KRISTUS  ODHAĽUJE:

 

                            ŠTÁT DÉMONOV

                               jeho pomocníci pomocníkov a jeho obete

 

   vyjavené Jeho nástrojom

  Gabriela – Würzburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristus, Vykupiteľ všetkých duší a ľudí sa nám vyjavuje

 

        Ja som Kristus, Vykupiteľ všetkých duší a ľudí a panovník Božej ríše na Zemi. Vyjavujem sa cez Môj nástroj, prorokyňu a vyslankyňu Boha.

 

        Ja, Kristus, v Bohu,  Mojom a vašom Otcovi, Som vyslal z nebies túto vysokú duchovnú bytosť k ľuďom, aby žila ako človek medzi ľuďmi, a aby ohlasovala ľuďom ako Môj nástroj blaho, ktoré Som, Kristus. Toto Ja Som, Moje slovo cez Môj nástroj, teda vyžarujem cez slovo a písmo do celého sveta.

 

        V posledných pozemských rokoch Som vyjavil Ja, Kristus, cez Môj nástroj stavbu nebies a stavbu duchovného tela, duše. Ja, Kristus, Som vyjavil tiež vznik pádu a vyjavil vnútornú cestu - cestu von z hĺbok ľudského ja, naspäť k výškam večného Ja Som.

        Cez Môj nástroj Som Ja, Kristus, prebudil cirkev vnútra, Vnútornú Duch=Kristus-cirkev; nemá ani kňazov, ani vodcov, ani dogmy, nepozná kulty, rituály a ceremónie.

        Vo výjavoch, ktoré podávam Ja, Kristus, cez Môj nástroj už počas mnohých pozemských rokov, Som poučil ľudí o zákone sejby a žatvy. Založil Som Domovvolajúce dielo Ježiša Krista, ktoré sa stalo základom Univerzálneho života. Z tohto koreňa, Domovvolajúceho diela Ježiša Krista, taktiež vyžaruje vnútorná cesta, ktorá vteká do Univerzálneho života. Ľudia v Univerzálnom živote dostali a dostávajú nielen božské ponaučenia a pokyny ako sa dostanú zo ,zákona púta´, viažúceho zákona príčiny a účinku, ale i taktiež, ako sa dostanú naspäť do absolútneho zákona, do ich domoviny. Zákon ,modli sa a pracuj´ je mierou pre každodenný život v Univerzálnom živote.

 

        Ja, Kristus, privádzam všetkých ľudí domov cez uskutočnenie Božích zákonov. Tieto vyučuje Môj nástroj, prorokyňa a  vyslankyňa Božia, vo všetkých podrobnostiach, lebo jej duša žije v zákone Večného, z ktorého načiera a dáva.

        V Domovvolajúcom diele Ježiša Krista Som Ja, Kristus, učil základné pravdy, ktoré človek potrebuje ako duchovnú výzbroj na cestu k vnútornému životu. V Univerzálnom živote dávam Ja, Kristus, ponaučenia a pokyny, ako sa môže večný zákon - predovšetkým obsah reči na hore - prakticky použiť v dennom živote.

        Všetci tí, ktorí sa nechali Mnou doviesť domov, alebo sa nechajú viesť domov, dozrievajú do Univerzálneho života a nájdu v ňom ich domovinu.

        Univerzálny život je základňou pre ríšu pokoja Ježiša Krista, Božiu ríšu na zemi.  Svetskými slovami sa tiež nazýva ,tisícročné kráľovstvo Božie´.

 

        Ja, Kristus, Som prebudil a prebúdzam cez Môj nástroj v Univerzálnom živote praobce a založil Som v Bohu, Mojom Večnom Otcovi, spoločnosť zmluvy Nový Jeruzalem. S členmi praspoločnosti Nový Jeruzalem uzatvoril Boh, Večný, Najvyšší, zväzok pre Božiu ríšu na zemi. Touto uzávierkou zmluvy s Večným, sa stalo spoločenstvo spoločnosťou zmluvy Nový Jeruzalem, v Novom Izraeli, v nastávajúcej Božej ríši na zemi. V nej zhromažďujem Ja, Kristus, synov a dcéry Božie, ktorí stoja v Jeho posolstve. Pochádzajú z Dávidovho pokolenia, a tiež z iných pokolení. Lebo veľa bytostí a ľudí stojí v Božom posolstve, v Mojom diele vykúpenia, aby založili a vybudovali vo Mne a so Mnou, ako praví učenníci a učenníčky, kráľovstvo Božie na zemi.

 

 

 

Kto, alebo čo sú démoni?

Kto sú ich dodávatelia energie, pomocníci pomocníkov a obete?

 

        Stojí napísané: Démonské a satanské bude viazané na tisíc rokov – to znamená: počas doby ríše pokoja. Po tomto čase sa tmavé a démonické ešte raz rozhorí a podnikne posledný pokus, aby si znovu založilo teritórium temnoty.

        Avšak démonom a ich pomocníkom pomocníkov sa viac nepodarí dobyť zem celkom naspäť. Ich pokus ostane žalostný, lebo nájdu priveľmi málo obetí, to znamená napodobňovateľov, ktorí slepo robia to, čo démoni chcú.

        Vysvetľujem: Démonické je to, čo vychádza zo štátu démonov. Satanské je to, čo negatívne pôsobí v zmysloch, v pocitoch, myšlienkach, slovách a v činoch ľudí.

 

        Kto sú démoni? Démoni sú padnuté bytosti, prívrženci prvého ženského anjela, ktorí sa hlavne po jeho kapitulácii dali dohromady a založili v jednej oblasti vesmíru ich démonický štát. Prvý ženský anjel chcel byť ako prvý, ako Boh, a neskôr podnikol pokus, postaviť sa nad Boha. Kapituloval po obeti na Golgote.

        Démonický štát účinkuje výnimočne cez energiu tých ľudí, ktorí hrešia proti Božím zákonom: ktorí obhajujú závisť a nenávisť proti ich blížnym, ktorí žijú s nimi v hádke a nepriateľstve, ktorí dychtia po uznaní, úcte a po osobnom majetku, ktorí vyživujú ich zmyselnosť, ktorí vysielajú nevraživosť a rozpaľujú vojny. Všetko toto utvorí negatívne energie - a každý, ktorý sa prehrešuje proti Božím zákonom, sa tým stane dodávateľom energie pre démonov.

        Ľudia teda dodávajú protichodné energie, s ktorými démoni na zemi pôsobia, aby zviedli stále viac ľudí, aby sa i títo stali ďalšími dodávateľmi energie. Veľa démonov neprichádza preto k inkarnácii, lebo sa im dostane tak veľa energie od ich dodávateľov, koľko len potrebujú, aby sa vždy znovu vykatapultovali z dosahu žiarenia, ktoré by ich viedlo k inkarnácii; lebo i oni by mali ako ľudia vytrpieť a odpykať to, čo majú ako duše na svedomí.

        Keď človek toto démonom umožní, prehrešuje sa, lebo veľa ľudí pozná desatoro prikázaní a zákony vnútorného života. To znamená, že hrešia proti lepšej vedomosti. Duša je na to v pozemských šatách, aby sa spoznala a premenila všetko to, čo je ľudské. Nie je na zemi na to, aby budovala, čo nie je božské a dodávala energie démonom, ich „bohom“, aby sa títo postavili a zosilneli, aby zviedli na zemi stále viac ľudí, a aby takto mohli udržať ich démonické hierarchie.

 

        S negatívnymi energiami ľudí si démoni vybudovali hierarchiu ,nadol´. Utvorili si pomocníkov pomocníkov a obete. Pomocníci pomocníkov sú tí ľudia, ktorí sa dostali k vonkajšej moci a úcte, a panujú bez výčitiek svedomia nad inými ľuďmi; ktorí nasadzujú moc a vplyv, aby využili mnohých ľudí, a aby ich na seba viazali.

        Kto sa nechá viazať, kto teda robí to, čo si zdanlivý patriarcha, pomocník pomocníkov, praje, ten sa stane obeťou.

        Veľa týchto pomocníkov pomocníkov sedí v prvých radoch pozemského štátu, cirkevných inštitúcií, vedy, hospodárstva a v takzvaných veľkých koncernoch. Každý, kto sa snaží o moc a úctu, kto si nadobúda bohatstvá, aby sa nimi nadcenil a svoju moc zveľadil a udržal, ten tým svedčí, kto je. Tiež kto využíva svojich blížnych, alebo kto používa násilie proti tým, ktorí neslúžia nadol – je to ten, kto podáva svedectvo o sebe. Kto teda neslúži Mne, teda Kristovi, ten je, alebo sa stane obeťou.

        Kto má oči, aby videl, ten nech vidí; kto má uši, aby počul, ten nech počuje; kto je ostražitý, bdelý, ten spozná pomocníka pomocníkov – a spozná tiež ich obete, ktoré mu slepo slúžia, aby tiež dostali omrvinku z veľkého koláča zeme, ktorý si démonicky pomáhači pomáhačov rozdelili.

        Kto je ostražitý, ten nazrie za masku, ktorá pozostáva zo zdanlivosti, a ktorá predstiera svätosť, pokoru alebo lojalitu. Každý podáva svedectvo o sebe samom. Každý preukáže svoje ovocie – a kto je ostražitý, ten ich spozná. Kto sa nedá chytiť, to znamená, kto neslúži ,nadol´, a kto nestúpa po ľuďoch, ktorí zdanlivo nižšie stoja, ten spozná tých, ktorí neslúžia Mne, teda Kristovi - i keď navonok používajú Moje Meno, Kristus, ale ho zneužívajú.

 

        Obeťami sú teda tí, ktorí napodobňujú to, čo pomocníci pomocníkov predstierajú, ktorí chcú vyššie stúpať po hierarchickom rebríku, a pritom bezohľadne postupujú, aby si odrezali kúsok z veľkého koláča zeme pre seba, pre ich osobné potreby - aby tiež boli vážení, získali úctu a vonkajšiu vysokú váženosť, eventuálne s česťou a titulmi. Toto sú obete.

        Obeťami sú i napodobňovatelia, ktorí chcú podobne žiť ako tí v prvých radoch, na ktorých sa pozerá, ktorí sú vážení a cenení. Obete napodobňujú - často nad ich pozemský stav - to, čo pomocníci pomocníkov predvádzajú. Usilujú sa tak isto o dosiahnutie rozkoší, a chcú sa oddať telesným radostiam, ako ich bohaté vzory kedysi a ešte i dnes, s peknými ženami, ,otrokyňami´. Sú za zabíjanie zvierat a nezhrozia sa ani pred vraždením ľudí. To sú obete.

 

 

 

Prečo dnes môže Kristus odhaliť pôsobenie démonov?

 

        Ja, Kristus, učím cez Môj nástroj absolútny zákon, život v Duchu Božom, aby mohli byť démoni a ich pomocníci pomocníkov stále rýchlejšie odhalení, a aby našli u ich obetí stále menej rezonancie. Zároveň teraz odhaľujem Ja, Kristus, ten princíp, podľa ktorého protivník ľudí zvádza, robí ich svojimi nástrojmi a zajatcami, a drží si ich ako svojich dodávateľov energie.

       

        Ako Ježiš z Nazaretu Som vyučoval Božie zákony. Okrem toho Som chcel vyučovať božský vesmírny princíp, použitie Božieho zákona, a ľudí poučovať v tom, aby sa dostali k splneniu Božích zákonov, k bytiu, a aby sa znovu stali dietkami Večného.

