátenie, nebudú ani môcť byť Kristovým Duchom, ktorý sa už kedysi dávno zviditeľnil, ani nami, telepaticky vedení a zachránení. My nemáme možnosť očistiť telo človeka, pretože toto je závislé výlučne na očisťovaní duše. Čistenie duše sa bez výnimky uskutočňuje obrátením sa k Duchu Božiemu a plnením jeho príkazov. Tak, ako to povedal Ježiš Kristus: Iba cez spoznanie seba samého a priklonením sa k Bohu, sa môže duša očistiť a duchovne rásť.
      Jediné, čo môžeme urobiť, je zachrániť z chaosu, a prípadne aj z magnetických vírov, ľudí dobrej vôle a duše viazané na určité časti planéty. Mnohí sa môžu očistiť počas letu, pretože silnou pôsobnosťou svetla, to znamená silou Ducha, je rýchle očistenie možné, avšak iba u tých ľudí a duší, ktoré už na Zemi zažili zodpovedajúce duchovné školenie. My náš let môžeme urýchliť i spomaliť, môžeme sa dokonca pomaly vznášať, alebo dlhší čas zostať stáť na jednom mieste, a tak tam vytvoriť stanicu. V priebehu tohto času sa môžu ľudia, vďaka Kristovej moci, ktorá bude zosilnená, oslobodiť od svojho tela. Toto oslobodenie od tela prebieha podobne, ako umieranie, no nie je spojené so všeobecne veľkým trápením. Títo dobrí ľudia sú totiž vo vyššom vlnení a žiarivom obale, a preto môžu svoje telo ľahšie odložiť. Niektorým z týchto ľudských bratov bude umožnené, aby sa na planéte nižšej úrovne, ktorá ešte nebola zasiahnutá najväčšími otrasmi, obrátili k Bohu a za pomoci zvýšeného žiarenia Kristovho svetla, telo z vlastnej vôle a vďačne odložili.
      Očistenie Zeme, ktoré sa deje rozplynutím hmoty, nepostupuje rýchlo. Potrvá veľmi dlho, pokým sa vykryštalizuje nová Zem a nové nebo. Lebo Pán hovoril: "Slnko a Mesiac zhasnú a planéty spadnú z neba." To je povedané obrazne a znamená to: Všetka hmota sa opäť spojí do masy a bude zušľachtená. Z tejto masy potom vznikne nová, jemnohmotná Zem.
      Na planétach pobytu, kam budú viacerí ľudia prenesení, prípadne v kozmických lodiach, ktoré budú sčasti viazané ako stanice, sa nebude môcť človek dočkať času očistenia Zeme, aj keď bude žiť vo vyšších stavoch vlnenia, alebo sa eventuálne, ako chorý, nachádzať pod žiarivým zvonom. Kozmické hodiny v človeku sú Stvoriteľom všetkého života nastavené. A aj keď pôsobia milostivé sily, vnútorné hodiny sa podstatne nezmenia.
      Nová Zem a nové nebo, to budú planéty čiste jemnohmotné, ktoré so starou Zemou a starými planétami, to znamená s padlými svetmi, nebudú mať nič spoločné. Tak nebude môcť na novej Zemi žiť ani starý Adam, ale len božský človek, duchovná bytosť, ktorá kedysi vzišla z Boha ako čistý princíp. Zem a všetko hmotné sa zjemní a príjme štruktúru Absolútna. Tieto udalosti, ktoré začnú premenou a expanziou vašej slnečnej sústavy, sú pre všetky padlé roviny prvým nadýchnutím Božím.
      Myšlienka opätovného návratu vznikla, keď Pán povolil padlé roviny. Vôľa Pána, ako prejav (manifestácia) podstaty Božej, zvaná Michael, vyviedla padlé deti z čistých svetov, z rajského bytia, pretože nečisté bytosti nemôžu medzi čistými existovať. Nečisté sa s čistým neznáša, odpudzuje. Práve preto Michael, vôľa Pána, vyhnal opozičných duchov z raja.
      Tak bude aj teraz vôľa Pána, Michael, zohrávať veľkú úlohu pri privádzaní ľudí a duší nazad. Jeho duch bude pobádať ochotných, aby sa ešte viac primkli k Bohu, a tak bez väčšieho trápenia vyšli v ústrety večnej blaženosti.
      Vôľa Pána, v Michaelovi, v jednom z cherubov pred trónom Pána, je jedným z hlavných príznakov Zákona, ktoré sa tiež nazývajú štyry podstaty Boha.