        Ja, Kristus, Som učil ako Ježiš bytie a žil Som v bytí. Mnoho aspektov a všetkoobsahujúce použitie večného vesmírneho princípu Som však viac nemohol učiť, lebo Mi to viac nebolo možné kvôli vine mnohých ľudí a kvôli zlyhaniu židovského národa. Preto Som hovoril k Mojim v zmysle: „Dnes vám ešte nemôžem všetko povedať, lebo to ešte nemôžete uniesť. Keď však príde Duch pravdy, vovedie vás do celej pravdy.“

        Duch pravdy je Kristov-Boží-Duch, ktorý pôsobí cez Svoj nástroj, aby sa vyplnilo to, čo Som oznámil ako Ježiš z Nazaretu. Ja, Kristus, Som Duch pravdy, ktorý vás vovedie do celej pravdy.

 

        Spoznajte: Boh je spravodlivým Bohom. Tak dlho, ako Boh, Večný, nemohol všeobsiahle vyučovať Svoj absolútny zákon, vesmírny princíp, dávajúci a prijímajúci princíp, zvaný aj -“vysielať a prijímať“- dovtedy tiež všeobsiahle neodhalil machinácie temnoty. Pre tieto najvyššie učenia nebola odvtedy, ako Som bol na zemi ako Ježiš Nazaretský, ešte nijaká duša so zodpovedným vysokým vedomím v pozemských šatách - ani nie v tých mnohých osvietených mužoch a ženách, a ani nie v prorokoch minulých dvetisíc rokov. Mnohí z nich podávali všeobecné božské zákonitosti a učenia. Taktiež boli ľudstvu dané božské výjavy - avšak nie hlboké vesmírne múdrosti, lebo do hĺbok oceánu Boh, do všemohúcnosti Večného, sa môžu ponoriť iba tie duše, ktoré žijú v bytí.

 

        Boh, Večný a Ja, Jeho Syn, Sme pripravili veľkú vesmírnu hviezdu, o ktorej je povedané, že sa objaví na oblohe v čase mohutného obratu od hriešneho sveta k dobe ducha: prorokyňa a vyslankyňa Božia, vysoká duchovná bytosť pred Otcovým trónom bola pripravená pre tento mohutný časový obrat, aby oznamovala vesmírne bytie vo svete, a aby spoluzaložila a spoluvybudovala ríšu pokoja Ježiša Krista, so svojimi božskými zákonmi.

        Keďže duša Môjho nástroja žije vo všemohúcnosti Boha, je Mne, Kristovi, konečne možné vyjaviť najvyššie učenie - vesmírne bytie, večný princíp - aké mohlo byť kedy vyjavené, načrené a podané cez vysoké vedomie duše v pozemských šatách. Človek, Moja prorokyňa, vyslankyňa Boha, načiera a vyučuje z jej zakľúčeného duchovného vedomia, z jej najvnútornejšieho, ktoré je zajedno s Bohom, s absolútnym zákonom z hĺbok bytia, a tento vyloží tak dokonale, ako je to len možné vyjadriť ľudskými slovami a pojmami.

 

        Boh je spravodlivý - i voči démonom; lebo i oni sú Jeho deti a budú cezo Mňa, Krista, privedené do krajiny lásky, lebo i oni nosia v sebe iskru vykúpenia. Ako dlho nemohol Boh, Večný, Jeho vesmírny zákon, Jeho vše-princíp – “dávať a prijímať“, tiež zvaný “vysielať a prijímať“ - vyučovať a vysvetliť v detailoch, neodhalil On, Večný, tiež ani v jednotlivom machinácie protivníka, ktorý zneužil a zneužíva božský vše-princíp “dávať a prijímať“ pre svoje účely.

        Toto zneužitie najvyššieho princípu ide pomaly ku koncu - lebo keď je odhalený, nebude už viac prikrytý, a preto zmizne.

        Ja, Kristus, odhaľujem teraz Mojim nástrojom pôsobenie démonov a ich pomocníkov pomocníkov.

 

 

 

Hadovi bude rozšliapnutá hlava

 

        Ozýva sa volanie Krista: „Démon, prišla tvoja hodina a hodina tvojich pomocníkov pomocníkov!“

        Žena, o ktorej stojí napísané v proroctve o konci, ktoré je už skoro dvetisíc rokov známe, pôsobí v terajšej dobe ako človek medzi ľuďmi. Vysoká duchovná bytosť obkolesená množstvom Božích pomocníkov - v popredí nositeľ božskej vôle, na Zemi nazývaný Michael - rozšliapne s poslami Božími hadovi hlavu, ako na zemi, tak i v čistiacich miestach.

 

        Démonický štát a jeho pomocníci pomocníkov sú v riadnej vzbure. Cítia, že sa blíži ich hodina. Aby nebol odhalený ich zvodný princíp, dychtili a dychtia, so všetkými démonickými metódami a satanskými prostriedkami, tejto žene po pozemskom živote. Je neskoro. Táto žena je obklopená a chránená zástupmi Božích poslov, v popredí cherubom božskej vôle, Michaelom. So Mnou, Kristom, odhalí princíp zvádzania protivníka, a s Božími poslami oslobodí ochotné duše a ľudí zo satanského zajatia.

        V Božom Duchu Vše-Jediného je už moc temnoty zlomená. Pomocníci pomocníkov, nástroje a zbožňovatelia temnoty, podliehajú viac a viac účinkom ich príčin. Preto majú stále menej sily, aby postačili požiadavkám démonov: zvádzať ľudí, urobiť ich závislými, otrokmi, dodávateľmi energie, ktorí so všetkým súhlasia.

        Opakujem: Hadovi bude rozšliapnutá hlava.

        Predtým, než sa tak stane, bude odhalené nikdy nenásytné umelé zviera.

 

 

 

Vesmírny princíp “vysielať a prijímať“ v stvoriteľskom dianí, a komunikácia v božskom svete

 

        Spoznajte a pochopte: Večný princíp, Boh, je dávajúca a prijímajúca nezištná láska.

        V Bohu sú všetky bytosti rovnocenné. On, veľký Vše-Jediný, nerobí žiadne rozdiely.  Všetky Jeho deti sú v Ňom, v Otcovi-Matke-Bohu, veľkou rodinou.

        Vše-Jediný si neponechal a neponechá nič pre Seba. Preto je Boh i neosobným životom. Večný Otec, ktorý je i zároveň Matkou svojich detí, dal ako dedičstvo každému dieťaťu celú nekonečnosť tým, že zobral esenciu z celkovosti a sformoval ju k duchovnému telu. Takto pozostáva každé duchovné telo zo všetkých látok a síl nekonečnosti, a žije zároveň v prúdiacom toku nekonečnosti. Všetky bytosti v Bohu sú preto dedičmi nekonečnosti, ktorým patrí všetko, čo je – lebo všetko je vo všetkom obsiahnuté.

        Tým je každá bytosť v Bohu všetkonesúci život, esencia veľkého celku. Preto žije každá bytosť v Bohu, v plnosti: Dáva, vysiela z plnosti – a prijíma z plnosti. Keďže žije v plnosti, nemusí sa o seba starať a nemusí mať žiadne požiadavky; lebo vlastní všetko, čo je: všetko bytie ako esenciu.

 

        Bytosti v Bohu majú rozličné schopnosti a talenty. Tieto zodpovedajú mentalite duchovnej bytosti a jej pôvodu. V jednej duchovnej bytosti je napríklad silnejšie zvýraznená mentalita zo základného lúča poriadku. S touto mentalitou a svojimi schopnosťami a talentami pôsobí pre veľký celok. Iné bytosti v Bohu majú základné žiarenie vôle, alebo múdrosti, alebo vážnosti, alebo trpezlivosti, alebo lásky, alebo milosrdenstva silnejšie zvýraznené, a účinkujú zodpovedajúc pre veľký celok.

        Je to absolútne spoločné zákonité pôsobenie všetkých bytostí v Bohu. Žiadna bytosť nie je uprednostňovaná. Všetky bytosti sú pred Božou tvárou rovnaké. Každá bytosť je všetkonesúci život a účinkuje v živote, v Bohu. Má schopnosť vidieť všetky veci a diania v sebe; pôsobí v zákone vesmíru a hovorí rečou vesmírneho zákona, reč nezištnej lásky.  Nepozná žiadne tajnosti. To je bytie: Všetko-vo-všetkom. Nepotrebuje sa pýtať na prazáklad - žije v prazáklade, v Bohu. Žije teda vo večnom prúde, v Bohu, a je zároveň komprimovaným večným prúdom, formou nadobudnutou vesmírom, duchovnou bytosťou. Je večným princípom “dávať a prijímať“, nazývaným aj  “vysielať a prijímať“.

 

        Ja, Kristus, opakujem k hlbšiemu pochopeniu: Reč duchovnej bytosti je večný zákon, v ktorom žije.

        Keď vyšle duchovná bytosť zo seba, komprimovaného zákona, impulz, potom je tento impulz znovu večný zákon – a to, čo príde naspäť ako odpoveď, je tak isto večný zákon.  Odpoveď ide ako informácia do prijímania pripravenej bytosti a ústi zároveň ako všesila do všeprúdu Boh, v ktorom sa duchovná bytosť pohybuje a žije.

 

        Predtým, než Boh, Večný, stvoril prúdiace vesmírne bytie s duchovnými slnkami, s duchovnými svetmi a s duchovnými bytosťami, pohyboval v Sebe celé stvoriteľské dianie až do najmenších podrobností Svojho diela. Potom vyslal stvoriteľský impulz do energiou naplneného vesmíru. Tento stvoriteľský impulz obsahoval celé stvoriteľské dianie: Tento impulz, ktorý bol a je Jeho vôľou, sa postupne presadil vo vesmíre, čím vznikli duchovné slnká, svety a bytosti, podľa princípu dávania a prijímania, čo v Bohu prebieha ako výdych a nádych. To znamená: Jeho vyslanie išlo do vesmíru. Vesmír prijal a priniesol postupne to, čo obsahoval stvoriteľský impulz. Formovanie vo vesmíre bolo znovu vysielanie vesmíru k Stvoriteľovi vesmíru.

        Človek nazýva prvý stvoriteľský impulz Boha - prvou “stvoriteľskou myšlienkou“ Boha. Avšak večné bytie, Boh, nemá žiadne “myšlienky“. V Ňom pôsobia prapocity, ktoré sú impulzmi. Teda “stvoriteľská myšlienka“ Boha, je preto stvoriteľským impulzom Boha.

        Boh teda podal do vesmíru Svoju vôľu – a stalo sa. Inak povedané: Vyslal a prijal. Vyslal Svoj stvoriteľský impulz, Svoju vôľu – a stalo sa. Preto znie božský princíp: “Dávať a prijímať“, tiež nazývaný “Vysielať a prijímať“.

        Boh vdýchol komprimovaným energetickým formám, duchovným bytostiam, tri vlastnosti detstva: trpezlivosť -dobrotu; nezištnú lásku -detskú lásku; milosrdenstvo -nežnosť. Tieto tri vlastnosti detstva sa zase vrátili od väčšiny duchovných bytostí naspäť ako schválenie, ako vďaka, k Stvoriteľovi. Týmto bol princíp Otec-Matka uznaný a prijatý. Preto sú tieto tri vlastnosti detstva v Bohu Otcovi-Matke princípom. Tento by mali Jeho deti dobrovoľne prijať, a takto sa preukázať ako deti Otca-Matky-Boha.

       

 

 

                       Satanský princíp:   “Rozdeľ, viaž a panuj“

                                                  -obrátenie vesmírneho princípu

 

        Prvému ženskému anjelovi sa znepáčilo bytie, ktoré nadobudlo formu. Vo všeprúde bol ešte ako všesila rovný Bohu. Zodpovedajúc stvoriteľskému impulzu, mal sa stať formou nadobudnuté bytie, teda Božie dieťa. On však chcel zostať všadeprítomný vo všeprúde. Keďže toto nebolo obsiahnute v stvoriteľskom impulze, obrátil sa ženský anjel proti Bohu, a neprijal tri detské vlastnosti. Z toho vznikol ,pád´; to znamená, že padol – a tým zapríčinil pád, lebo sa obrátil proti vše-princípu, Bohu a chcel svoje vlastné panovníctvo.

        Keďže v celej nekonečnosti existuje len jeden princíp, vše-večný princíp “dávať a prijímať“, zobral prvý ženský anjel tento vše-princíp a prepóloval ho pre svoje účely. Chcel panovať. Vyslal svoj prvý panovačný impulz – aby bol ako Boh – a podal ho do vesmíru.  Tento prvý protichodný impulz obsahoval taktiež odopretie vlastností dieťaťa. Svojim vysielaním pohol prvý ženský anjel v niektorých duchovných bytostiach podobné, ako bolo v ňom: stvorenie Boha usporiadať inak. I títo sa obrátili proti Bohu a neprijali Božie detstvo.

        Ženský anjel dával neustále rovnaké a podobné impulzy do vesmíru; to znamená, že vysielal. Postupne prijímali jeho impulzy ďalšie duchovné bytosti. Tí, ktorí sa nechali zviesť, vyslali svoj súhlas a pridali sa k nemu. Týmto spôsobom sa začal pád rozširovať, zhusťovať a formovať.

        Východiskovým bodom pádu bolo teda vysielanie prvého ženského anjela: chcieť byť ako Boh.

        Prvá bytosť pádu, a potom ďalšie bytosti, ktoré išli s ňou, prebrali božský vše-princíp “vysielať a prijímať“ pre ich predsavzatie. Obrátili ho pre ich účely a utvorili z toho ich protichodné vysielajúce a prijímajúce programy, ktoré vsadili do ďalších padnutých bytostí a neskôr potom do ľudí.

 

        Večný vše-princíp je nezištné dávanie a nezištné prijímanie. Kto žije vo vesmírnom zákone, ten uplatňuje vše-princíp. Vysiela impulzy z večného zákona a zase prijíma z večného zákona, lebo všetko je obsiahnute vo všetkom. Keďže je každá duchovná bytosť v Bohu formu nadobudnutý vesmír, vlastní nekonečnosť ako esenciu. To je dedičstvo Božích dietok od Večného.

        Keď teda duchovná bytosť vysiela, potom vysiela impulzy vesmíru do vesmíru. Čo prijíma, to sú znovu impulzy vesmíru - zákon, Boh.

 

        Ja, Kristus, opakujem ešte raz: Duchovná bytosť je vesmír, ktorý nadobudol formu, a tá sa pohybuje v prúde vesmíru. Čo vysiela, je večný zákon, a čo prijíma, je znovu večný zákon, čistý princíp.

        Vše-princíp je neosobný život. Keďže je každá duchovná bytosť formu nadobudnutý vesmír, potom taktiež vlastní celý vesmír. Pre seba osobne nepotrebuje nič nadobudnúť - je všetko vo všetkom. Je jedinečnosť, neosobné bytie, lebo nie je na seba vztiahnuté.

 

        Večný vše-princíp je zákon: Spoj a buď.

        Nečistý princíp naproti tomu znie: Rozdeľ, viaž a panuj.

        Tento satanský princíp je do negatívneho obrátený vše-princíp “vyslať a prijať“.

 

 

 

Štát démonov a jeho dodávatelia energie:

pomocníci pomocníkov a obete

 

        Následkom ďalšieho odpadnutia od Boha vznikol v priebehu nekonečného času štát démonov. Pod jeho mocou stoja všetci tí, ktorí sa podpísali a podpisujú negatívnemu, satanskému princípu “Rozdeľ, viaž a panuj“.

        Panovačnosťou, násilím, mocou, chamtivosťou, hrabivosťou, závisťou, nepriateľstvom a hádkami si utvoril Môj protivník svoje panovníctvo a svoje teritórium. Je to hierarchia démonov, štát démonov, ktorý sa rozširuje “nadol“. Z neho prišli a prichádzajú vnuknutia, ktoré pomocníci pomocníkov prijímajú a podávajú ďalej obetiam.

        Pomocníci pomocníkov sú ľudia, ktorí sú na vedúcich miestach vo svete, tí, ktorí sa bez ohľadu trhajú o vládu nad svetom, a ktorých jedinou žiadosťou je dosiahnutie moci a úcty, panovať, rozkazovať a vládnuť.

        Aby mohli pomocníci pomocníkov vyplniť ich plány, potrebujú obete, teda otrokov, ktorí robia to, čo oni chcú: Snažia sa tak isto o moc a úctu, a sú pripravení holdovať pomocníkom pomocníkov tým, že nadol šliapu a nahor hovoria sladko; napodobňujú ich, aby dosiahli podobné ako to, čo dosiahli na pôžičku pomocníci pomocníkov od démonov. Kto sa dostane do pascí démonov a ich pomocníkov pomocníkov, ten je obeťou.

        Kto teda použije protivníkov princíp: “Rozdeľ, viaž a panuj“ – teda: Vysielaj démonicky, to znamená protizákonne a prijímaj tomu zodpovedne – ten sa dostane do pascí démonov a ich pomocníkov. Zodpovedne svojej kvalifikácii bude démonmi a ich pomocníkmi pomocníkov podporovaný. Potom sa mu veľa podarí a bude mu aj dobre. Podľa okolností sa vyšplhá po stupniciach démonického rebríka nahor a dostane sa tak isto k sláve, k vážnosti, k moci a k bohatstvu. Tým sa stane pre démonický štát mocným darcom energie.

        Podľa okolností sa takémuto človeku dovtedy dobre darí, kým neurobí rozhodujúcu chybu, alebo kým jeho telo nezostarne a on už nevlastní flexibilitu, aby mohol byť použitý, to znamená zneužitý démonmi, alebo ich pomocníkmi pomocníkov.

        Potom nechajú démoni ich dodávateľov energie, ich pomocníkov pomocníkov alebo obete, padnúť; tým sa dostanú ich príčiny k účinku. Potom skĺznu naspäť do tých životných elíps, v ktorých sú zaznamenané ich príčiny, a musia - podľa rytmu zákona o sejbe a žatve - vytrpieť tie účinky, ktoré čakajú na odpykanie. Potom sú často príčiny takéhoto pomocníka pomocníkov, alebo obete väčšie a ťažšie, ako boli tie, ktoré priniesla duša do tohto pozemského života.

 

 

 

Žiadne vysielanie bez prijímania –

Vznik ríše pádu a kauzálneho zákona

 

        Ja, Kristus, opakujem: Obrátený princíp “vysielaj a prijímaj“ sa začal nasledovne: Prvý protizákonný impulz - chcieť byť ako Boh - našiel u niektorých duchovných bytostí ozvenu.  Vyslali naspäť rovnaké alebo podobné. Toto prvé protizákonné vysielanie a prijímanie bolo a je základom pre negatívnosť a pre prepólovaný princíp “vysielania a prijímania“. Na tomto jedinom chybnom postoji sa vybudoval celkový zákon sejby a žatvy, kauzálny zákon.

 

        Vysielanie proti Bohu je protizákonná sejba. Kto vysielané príjme a ďalej sa tým zaoberá v myšlienkach, slovách a v činoch, ten zas vysiela rovnaké, alebo podobné naspäť. Z toho vyplynie sejba a jej zodpovedná žatva.

        Z tohto protizákonného prepólovaného princípu vznikli ríše pádu. Tieto pozostávajú z častí duchovných planét, ktoré skĺzli s bytosťami pádu. V priebehu času sa stali odpadnuté bytosti ľuďmi a tieto čiastkové planéty zaznamenávajúcimi planétami. To, čo padnuté bytosti - a v ďalšom priebehu pádu ľudia - zasiali a sejú, to išlo a ide najskôr do dotyčných duší a od duší do zaznamenávajúcich planét, ktorých frekvencia zodpovedá sejbe. Zaznamenávajúce planéty tvoria kauzálny počítač a koleso znovuvtelení pre tie duše, ktoré idú znovu k vteleniu.

        Kto teda vysiela protizákonné, ten seje do svojej duše a zároveň zaznamenáva svoju sejbu do kauzálneho počítača. Odtiaľ sa potom podnietia odozvy, ktoré sú zaznamenané v duši – a v človeku vyrastie sejba: Príjme, čo zasial.

        Žiadne vysielanie bez prijímania.

        Kto vysiela, ten utvorí zároveň komunikáciu k  zodpovedajúcemu prijímateľovi. Kto protizákonné vysiela, ten teda utvorí komunikáciu k protizákonnému – k ľuďom, ktorí sú protizákonne naladení, alebo k démonom, alebo k ich pomocníkom pomocníkov, alebo taktiež k dušiam viazaným na Zem. Všetko vyslané bude teda prijaté zodpovedným prijímateľom. Čo sa prijíma, je teda rovnaké, alebo podobné tomu, čo bolo vyslané.

        Ak sa takýto protizákonný vysielač rozšíri, má teda človek vo svojej duši a vo svojom vedomí a podvedomí veľa ,vysielajúcich staníc´, programov, a potom stojí tiež v neustálej komunikácii so zodpovednými prijímačmi, ktoré znovu vysielajú. Týmto je možné, že takýto človek bude cudzo vedený, obsadený, alebo posadnutý.

 

        Či sa takto skutočne stane, to závisí od postoja človeka, od jeho pocitového a myšlienkového sveta, od toho, čo hovorí a čo robí, od jeho prianí, žiadostivosti, agresie a nárokov po moci. Keď pretekajú takéto komunikácie, potom vykonávajú démoni, alebo duše viazané na zem, takzvané ,vstrekovania´, - alebo začnú vlastniť človeka a vedú ho jeho vlastnými ľudskými schopnosťami tak, ako to oni sami chcú. To znamená, že démoni, alebo duše viazané na zem, vložia pritom do komunikácií človeka ich priania a chcenia, a takto ho zoberú do vlastníctva.

        Keď toto človek protizákonným silám umožní, potom nie je vo všetkom, čo hovorí a tiež robí, on sám, lebo nie je viac pánom seba samého. Potom je pomocníkom pomocníkov, alebo obeťou. Obidvaja sú dodávateľmi energie pre démonický štát. Lebo bez negatívnych energií od ľudí by démoni nemali žiadnu moc.

    

 

 

Myšlienky a reč

- náhrada za stratu duchovnej komunikácie

 

        Vo vesmírnom princípe “dávať a prijímať“, vo večnom bytí, nejestvujú myšlienky.

        Bytosti v Bohu spočívajú a pohybujú sa vo vesmírnom prúde - Bohu. Ich rečou je “vesmírne slovo“, zákon, Boh, symfónia vesmíru. Keď vysielajú, tak dajú z ich vesmírneho pocitu jeden, alebo viac impulzov, teda kvapky z vesmírneho prúdu, z oceánu Boh. Impulz, alebo impulzy, potom prijímajú ďalšie božské bytosti, ku ktorým boli vyslané. Prejavujú sa im ako absolútny obraz. Duchovná bytosť vidí a zároveň pozná obsah impulzu, kvapky z oceánu Boh, ktorý je zákon, Boh: rytmus, sférický zvuk vesmíru. 

        Vesmírny princíp znie: Vlož “slovo“, sférický tón, vesmírny pocit, impulz, do vše-zákona, Boha - a príjmeš znova zo vše-zákona, Boha.