      Vôľa Pána je v Zákone hnací element, voda. Preto sa aj epocha, ktorá sa teraz viac a viac rozvíja, nazýva vekom vodnára.
      Michael je cherub Božej vôle, a tým strážca tejto božskej podstaty. Jeho duch je v činnosti na zobudenie opozičných detí, aby zmenili svoj život a úplne sa upriamili na Boha.
      Vôľa Pána vyhnala nepoučiteľné opozičné deti z čistých svetov a teraz je opäť v činnosti, aby ich pobádala a volala domov. Majú opäť prijať Boha-Život a spoznať ho vo svojich dušiach.
      Prajem vám lásku, ktorá patrí k svetlu vzkriesenia, lebo samo svetlo vzkriesenia nestačí. Kto nežije láskou, nemôže povstať, hoc má aj svetlo milosti. Láska zapaľuje svetlo, ktoré potom osvetľuje temné časti duše, a tým sa duša dostáva do vlnenia, ktoré potrebuje, aby sa priblížila k Bohu a mohla vidieť Boha-Život vo všetkých jeho formách.
      Moji súrodenci v pozemskej obálke, lúčim sa s vami so závažným posolstvom: Boh budiž pozdravený, milí priatelia!
      Poslucháč:  Mairadi, mal by si ešte chvíľu čas? Rád by som ti položil niekoľko otázok k tvojim dnešným slovám.
      Mairadi:  Nie som časovo viazaný.
      Poslucháč:  Ďakujem. Pôsobia magnetické víry, o ktorých si dnes hovoril, aj v Bermudskom trojuholníku a spôsobujú havárie lietadiel a potápanie lodí?
      Mairadi:  V blízkosti Bermudského trojuholníka vystupuje potopená časť Zeme. Tým vznikajú, medzi touto vystupujúcou časťou Zeme a atmosferickými vrstvami, veľké protiklady v žiarení, ktoré uvoľňujú a čiastočne rozrušujú zloženie atmosféry. Podobné víry, zvané aj magnetické, sa na padlých svetoch vyskytujú stále. Môžu však mať rozličné účinky.
      Poslucháč:  Mairadi, vysvetľoval si nám, že niektoré planéty už svoje dráhy zmenili. Ktoré sú to planéty?
      Mairadi:  Sú to veľké planéty, ktoré patria do vašej slnečnej sústavy. Konkrétne napríklad Mars a Venuša. Tieto zmeny neboli vašimi vedcami zaznamenané len preto, lebo nemáte dostatočne citlivé prístroje.
      Aj Neptun sa veľmi mení. Rovnako aj Merkur, ktorý naberá zvýšenú rýchlosť a rotáciu. Saturn mení a zosilňuje svoju svetelnú intenzitu, čo má za následok väčšie energetické pôsobenie na Zem. Avšak Saturn so svojimi mesiacmi nevydržia enormný posun síl zo Zeme a zmenia, okrem iného, svoje dráhy. Následky týchto zmien na jednotlivé kontinenty Zeme budú rôzne. Záleží na momentálnej aure kontinentu, na tamojšom výskyte minerálov, na povodiach, ale tiež na stave prírody, to znamená lesoch. Vzhľadom k tomu nemožno poskytnúť presnú predpoveď, pretože sami nevieme, ako sa to všetko bude meniť. Vidíme len prichádzajúce veľké katastrofy, a že sa dejú zmeny v rovníkovej oblasti. Pozorujeme, čo sa deje okolo morí, a ako sa menia morské prúdy. Ďalej vidíme, že sa póly pripravujú na zmenu svojej polohy. Nemôžeme však povedať, ktorý kontinent tým bude najviac postihnutý. Nechceme vyvolať paniku, len našim ľudským súrodencom pripomenúť, že by sa mali chytiť záchranného lana, ktoré im záchranca, Spasiteľ, hádže.
      Tieto veľké zmeny však budú postupovať veľmi pomaly. Ľudia si myslia, že nastanú rýchlo. No pôjde to tak, že prvé prejavy sa začnú množiť a jedna katastrofa bude vyvolávať druhú.
      Pokým sa však celý systém expanziou úplne zmení a vznikne nová Zem, uplynie ešte veľmi dlhý čas. Večný život pretrváva stále a znovu vo večnom bytí. Tam je náš večný domov, naša skutočnosť a naše večné žitie. Na takéto stretnutia, v čistote a večnosti, sa tešia vaši súrodenci z ďalekých svetov.
      Boh budiž pozdravený.