        Prvé padnuté bytosti ešte nepoznali myšlienky. Tieto vznikli až vtedy, keď padnuté bytosti neboli medzi sebou v zhode, a keď začali mať medzi sebou tajnosti, ktoré nechceli prezradiť. Avšak čo bolo v pocitoch, to sa stalo ďalšou frekvenciou, ,prostrednou komunikáciou´, ktorá sa utvorila medzi pocitom a medzi neustále sa rozširujúcimi hlasmi, tónmi: k myšlienkam.

        Na počiatku mali prvé padnuté bytosti v ich protichodnom princípe len protichodný impulz - pocit - ktorý vyslali.

 

        V ďalšom priebehu pádu mali padnuté bytosti, ako je už vyjavené, medzi sebou nezhodu. Tým vylúčili ich blížneho zo svojho vnútra, lebo si vzájomne nedôverovali a urobili si medzi sebou tajnosti. Z nedôvery a zamlčovania vzniklo stále viac takzvaných tajných komunikácií. Len tým, ktorí mali ich dôveru, odhalili odpadlíci tajomstvo. V priebehu času vznikli z tajností myšlienky, ,prostredná komunikácia´ medzi pocitom a hlasmi, tónmi.

        Padnuté bytosti teda začali viac a viac myslieť a vyjadrili len to, čo chceli. Z toho sa utvorilo stále viac a viac hlasov, tónov, ktoré boli stále početnejšie, a ktoré sa vyvinuli v reč.  Padnutá bytosť, ktorá nebola viacej obsiahnutá v blížnom ako esencia, ako nezištný potenciál lásky, sa musela osloviť zvonku, lebo vnútorné vysielanie, duchovná komunikácia, bola ďalekosiahle prerušená.

        Tak, ako to bolo na počiatku udalostí pádu, tak je to ešte i dnes: Čo chce človek povedať, to povie; čo nechce sprostredkovať, teda vysloviť, to ukryje vo svojom svete myšlienok - a podľa okolností hovorí dokonca inak, než myslí.

        Zaťažovaním duše programami, vzniklo v padnutých bytostiach stále viac podkomunikačných vrstiev, lebo každý pocit, každá myšlienka a každé slovo je zároveň vysielaním a prijímaním. Tieto obklopujú človeka. Sú to jeho myšlienkové siete – dielo sietí, do ktorého sa sám chytil a zamotal. Myšlienkové siete utvárajú jeho ,malý svet´, ktorý pozostáva z jeho vlastníctva a z jeho chcenia byť niečím a mať niečo. Z ľudského, seba si ceniaceho pocitu - ,Ja som si sám blížnym´ - vznikol egoizmus a vlastníctvo.

 

 

 

Panovanie démonickým štátom nepozná žiadne hranice

 

        Ovplyvňovanie démonickým štátom sa stále viac rozširovalo: Na svet viazaný a do svojich myšlienkových sietí zapletený človek nemyslel a nemyslí viac na Boha a na svoj pôvod. Vo svojom egoizme zabudol na veľkú jednotu a na svoje duchovné dedičstvo, bytie v Ňom. Myslel a myslí len na seba, na svoje blaho a na svoje materiálne zabezpečenie, na vlastníctvo, poctu a moc. Následkom toho rozdelil zem na parcely a panoval a panuje nad nimi.

        Démoni zobrali a berú energie panovačných a na seba vzťahovačných ľudí. Vložili a vkladajú jednu časť z toho do tohto sveta, aby sa stále viac ľudí zaplietlo do ich myšlienkových sietí, do ich spodných komunikácií. Démoni nemajú úctu pred ničím – a človek, ktorý sa nechá zviesť, je im podobný. Neváži si ani svojho blížneho, ani svojho ďalšieho blížneho - zvieratá, a ani rastlinný svet.

 

        Panovačnosť nepozná žiadne hranice. Materialistický, na svoje ja sa vzťahujúci zapletený človek chce všetko opanovať. Panuje nad svojim partnerom, deťmi, zamestnancami a robotníkmi; v predošlích dobách to bola jeho rodina, poddaní a otroci.

 

 

 

Základné pravidlá démonov, ich pomocníkov pomocníkov a ich obetí

 

        1. pravidlo: Chcieť byť ako Boh

        2. pravidlo: Chcieť si podmaniť bytie, Boha

        3. pravidlo: Chcieť vlastniť ríšu, v ktorej, by absolútne vládol prepólovaný princíp “vysielať a prijímať“

        4. pravidlo: Chcieť panovať

        5. pravidlo: Chcieť opanovať

        6. pravidlo: Chcieť utláčať

        7. pravidlo: Chcieť celkom vylúčiť Boha, zneužitím Jeho Mena

 

 

 

Vypôsobenie démonicko-satanského princípu “rozdeľ, viaž a panuj“

 

        Týmto satanským princípom “rozdeľ, viaž a panuj“, ktorý vznikol prepólovaním vesmírneho princípu, vnikol protivník tiež do bývalých praspoločenstiev, ktoré vznikli po Mojom pozemskom živote ako Ježiš Nazaretský. Urobil z nich inštitúcie s vrchnosťami a s podriadenými. Takáto inštitúcia je navonok orientovaná organizácia s dogmami, rituálmi a kultmi.

 

        Démoni sa dokonca nebáli zneužiť Moje Meno, Kristus, pre nekresťanské účely.  Zneužívajú ho ešte i dnes, a tým si utvárajú závislých ľudí, ktorí veria, že robia dobré a sú kresťanmi, no v skutočnosti sú obeťami démonov.

        Mnohí z inštitučných cirkevných vrchností nedodržiavali a nedodržiavajú, čo som Ja, Kristus, Mojim ako Ježiš prikázal. Zobrali a berú Moje učenie a zmiešali a miešajú ho s ich ľudskými náhľadmi a učením, to znamená, oddelili ho odo Mňa, Krista, a tým dosiahli ich vyučujúcu dogmatickú stavbu; zároveň vytvorili inštitúcie, ktoré spravovali toto učivo, zaviedli rituály, ceremónie a kulty, vydali zákony a nariadenia, a týmto ľudí viazali, aby mohli nad nimi panovať.

        Kto je poslušný tejto, na seba sa vzťahujúcej učiacej a dogmatickej stavbe, kto uzná nároky týchto vysokopostavených a ich splní, ten je vážený a bude nimi tak isto odmenený so slávou, titulmi a hodnosťami. Títo inštitučne razení a závislí ľudia neuskutočňujú Božie zákony; lebo nie ten dosiahne v inštitúciách uznanie a vážnosť, kto vystúpi nahor po Jakubovom rebríku uskutočňovania božských zákonov, ale ten, kto napomôže inštitúciám k pozemským bohatstvám, a vrchnostiam k moci a k úcte, kto teda slúži ich nekresťanským machináciám.

 

 

 

Dodávatelia energie

 

        Oporným bodom, z ktorého protivník bojuje proti Bohu, je Zem. Táto je tak dlho jeho teritóriom, ako dlho sa ľudia oddávajú jeho machináciám, a tiež i machináciám pomocníkov pomocníkov, ktorí spĺňajú jeho vôľu. Títo ľudia sú tí poddaní a obete, ktorí dodávajú energie démonickému štátu a jeho najvyšším pomocníkom pomocníkov, aby títo mohli zase zviesť ďalších ľudí.

        Keď dostanú pomocníci pomocníkov a obete energie od démonického štátu, aby dosiahli v tomto svete materiálny úspech, úctu a bohatstvo, potom musia za túto pomoc zas odovzdať démonickému štátu energie - zodpovedne heslu démonov a ich pomocníkom pomocníkov: “Dáš mne, tak dám tebe. “

        Dodávky sú energie tých ľudí,

-         ktorí denne negatívne myslia, hovoria a konajú

-         ktorí sa medzi sebou hádajú

-         ktorí sa nevraživo postretnú

-         ktorí svojich blížnych podceňujú, aby sa sami nadcenili

-         ktorí sú voči svojim blížnym pyšní a hrdí a domnievajú sa, že tvoria vrchnosť

-         ktorí podporujú vojny, alebo prevádzajú vojny a boje všetkých druhov

-         ktorí hanobia zvieratá, zabíjajú ich a požívajú, čím nadobudnú agresie, a potom ich v určitom čase zas odovzdajú v hádke alebo v boji.

  

        Všetci títo ľudia sú dodávatelia energie démonickému štátu a jeho pomocníkom pomocníkov.

 

 

 

Sedem zákonov, resp. princípov démonického štátu

 

Prvý démonický princíp:

UROB NEPORIADOK, HLUK, PANOVNÍCKE ŠTRUKTÚRY A POVRCHOVÉ FORMY

 

        Taktiež sedem základných síl Boha -poriadok, vôľu, múdrosť, vážnosť, trpezlivosť, lásku a milosrdenstvo- protivník prepóloval pre svoje účely. Tým chcel stvoriť svoju ríšu – a rozpustiť Božiu ríšu.

        Zodpovedne tomu má i prepólovaný princíp démonického štátu, jeho pomocníkov pomocníkov a obetí, tiež sedem zákonov, resp. princípov.

        Prvý princíp démonov znie:

        Urob neporiadok, ako v človeku samom, tak i na zemi, aby ľudia nemohli brať na vedomie Boha.

        Urob hluk, aby sa človek stále viac orientoval navonok a zabudol Boha, to najvnútornejšie.

        Utvor inštitúcie a vrchnosti, ktoré sa postavia nad národ a vládnu, ktoré sa nechajú uctievať a vážiť ako panovníci a bohovia.

        Utvor veľa ceremónií a rituálov, aby mal človek vždy príležitosť podriadiť sa vonkajšiemu rítu a ceremónii, a aby na to vždy myslel, nevynechal žiadny rituál a žiadnu ceremóniu, a aby následkom toho zostal obrátený navonok.

        Utvor pomocníkov pomocníkov, aby sa rozšírila démonická štruktúra.

 

        Týmto spôsobom vybudoval štát démonov na zemi svoju moc so svojimi bezprostrednými a prostrednými pomocníkmi pomocníkov a svojimi obeťami.

        Dával a dáva bezprostredným a prostredným pomocníkom pomocníkov – podľa ich schopností a podľa stupňa ich obrátenia sa navonok – moc panovať nad tými ľuďmi, ktorí sa temnote, protichodnému, klaňali a klaňajú a nechali sa a nechávajú podmaniť. Toto sa štátu démonov podarilo a darí u veľa ľudí.

        Kritikom, ktorý tento režim obžalovali a obžalovávajú, bolo a je - v Mene Boha, Najvyššieho - vsugerované zlé svedomie, hrozbou „pekelného trestu“ a „večného zatratenia“. Zo strachu ľudia boli a naďalej stále viac budú obeťami, otrokmi, a tými ánohovoriacimi.

        Aby sa ľudia stále viac obracali navonok, a aby zabudli najvnútornejšie, tichosť, povznesené bytie, Boha, utvoril sa zatvrdnutý systém vonkajších foriem: sakrálne konania s predpísaným odevom a pohybmi, ktoré vyžadujú od obetí zodpovedné správanie.

        Výkonom týchto vonkajších foriem sa mnohí ľudia vzdialili a vzďaľujú od najvnútornejšieho, pravého života, večného bytia. Deti obetí boli a sú už od kojeneckého veku tak isto programované krstom, rituálmi a učením – a vychované k obetiam tak, že idú v dospelom veku v spojení s rovnako mysliacimi.

        Ak vyvinie obeť tomu zodpovedné schopnosti, vysiela masívne materialistické želania a  tento človek má silu panovať nad blížnym, podmaniť si ho a eventuálne zotročiť, potom sa z neho stane pomocník pomocníkov; lebo pomocníci pomocníkov sa vždy spoja s rovnako mysliacimi, aby našli ďalšie obete, a aby zase pozdvihli schopné obete k pomocníkom pomocníkov.

        Pomocníci pomocníkov predpísali a predpisujú obetiam zákony, ktoré sú častokrát pre tieto obete veľmi zaťažujúce, a pod tlakom ktorých potom musia myslieť, hovoriť a konať. Z mnohých obetí urobili pomocníci pomocníkov ,vlastníctvo´ a ,otrokov´, ktorí musia pre nich vykonávať ťažkú a najťažšiu prácu. Iní mali a majú splniť najťažšie úlohy, aby mohli splniť predsavzaté kvantum.

        Napriek najvyššej námahe démonov, Boh nemohol a nemôže byť porazený, pretože protivník nedokázal a nedokáže preniknúť Božou ríšou, lebo jeho žiarenie – to znamená jeho vedomie – sa nedostalo a nedostane tak ďaleko. Naproti tomu Božie žiarenie prenikne neohraničený život, všetko, čo je – taktiež matériu a dosah moci protivníka.

        Kauzálne hodiny, do negatívneho obrátený Boží princíp, ešte stále tikajú – lenže dostali, vzopnutím sa negatívneho princípu, iné číslice a vyššiu rýchlosť: kauzálne hodiny, koleso znovuvtelení, sa točia stále rýchlejšie. Pomery na Zemi sa zhoršujú, ľudia sú chorľavejší, agresívnejší a vyhladovaní po moci. Skrutka ľudského ja sa vytáča zo závitu. Preto jedného dňa zostanú kauzálne hodiny, ktoré boli potrebné k vteleniu nízkych duší, stáť. Potom je skončené toto takzvané strašidlo.

 

        Spoznajte: Všetkými týmito povrchnými výkonmi ľudia boli a sú stále viac odpútaní od Boha. Niektoré inštitúcie a vlády tohto sveta zneužili a zneužívajú Meno Večného a Moje Meno, Kristus, aby viazali obete na pomocníkov pomocníkov. Z neslobody, ktorá bola a je ľuďom často nanútená pod hrozbou najťažších trestov, vznikala a vzniká nenávisť proti utláčateľom. Z nenávisti vznikli a vznikajú závisť a nepriateľstvo.

        Ešte stále vypúčajú kvety a výhonky závisti z koreňa ľudského pocitového, myšlienkového a sveta želaní. Každý si želá a túži to isté, alebo podobné, ako takzvaní mocipáni, bohatí a uctievaní. Tieto požiadavky súria človeka stúpať stále vyššie po rebríku k úspechu, po rebríku chcieť byť niečím, vlastniť a mať niečo.

 

        Všetkými týmito protizákonnými energetickými vlnami vznikli a vznikajú nepredstaviteľne veľké nazhromaždené sily negatívnej energie. Tieto protizákonné energie, ktoré vystupujú zo Zeme ako oblaky, zoberie démonický štát na svoje pomocné výkony a takto s nimi rozširuje svoje teritórium na tejto Zemi. To znamená, že zoberie energie pomocníkov pomocníkov a obetí, a časť z nej investuje na to, aby podporil vysielač – teda ľudí, ktorí protizákonne pociťujú, myslia, hovoria a konajú – k ďalším chybným činom. Týmto ich zvedie k neustále väčším príčinám.

        Démoni vsadia podľa okolností tie isté energie znovu do dodávateľov energií, aby rozdúchali ešte viac to, čo už v nich a okolo nich prebieha, napríklad nevraživosť, závisť, nepriateľstvo a hádku. Riadia svojich pomocníkov pomocníkov a obete tak, že títo pociťujú, myslia, hovoria a konajú stále znovu rovnaké a podobné. Týmto sa princíp “vysielať a prijímať“ udržiava a rozširuje.

        Prepólovaným princípom “vysielať a prijímať“ pretekajú bez prerušenia negatívne komunikácie. Sieť týchto nespočetných komunikácií prebieha nasledovne:

        Z démonického štátu vytekajú protichodné energie k pomocníkom pomocníkov a k ich obetiam, od obetí k ďalším ľuďom, ktorí sa podobne snažia, myslia a žijú. Od pomocníkov pomocníkov a obetí idú komunikácie zas k energetickým poliam, k dušiam a k démonickému štátu. Z toho vzniká pre človeka nepredstaviteľne veľký, protichodný potenciál energie, vyvolaný nespočetným množstvom negatívne zameraných ľudí. Tento je zase nasadený démonickým štátom k ďalšiemu zvádzaniu.

        Do toku týchto komunikácií vnikajú démoni takzvaným vstrekovaním, to znamená, že zosilnia tieto komunikácie negatívnymi energiami, ktoré odobrali ich pomocníkom pomocníkov a obetiam. Vpichmi do podkomunikácií zosilnia protizákonný pocitový a myšlienkový svet jednotlivého človeka. Tým posilňujú svojich pomocníkov pomocníkov a obete, aby stále znovu rovnaké a podobné pociťovali, mysleli, hovorili a aj zodpovedne tomu konali. Avšak sú to energie takých ľudí, ktorí sa tomu prenechajú k dispozícii ich negatívnym správaním, teda sa oddajú ako pomocníci pomocníkov a obete, čím sa im môžu energie odobrať.

 

        Ja, Kristus, opakujem:

        Démoni by sami od seba nemali žiadnu energiu k zvádzaniu ľudí, keby im nestáli k dispozícii dodávatelia energií, teda ľudia, ktorí slepo, bez kontroly svojho myslenia, používajú protizákonný princíp “vysielať a prijímať“.

        Démoni taktiež podnecujú svet želania jednotlivca, aby tým podporovali jeho žiadostivosti. Alebo ovplyvnia myšlienky závisti a nechajú ich prerásť k nenávisti a nepriateľstvu.  Dajú už do popudenej mysle človeka myšlienky ničenia, plienenia, vojny a spustošenia. Všetko toto začína najskôr vpichovaním do negatívnych spodných komunikácií, do pocitového, myšlienkového sveta želaní jednotlivca a do komunikácií vášní, závistí a nenávistí.

 

        Takto si démonický štát stvoril na Zemi mocný prameň energie cez tých ľudí, ktorí slúžia démonom vedome, alebo podvedome – alebo bezprostredne ako pomocníci pomocníkov, alebo prostredne ako obete. Tým utvoril neporiadok vo svete a medzi ľuďmi, v inštitúciách a vládach, v závodoch, na pracoviskách, v rodinách, u príbuzných a v kruhoch priateľov.  Ľudia medzi sebou získali stále väčší odstup; odcudzili sa. Tým vznikol pán a paholok, panovník a poddaný.

 

 

Druhý démonický princíp:

PODPORUJ VLASTNÚ VÔĽU A NEJEDNOTNOSŤ MEDZI ĽUĎMI

 

        Vstrekovaním do negatívnych spodných komunikácií človeka, do ich pocitového a myšlienkového sveta, démoni podporovali a podporujú sebeckú náruživosť. Tiež na Zem viazané duše pôsobia týmto spôsobom na ľudí. Následkom toho sú rozpory a nejednotnosť medzi pomocníkmi pomocníkov, ktorým sa dostalo od démonov pocty, mien, titulov a prostriedkov.

        Démon chce nejednotnosť, čím vznikne boj o moc. Boj o moc medzi pomocníkmi pomocníkov je boj o moc gigantov. Každý chce byť ešte väčší, dosiahnuť ešte viac úcty, nosiť ešte viac hodností a chce byť ešte viac ovenčený titulmi. Každý teda chce byť najväčším a každý chce panovať nad všetkými ostatnými. Tým sa postaví jeden proti druhému; lebo každý si chce všetkých ostatných podmaniť a opanovať, lebo každý je proti každému. Ten, ktorý je bez škrupúl, hanby, násilný, bezsvedomitý, ten, kto má schopnosť donútiť svojho blížneho pod svoje opanovanie, ten získa od démonov ešte viac energie.

        To znamená: O čo je človek sebeckejší a brutálnejší, o to viac môže byť démonickému štátu na úžitok. Slabí budú - taktiež cez ich spodné komunikácie - zvedení a vedení tak, že sa naviažu na pomocníkov pomocníkov, dajú si od nich vnútiť násilie a takto sa zaradia do zástupov obetí.

 

        Démonický štát vie, ako má so svojimi zaobchádzať. Dopustí, aby si mocní tohto sveta navzájom prihrali dobré a vytúžené veci, veľké kúsky ako pozemky, peniaze a majetky. Ba i vtedy, keď sú medzi sebou nejednotní, vie ich démonický štát riadiť. Kvôli pozoruhodnej časti z veľkého koláča Zeme si splnia ich démonickú povinnosť: vôľu démonického štátu.

        Aby ozubené koliečka protichodností do seba dobre zapadali, sú obete taktiež zodpovedne využité; často vykonávajú naslepo ich služby. Aby dosiahli stále viac úcty a moci, postúpajú pomocníci pomocníkov ,nadol´, po obetiach, a nabádajú ich k ďalším chybám tým, že im dajú prísľuby, ktoré nedodržia, alebo hovoria to, čo sa im páči, počas toho ale inak myslia a konajú. Démoni a pomocníci pomocníkov sa vždy usilujú o ten istý cieľ: vytiahnuť energiu, dosiahnuť úctu a moc, aby udržali a rozšírili ich teritórium, ich oblasť moci na zemi.

        Počas tohto vykorisťovania ľudí a Zeme sa priepasť medzi pomocníkmi pomocníkov a obeťami vždy zväčšuje. Ako následok rastie v obetiach závisť, lebo chceli a chcú žiť tak isto, alebo podobne, ako vysokopostavení, vážení a bohatí.

        Obete chceli a chcú tak isto vlastníctvo, úctu a bohatstvo; chcú tak isto kúsok pôdy z veľkého koláča Zeme, aby si mohli – ako veľkí a bohatí – na nej postaviť svoj dom, ich parcelu, ich vlastníctvo. Aby dosiahli toho, čo sa nachádza v ich svete želaní, pracovali a pracujú u mocipánov tohto sveta. Pracujú ako podriadení pod nadriadenými. Klaňajú sa, a taktiež stúpajú nadol, aby dosiahli to, čo je ich celou túžbou - kúsok pôdy, aby sa sami utvrdili. Na to sa šetrilo a postrádalo, aby sa postavilo vlastné hniezdo, dosiahlo svoje vlastníctvo.

        Malé ja chcelo a chce stále viac. Preto nasleduje svoje príklady - vážených a bohatých tohto sveta.

        Málokto z týchto, na svet nasmerovaných, vie o vnútorných hodnotách. Pre mnohých je životným obsahom dosiahnutie vonkajších vecí.

        Pôžitky a chute ležia blízko pri sebe, zvlášť keď ide o to, dobyť si ženu, alebo muža, jedného zo svojich blížnych, alebo si zobrať zároveň viac žien alebo mužov. Títo sa držali, alebo držia, ako ,vlastné´, ktoré slúžia k dobru vlastného tela.

        Všetko toto stupňuje sebectvo, vlastnú vôľu, ktorá je viazaním sa. To znamená: Čo patrí mne, to je moje, to viažem na seba so všetkými prostriedkami a možnosťami – avšak: Taktiež ma to núti to obhajovať, a ak to musí byť, tak vojnou a zbraňami.

        Týmto boli nakazené i obete; robili a robia to isté.

        Ľudia sa viažu na ľudí podľa princípu: To je moje a to je tvoje. Ľudia sa viažu na majetok a na peniaze, na dosiahnutý kúsok pôdy, podľa princípu: To je moje a to je tvoje.

        Toto viazanie sa na ľudí a na veci vedie k neprajnosti, závisti, hádke a nenávisti. Takýmto spôsobom sa stále znovu utvárajú roztržky, ktoré môžu viesť až k vojnám.

        Pri nepriateľstvách a hádke sa veľmi veľa protichodne pociťuje, myslí a hovorí – teda negatívne vysiela a zasa prijíma. Týmto vznikajú ďalšie negatívne spodné komunikácie, ktoré sa znovu ponúkajú k vstrekovaniam.

        Úmyslom bolo a stále je, aby ten, ktorý panuje nad materiálnym svetom, dostal dostatočne veľa energie k pripraveniu nových možností, ktoré ľudí stále viac zvádzajú, a tým si udržal a rozšíril svoje teritórium.

        Pomocníci pomocníkov a obete sú teda energetickými prameňmi démonov. Neporiadok vnútri a okolo človeka, hádky v manželstve, v partnerstve, v rodine a na pracovisku, ako i medzi národmi, dodávajú zodpovedajúce protizákonné energie. Tak isto podporujú výrastky cez priania, cez náruživosti, cez snahu po vlastníctve byť a mať niečo, vlastnú vôľu – a týmto uvoľnia stále viac protichodných energií.

        Démoni dosiahli u veľa ľudí to, čo chceli: Mnohí si utvorili ich malý svet, ktorý pozostáva z ľudských pocitov, myšlienok, slov a činov, zo želaní, túžob a žiadostivostí, nepoddajností, závisti, hádky, nenávisti a nepriateľstva. Každý sa zapriadol do svojho malého sveta a krúti sa len okolo seba – vo svojom vlastnom svete myšlienok a želaní. Myslí len na seba a pre seba. Všetko chce len pre seba. Pracuje len pre seba – a konečne, hovorí v prospech seba, podáva svedectvo o sebe.

        To je teda jeho malý, nízky, sebecký svet. Zapradený do tohto negatívneho zámotku, žije takýto človek a živorí vo svojom bytí. Pritom zabudol na svojho blížneho, svojho spoluobčana – iba ak by mu tento mohol poslúžiť, to znamená urobiť pre neho to, čo on sám nechce robiť.  Ak blížny nie je k tomu ochotný, bude ohováraný, podcenený a nakoniec zabudnutý. Ten, ktorý len požaduje, má tak dlho záujem o svojho blížneho, pokým mu tento spĺňa jeho vôľu; inak sa na neho neohliadne. Takto pôsobia princípy démonov “rozdeľ, viaž a panuj“.

 

        ROZDELENIE RÍŠE PÁDU

        Na počiatku tohto diania, teda na počiatku pádu, padnuté bytosti nespoznali, že ich protizákonným správaním sa, si raz každá duša a každý človek utvorí svoj vlastný svet, a že nakoniec suma všetkých chybných konaní utvorí mohutný kauzálny počítač, ktorý sa skladá zo štyroch čistiacich rovín. Na tieto štyri čistiace roviny sú napojené tri vyvíjajúce roviny. Sú to prípravné sféry k Absolútnu.

        Ako v nebi, tak je to i pomimo večného bytia: Každá rovina je obsiahnuta v druhej. Preto jestvuje, okrem večného bytia, Absolútna, sedem krát sedem rovín. Obsahujú nespočetné hrubomateriálne súhvezdia a nespočetne rozličné kmitové druhy jemnolátkového súhvezdia, ktoré však nepreukazujú absolútny kmitací stupeň nebies.

        Kauzálny počítač – štyri čistiace roviny – zaznamenáva všetko to, čo sa negatívne konalo a koná na Zemi a v každom jednotlivom človeku.

 

        Ja, Kristus, opakujem k lepšiemu porozumeniu:

        Večné bytie pozostáva zo sedem krát siedmych nebies, ríše pádu zo sedem krát siedmych rovín. Sú to štyri čistiace roviny a tri prípravné roviny; v každej rovine sú zasa všetky ostatné obsiahnute ako podroviny: Čistiace roviny poriadku, vôle, múdrosti a vážnosti a tri vyvíjajúce roviny, trpezlivosti, lásky a milosrdenstva.

        V štyroch čistiacich rovinách žijú duše zbavené tela. Zodpovedne svojmu stupňu zaťaženia bude duša pritiahnuta tou rovinou a tou planétou, ktorá zodpovedá kmitaniu duše, lebo rovnaké priťahuje stále rovnaké. V troch prípravných rovinách k Absolútnu, žijú duchovne vyvinuté duše, aby sa znovu naučili uplatniť všetkoobsahujúci zákon lásky.

 

        Spoznajte: Kto neplní Božiu vôľu, ten žije vo vlastnej vôli a spĺňa vôľu démonov.

 

 

Tretí démonický princíp:

ZABUDNI ETICKÉ ZÁSADY, USILUJ O ZÍSKANIE VEDOMOSTI, PODMAŇ SI ZEM

 

        Tretí princíp démonov znie: Usiluj sa o získavanie rozumovej vedomosti, o intelekt.  Zabudni pocity a etické zásady. Vyučuj tvoj rozum, aby sa tvoj život stal úspešným.

        Všímaj si jedine povrch, lebo jestvuje len matéria. Taktiež vnútro človeka pozostáva len z nervov, svalov, kostí, šliach, väzív, žíl, orgánov, teda koniec koncov, z buniek. Pre človeka nasmerovaného na svet platí len to, čo sa dá vidieť, vážiť a zmerať.

 

        Démoni boli a sú vynaliezaví: udávajú tón – a ich pomocníci pomocníkov a obete tancujú. ,Tancujú okolo zlatého teľaťa´, ľudského ja. Snažia sa o peniaze, majetok a poctu.

        Ďalšie vpichovania démonov do spodných komunikácií ľudí znejú: Najrýchlejšie sa dostaneš k peniazom, majetku a k pocte vtedy, keď študuješ, analyzuješ a k blahu ľudstva zlepšíš vonkajšie veci, ktoré tvoji predkovia už vyskúmali a pozdvihli ako pozemský poklad.

        Poddaní poslúchajú. Veria, že sami myslia – avšak je nimi myslené.

        Všetko toto potrebuje energiu. Démoni ju dali a dávajú – a poddaní nasledujú: Podmaň si Zem.

        Taktiež obete, ktoré ešte myslia v malých parceliach, majú svoju ctižiadosť a chcú tak isto vysoko dohora. Chcú sa rovnať takzvaným veľkým. Preto musí často najmenej jeden člen rodiny na vysokú školu, aby sa stal pýchou rodiny.

        Poddaní začali skúmať, študovať, analyzovať – a mali svoje úspechy; lebo to, čo raz bolo volským a konským záprahom, to je teraz takzvaným vlakom, automobilom, lietadlom a oceánskym obrom.

        Démoni udávajú a veľa ľudí poslúcha: Aby si si uctil tvojich predkov a teba samého, navštevuj učebne, takzvané univerzity, aby si dosiahol základnú výstroj a špeciálnu vedomosť, aby si sa stal vynálezcom, vedcom, teológom alebo oveľa viac – hlavou mysliaci, ktorý dokáže všetko preskúmať, aby sa dostal do najhlbších tajomstiev Zeme a vesmíru. Potom si podmaň Zem, odhaľ a vyskúmaj ďalšie tajomstvá Zeme a jej ešte ukryté poklady, a vynájdi potrebné stroje na dolovanie a transportovanie pokladov.

        Takto vznikli takzvané vŕtacie veže a dobývacie zariadenia, aby dolovali poklady pozemskej ríše, surové látky. Vznikli a vznikajú takzvané veľké podniky, továrne, v ktorých sa pozemské poklady spracovávajú na produkty, ktoré nie sú v súlade so zákonom. Vznikali a vznikajú atómové továrne a spaľovacie zariadenia. K tomu sú potrebné veľké strojové komplexy a zodpovedné množstvo surových látok a energií.

 

        Dalo by sa, tak vychádza z energických prameňov démonov, taktiež dobyť súhvezdia a podrobiť si vesmír. Vynálezci a vedci začali znovu tanec okolo zlatého teľaťa a okolo démonov, ktorí dali k tomuto impulzy a energie.

        Takto vznikli a vznikajú lietadlá a rakety, satelity, vesmírne telesá a vesmírne stanice.  Vznikli a vznikajú rozsiahle výskumné strediská, v ktorých, na svet sa vzťahujúci ľudia, naďalej namáhajú ich mozgové bunky a programujú ich rozum predstavami, aby urobili ďalší krok k dobytiu vesmíru.

 

        Takto a vždy viac démoni vnikajú a ľudia sa dajú nachytať. Taktiež obete sú dojaté výdobytkami vynálezcov a vedcov a horlivo k tomu finančne prispievajú, aby mohli intelektuáli, hlavou mysliaci, vybudovať svoje diela. Títo sú uznaní a bohatí a sú ľuďmi vážení, ba dokonca oslavovaní ľudstvom ako dobroditelia. Skúmajú a vynaliezajú stále nové, čo má robiť život na Zemi pohodlnejším a krajším – zároveň vynaliezajú ich bojové prostriedky, s ktorými môže byť pozemský život zničený.

        Takto si démoni hľadajú ich nástroje medzi ľuďmi a udajú im prepólovaný princíp, ktorý je proti Bohu: Buď intelektuálny, snaž sa o vonkajšie veci, namiesto toho, aby si bol múdry a rozvážny a obrátený dovnútra.

        V tom všetkom je prepólovaný Boží princíp.

 

        Boh hovoril k Svojim: „Podmaňte si Zem“; a On, veľký vše-jediný tým mienil: Váž si život Zeme, lebo je to žijúci organizmus, ktorý ťa, ó človeče, živí. Váž si život na Zemi a v Zemi, lebo zvieratá, rastliny a minerály chcú tebe, teda tvojmu šľachetnému a čistému vnútru slúžiť. Preto buď pre veľký organizmus Zem, buď teda s ním! Každá životná forma pociťuje – a ty nosíš v sebe esenciu všetkých foriem, všetkého bytia. Váž si teda mohutný organizmus Zem, a budeš ako človek vlastniť všetko, čo potrebuješ a bude ti na Zemi dobre.

        To je Boží princíp.

        Aj nasledujúca výpoveď bola démonmi prepólovaná. Boh hovorí k Svojim:

        „V tvojom najvnútornejšom je bohatstvo nekonečna, plnosť vesmíru.

        Keď dosiahne tvoja duša stupeň čistoty vnútorného života, potom vyžaruje čistotu, bohatstvo a plnosť. Potom budeš na Zemi vlastniť všetko, čo potrebuješ – avšak nie iba pre tvoje osobné blaho, ale k blahu všetkých, lebo ty si dieťa nekonečnosti a dedič všetkého bytia.

        Nepotrebuješ nič k tvojej vlastnej potrebe, aby si si potvrdil tvoje nízke ja – ty vlastníš všetko, lebo si všetko vo všetkom.“

 

        Démon hovorí, a pritom používa pravdu, slová Večného:

        „Boh chce, aby si bol bohatý a požíval vážnosť, aby si žil v plnosti a aby sa ti dobre darilo. Preto udaj tvoje obrazy želaní: Bohatstvo, úctu, moc a blahobyt. O čo viac môžeš dostať z veľkého koláča Zeme pre teba osobne, o to lepšie sa ti bude dariť.

        Tak, ako udávaš, teda vysielaš, tak budeš i prijímať. Vysielaj – a vysielaj stále znovu, a zosilni tvoje želania v pocitoch a v myšlienkach. To, čo nosíš vo svete želaní, v tvojich pocitoch a myšlienkach, to sa ti splní. Ja ti to dám, lebo ti to patrí, pretože si dieťaťom vesmíru. “

        Ja, Kristus, vysvetľujem:

        Kto sa dá zviesť týmto a podobným spôsobom, ten dostane od démonického štátu to, čo vysiela, a čo nosí vo svojich pocitoch a myšlienkach; avšak sa týmto stane podrobeným a závislým.

        Tieto vpichovania sa stanú takmer nebadane, lebo démon hovorí ,sladko´, avšak myslí len na seba: „Darujem ti všetky poklady tohto sveta, keď sa skloníš a  blahorečíš ma ako Boha a Darcu. “

 

        Boh je neosobným Bohom, a aj dáva Svojim neosobne, to znamená zodpovedne stupňu čistoty duše. Avšak nedáva jednotlivcovi k jeho vlastnej potrebe, ale cez neho všetkým – neosobne. Každému sa dostane od Boha toľko, koľko dokáže zodpovedne svojmu rozvinutému duchovnému vedomiu prijať a podať ďalej.

        Žiadny človek nesmie viazať na seba bohatstvo, peniaze a majetok. To je démonické a nie Božské.

 

        BOH SA NEDÁ ŠTUDOVAŤ

        Dokonca i túžbu prebudenej duše démoni využijú a vnuknú ľuďom, že musia napríklad ,študovať Boha´. Poniektorý človek verí, že môže Boha štúdiom teológie preskúmať a zakúsiť, kto je naozaj On.

        Boh sa nedá študovať. Preto sa stavia otázka: Ktorý Boh sa študuje? Nie večný, všedobrý, múdry Otec, Stvoriteľ Neba a Zeme – večný Otec, ktorý nenabáda Svoje deti k štúdiu o Sebe a k tomu, aby sa učili to, čo si ľudia s ich predstavami počas 2000 rokov o Ňom všetko mysleli.

        On chce viesť Svoje deti k tichu a k jednote, k rozvážnosti a k nezištnej láske, k poriadku a k nezištnej vôli, k božskej múdrosti a k tomu bytiu, ktoré je vo všetkých veciach – a tým k jednote so všetkými ľuďmi, zvieratami, rastlinami a minerálmi, áno, s celým vesmírom.

 

        Boh hovorí k Svojim: Buď múdrosť zo Mňa. Najväčší medzi vami nech je najnepatrnejší.

        Boh hovorí k Svojim: Opáš sa cnosťou a božskou etikou a morálkou, a buď bratom, sestrou medzi bratmi a sestrami.

        Boh hovorí k Svojim: Ži s prírodou a žiješ vo Mne, a bude sa ti skutočne dobre dariť na Zemi, a tiež ako duši mimo Zeme.

        Boh hovorí k Svojim: Po tomto pozemskom bytí vojdeš do nebies zodpovedne tvojmu duchovnému vývoju, do bytia so Mnou, Bohom.

 

        Čo majú tieto slová Večného spoločné s teológiou?

        Boh sa nedá preskúmať a študovať. Čo sa študuje, nie je nikdy Boh, ale zodpovedá prepólovanému princípu: chcieť byť ako Boh, alebo chcieť byť Jeho predstaviteľom, alebo Jeho zástupcom.

        Skutočne múdry človek nie je intelektuál, ale skutočne múdry je ten, kto spočíva v Bohu.

        Boh sa nedá študovať, dá sa iba pocítiť.

        Kto chce pocítiť Boha, Večného, ten musí ísť cestou sebaspoznania k Bohaspoznaniu.  Tieto kroky idú zvonku do vnútra. A kto chce nasledovať dobrého pastiera, ten musí nabrať odstup od opojenia sveta, a kráčať smerom dovnútra a vidieť seba samého ako boží chrám.

        A kto udržiava vlastný chrám v čistote, ten nepotrebuje žiadne vonkajšie chrámy, ani žiadne dogmy, rituály a ceremónie. Prebýva v najsvätejšom, v Bohu a bude i Bohom vedený.  Jeho pocity sú šľachetné a čisté; jeho myšlienky vchádzajú viac a viac do prúdu Boha a stanú sa perlami v oceáne Boh, ktoré sú potom Jeho impulzmi, Jeho slovami.

 

 

Štvrtý démonický princíp:

BUĎ NEÚSTUPNÝ, PRESAĎ SA, BRÁŇ TVOJE JA S TVRDOSŤOU

 

        Štvrtý princíp démonov znie:

        Buď neústupný, presaď sa a bráň tvoje ja s tvrdosťou.

        Démon vysiela do svojho teritória – a svoji prijímajú a poslúchajú:

        Presaď tvoje priania a tvoju vôľu s nátlakom a tvrdosťou, a uvedom si: Čo si študoval v tých všetkých rokoch a čo si si osvojil – to je pravda.

        Preto zostaň konsekventný voči tvojim spoluobčanom, lebo ty to vieš lepšie.

        Pretlač tvoje záujmy a bojuj – ak je to možné, zbraňami – aby si obránil seba a tvoj osobný majetok. Bojuj proti všetkým tvojim nepriateľom, a keď myslíš, že je tvoja rodná zem ohrozená, tiahni tiež do boja, aby si ju obránil. - ,Rodnou zemou´ mieni démon teritórium tmy.

 

        Spoznajte: Kto na dlhší čas, eventuálne na roky, protivníkovi prepožičal a prepožičiava svoje ucho a svoje ústa, ten sa podpíše a stane nástrojom tmy.

 

        O čo častejšie bude človek ovládaný agresiami, náruživosťami, vášnivými prianiami a bude bez seba, alebo bude ovládaný povýšenosťou, odmietnutím svojho blížneho, alebo snahou presadiť sa, alebo honbou po vlastníctve, o to ľahšie bude obsadený nízkymi, na zem viazanými dušami.

        Takýto človek nie je potom sebou samým. Potom to nie je ani jeho duša, ktorá cez neho účinkuje; sú to potom iné duše, duše viazané na zem, u ktorých pôsobia podľa okolností démonické ťahy. Tieto preniknú človekom a vchádzajú a vychádzajú ,do jeho domu´, ako im to pasuje.

        Týmto sa človek stal loptou negatívnych síl. Potom bude ovplyvňovaný cez svoj svet myšlienok, pocitov a želaní, cez svoju povýšenosť, svoju nevraživosť, náruživosť, cez závisť, nepriateľstvo a hádky, cez to, čo nie je v poriadku vo vzťahu s blížnym. Tieto komunikácie sú potom ovplyvňované, alebo obsadené dušami.

 

        V priebehu diania pádu sa nízke ja prevrátilo a zároveň prevracia: Kto je ,bez seba´, ten nie je viac ,v sebe´ a kto je bez seba, ten uvoľní svoj dom, svoje telo, iným silám. Preto mnohí dychtivo bojujú o vlastníctvo, hnaní snahou o moc, ctižiadosťou, závisťou a snahou byť niečím a mať niečo, teda o vydobytie váženosti, bohatstva a moci. Takto sa dostanú mnohí ľudia, ktorí nie sú viac pánmi nad sebou samými, na špičku národa. Mnohí z nich sú dokonca toho presvedčenia, že robia dobro aj vtedy, keď zvolajú do boja proti iným národom, keď prepadnú susedné národy, vyplienia ich, uväznia ľudí, uložia im trest, alebo dokonca – s vojnovým pokrikom, že títo sú ich nepriatelia – zabíjajú.

        Hladujúci po moci inej kategórie si vybrali a berú právo ich spoluobčanov násilím kresťanizovať, alebo im už ako novonarodeným vtlačiť razítko kresťanskej inštitúcie pomocou krstu vodou, so všetkým, čo sa dá pod tým rozumieť. Mnohí z týchto zaslepených vodcov, ktorí stoja na špičke národa, alebo náboženskej inštitúcie, sa nehanbili a nehanbia hovoriť o mieri, aby presadili ich vojnové úmysly.

        Hlasný hrmot okolo mieru je nebezpečný, keď človek nemá žiadny pokoj vo svojom vnútri, a tiež vo svojom okolí, so svojimi spoluobčanmi, áno, keď žije v nepokoji s celými národmi. Lebo potom má iné na mysli – resp. tí, ktorí ho obsadili, chcú cez neho urobiť niečo iné.

 

        Démoni dávajú ich pomocníkom pomocníkov a obetiam ďalšie impulzy:

        Tvrdošijne a dôsledne musíš presadiť svoje predsavzatia a držať tvojich spoluobčanov dlhé roky v závislosti s takzvanými nájomnými a prenajímacími zmluvami a podobným.  Len týmto spôsobom získaš pre seba a pre svoju rodinu istotu.

 

        Spoznajte: Démonický štát bude tak dlho panovať nad svojimi poddanými, kým im títo neprotirečia sebaspoznaním, alebo kým sa nezamyslia pomocníci pomocníkov a ich obete počas choroby, alebo úderu osudu.

        Keď sa pomocník pomocníkov, alebo obeť stane neschopná podávať výkony, alebo keď bolo zneužité telo prepadnuté chorobou, potom démonický štát nadá viac tomuto človeku žiadnu energiu. Prenechá ho svojmu osudu. Pritom neberie do úvahy, že mu kedysi pomocníci pomocníkov a obete slúžili.

        Tma má veľa nástrojov. Keď fyzické telo takého nástroja odíde, potom patrí duša najskôr démonickému štátu. Lebo tento napomohol bývalému človeku k moci, úcte, sláve, bohatstvu alebo k úspechu. To znamená pre dušu, že je v rukách démonov a ich pomocníkov pomocníkov.

        Jedno z mnohých démonických pravidiel znie: Požičal som ti energiu – teraz mi ju daj naspäť tým, že sa pre mňa zasadíš v jednom z nasledujúcich vtelení.  Duša, ktorá bola priklonená k svetu, viazaná na démonický štát, bude potom démonmi nasmerovaná s určitým satanským poslaním k ďalšiemu vteleniu. Toto poslanie má človek vo svete vykonávať odvtedy, odkedy môže rozlišovať dobré od zlého. Potom je nástrojom tmy a musí slúžiť démonom dvadsať, tridsať, štyridsať, alebo ešte viac pozemských rokov – kým sa rozhodne neobráti a nepremení satanský princíp “rozdeľ, viaž a panuj“ pomocou Mojej sily, Kristovej sily. 

 

        Ak sa obráti človek ku Mne, ku Kristovi, potom sa postupne dostane na vnútornú cestu k pravému životu a použije večný princíp: “Spoj a buď“.

        Démonický štát a jeho pomocníci pomocníkov si nevšímajú božské princípy dobroty a trpezlivosti.

 

 

Piaty démonický princíp:

BUĎ NESPOKOJNÝ, ŠTVI, POHÁŇAJ SÁM SEBA A OSTATNÝCH K NADČINNOSTI, VIĎ ZLO TVOJICH SPOLUOBČANOV

 

        Piaty princíp démonov znie:

        Buď neustále nespokojný; štvi, naháňaj a prenasleduj tvojich spoluobčanov s negatívnymi pocitmi a myšlienkami. Poháňaj ich neustále k nadaktivite, aby i oni ostali v stálom napätí, v hektike a v strese – a boli tak isto netrpezliví k ich spoluobčanom.

        Démoni vysielajú ich impulzy do tohto sveta a tí, ktorí sú im oddaní, počúvajú:

        Poháňaj sám seba k nadčinnosti, tiež tvojich podriadených a všetkých, ktorých na seba viažeš – lebo je ohraničený čas, v ktorom si môžeš zadovážiť to, čo považuješ za túžby vhodné na teraz, a tiež na starosť. Ak si zhromaždil pre seba osobne dostatok, potom môžeš spokojne užívať na starosť to, čo si si zhromaždil.

 

        Démoni vysielajú do tohto sveta – a mnohí počúvajú:

        Hľaď len na zlo tvojich spoluobčanov, lebo všetci majú zalubom len jedno: utláčať ťa, využiť a eventuálne orabovať o ťažko nadobudnuté. Preto nepripusť „slabosť“ dobroty, láskavosti a trpezlivosti. Nebuď teda slabochom, ale buď pravým mužom; bojuj za tvoje prednosti a úctu tvojej osobnosti.

        Démoni vysielajú ďalej: A keď tvoju cestu prekríži dobroveriaci, ktorý sa pridržiava dobroty, láskavosti a trpezlivosti, potom ho trýzni tvojim školeným a vybrúseným rozumom, tým, že sladko hovoríš a kyslo myslíš, aby si ho takto okabátil, lebo tento nepozná a nepočuje a nevidí tvoje myšlienky.

 

        ZOSILNENÉ ŽIARENIE PRACENTRÁLNEHO SLNKA – AKT MILOSTI BOHA

        Spoznajte: S takýmito a s podobnými metódami pracuje Môj protivník. Avšak ramená večného Otca a Moje ramená, Kristove, siahajú ďalej. Siahajú do tohto sveta, aby vyviedli všetkých, ktorí sú dobrej vôle, na správnu cestu. Ramená démonov však nedočiahnu do nebies – taktiež nie do pripravujúcich rovín, v ktorých žijú duchovne vyvinuté duše, aby sa pripravili pre nebesá, pre večné bytie. Ramená démonov dosiahnu ešte jednotlivo do tretej a štvrtej čistiacej roviny – avšak nie ďalej. Štyri čistiace roviny tvoria koleso znovuzrodení. V jeho lúčoch majú démoni ich ramená.

        Avšak postupne sa im celkom zabráni zásah do duší a pôsobenie na ľudí, lebo Zem sa zbavuje od negatívneho, démonického princípu. Následkom toho potom budú môcť ísť k vteleniu stále menej zaťažené duše. Keďže Prasila silnejšie žiari, točí sa koleso znovuvtelení ešte stále veľmi rýchlo, aby dalo mnohým, ťažko a najťažšie zaťaženým dušiam možnosť sa ako ľudia rýchlejšie očistiť. Toto je znovu akt milosti Večného pre Svoje deti – či sú démoni, pomocníci pomocníkov alebo obete.

        Toto intenzívnejšie žiarenie Prasily a rýchle otáčanie sa kolesa znovuvtelení, umožní dušiam a ľuďom – taktiež démonom – obrátiť sa v krátkej dobe k Bohu.

        Pre démonický štát to však znamená, že môže pôsobiť len obmedzene, aby riadil a smeroval svojich pomocníkov pomocníkov a obete. Pomocou rýchleho otáčania sa kolesa znovuvtelení, budú príčiny účinné v krátkych cykloch; preto ochorie stále viac ľudí. Cez chorobu a bôľ bude takto nejeden človek uznanlivý a podnietený k obratu vo svojom myslení a v živote.

 

        Toto silnejšie žiarenie pracentrálneho slnka umožní prebudenie stále viac ľudí a duší k duchovnému, božskému životu. Spoznajú, že sa musia zbaviť protivníka tým, že budú žiť život podľa vôle Boha a budú plniť sedem základných síl Boha, od poriadku až po milosrdenstvo.

        Preto ide stále viac ľudí cestou dovnútra. Usilujú sa, Mojou silou, Kristovou silou, znovu prepólovať rozpólovaných sedem základných princípov, aby sa takto priblížili pôvodu, siedmym základným silám nebies. Kráčajúc po vnútornej ceste postupne celkom zastavia protichodné vysielanie – a preto nepríjmu viac satanské.

        Materialistický svet je toho názoru, že kráča naproti svojmu vysokému cieľu, zjednoteniu národov. Tento obsiahly akt násilia temnoty je však len posledným pokusom dostať loď svet na kurz. Táto akcia je povrchnou akciou, ktorá nespočíva na vnútornej základni – základni vnútorného pokoja a pravého spolužitia.

        Medzitým však vyžaruje kauzálny počítač dátumy, príčiny, a koleso znovuvrodení vedie ešte mnohých k vteleniu, ktorí ešte nájdu cestu k sebaspoznaniu a obrátia svoj kurz. Toto silnejšie žiarenie Prasily je dobrota, miernosť, láska a trpezlivosť Večného vo Mne, Kristovi, aby bol všetkým ľuďom a dušiam až do konca, umožnený návrat do slobody a nádhery Boha.

 

        Božia láska, dobrota, láskavosť a trpezlivosť sú bezhraničné. Všetko čisté sa daruje a prikláňa v láske tomu, čo je ešte nečisté, aby sa stalo čisté, nezištné a dobrotivé a prišlo opäť k prapôvodu, k nezištnej láske.

 

 

Šiesty démonický princíp:

SAMOLÁSKA ROBÍ ŠŤASTNÝM

 

        Šiesty princíp démonov znie:

        Samoláska ti prinesie blažený pocit a šťastie. Čím viac ľudí ťa má osobne rado, tým viac budeš šťastný.

        Démoni vysielajú nasledovné impulzy do tohto sveta:

        Samoláska má byť tvojim najsilnejším osobným magnetickým prianím. Tým viažeš ľudí, ktorých pritiahneš na seba. Potom ťa budú mať tak radi, ako to ty chceš.

        V telesnom spojení nájdeš to, čo potrebuješ, lásku. V pohlavnom ľúbostnom živote dosiahneš najvyšší stupeň lásky. O čo viac zintenzívniš telesnú lásku, o to budeš šťastnejší.

        Never emocionálnym ľuďom, ktorí hovoria o nezištnej láske. Láska, ktorá sa nezištne daruje, je klamná. Tej podľahnú len slaboši. Preto nebuď slaboch. Zober si lásku; potrebuješ ju k pozemskému blahu.

 

        Vstrekovaním do podkomunikácie neporiadku, vlastnej vôle, intelektu, nadradenosti, netrpezlivosti, stresu, nepriateľstva, nenávisti, alebo závisti, démoni napínajú nervový systém človeka ako luk. Pri každom zlyhaní človeka démon zosilní strachy zlyhania, a pri každom víťazstve nad jedným zo svojich blížnych zosilní pocity veľkosti, hrdinstva, statočnosti a pýchy. Či slabosť človeka, alebo zdanlivá sila, či víťazstvá, hrdinstvá alebo nevraživosť, škriepnosť, stres, závisť alebo podcenenie – démon všetko využije, aby stále viac napínal nervový systém človeka, aby sa človek stále častejšie uvoľnil v rozkoši.

        To medzi iným viedlo k sebeckej telesnej láske: Muž si zoberie k uspokojeniu svojej rozkoše ženu a žena k uspokojeniu jej rozkoše muža. Toto uspokojenie rozkoše potom nazývali a nazývajú láskou. Takáto sebecká láska má za následok chcieť vlastniť, chcieť niečím byť a mať niečo. Sebecká láska môže byť podľa okolností veľmi sladkou, lebo človek dosiahne pre seba to, čo slúži jeho sebeckej láske, ja-láske.

 

        Mnoho ľudí dychtí po tom, aby boli uznávaní, a aby sa mohli opierať a spoliehať na svojich blížnych. Kto im v tomto príde v ústrety, toho milujú dovtedy, pokým to ich ja-láska dokáže: Hovoria človeku podľa jazyka a robia, čo tento od nich chce. To je sebecká, alebo samoúčelová láska, avšak nie nezištná láska, božská láska.

        Čo je to za láska, ktorá hľadá len sebe-podobných a zanevrie na všetkých tých, ktorí netrúbia sebecky do rohu sebalásky?

        To nie je nikdy božská láska a láska k blížnemu, ale znovu prepólovaný princíp: Miluješ ma, potom ťa i ja milujem. Nemiluješ ma, potom ťa ani ja nemilujem, potom si pre mňa nezaujímavý; môžeš ísť.

        Kto neslúži samoláske svojho blížneho, ten sa dozaista dostane pred tribunál ľudského ja: Potom bude tento blížny pocitmi, myšlienkami a slovami súdený, podcenený a vyradený.  To je samoláska, sebeckosť, ktorá nepozná žiadne milosrdenstvo a pokoj. Tiež nepozná toleranciu, pochopenie a prajnosť.

 

        V poradí od neporiadku cez vlastnú vôľu, intelekt, zatvrdnutie srdca, netrpezlivosť a samolásku, bola prepólovaná i siedma základná sila Boha.

 

 

Siedmy démonický princíp:

BUĎ NEMILOSRDNÝ, ZABÍJAJ A VRAŽDI V MENE PRÁVA, KTO MÁ PRÁVO JE SILNEJŠÍ

 

        Siedmy princíp démonov znie:

        Buď nemilosrdný a neoblomný s ľuďmi, zvieratami, rastlinami a minerálmi. Buď a zostaň masovým vrahom a pomstiteľom. Zabíjaj a vraždi v mene práva, lebo ty máš mať pravdu. 

        Démoni vysielajú, a pomocníci pomocníkov a ich obete prijímajú:

        Spravodlivosť je slabosť. Spravodlivý je zhovievavý a tým slabší a slaboch. Preto stojí právo pred spravodlivosťou. Buď nemilosrdný, buď neoblomný, buď neústupný – potom si silnejším. Preto zabíjaj ľudí a zvieratá za spravodlivú vec. Zabi človeka vo vojne, vtedy, keď ťa napadne zbraňou, a obetuj ho skôr, ako on z teba urobí obeť.

 

        Spoznajte: V skutočnosti je ten človek, ktorý takto myslí a koná, už dávno obeťou, lebo je najmilším dieťaťom démonov a ich pomocníkov pomocníkov.

        Takýto človek sa taktiež nehanbí obetovať zvieratá, lebo on, ako obeť, si neváži slobodu tých, ktorí prekrižujú jeho cestu. Preto neskríži zbrane len s jemu rovným, ale ich použije aj na nevinných zvieratách. Zabíja ich, a tiež sa obohacuje s ich zdochlinami, ktoré predáva k skonzumovaniu, alebo z ktorých si sám pripravuje dobré zdochlinové jedlo.

        Mnohorakými prostriedkami a spôsobmi vykorisťuje prírodu, a tak isto ju zabíja: Takto urobil zem ďalekosiahle neplodnou. Všetko, čo sa mu už viac nezdá byť potrebné, nechá bez rozmýšľania ležať na zemi. Takzvané jedovaté chemikálie a atomárny odpad sú odvádzané do vôd; takzvané výfukové plyny z vozidiel a fabrík znečisťujú atmosféru.

 

        Milosrdenstvo samaritána dali démoni a ich pomocníci pomocníkov takto "do poriadku": Medzi mnohými klinikami tohto sveta dali zariadiť i také, v ktorých sa ľudia ošetrujú podobne ako stroje. Tam tiež odosielajú svojich chorých a – ak je vtelený démon – i jeho samotného. Tu sa lekári starajú o to, aby bolo choré telo dané znovu dohromady. Ak je znovu opravené, potom bude človek naďalej hrešiť; lebo na to, že všetky príčiny chorôb spočívajú v duši, sa myslí len zriedka.

        V skutočnosti by mala byť choroba pre človeka brzdou: Mal by byť podnietený k rozpamätaniu sa a pohnutý k obráteniu sa vo svojom myslení a konaní.

        Mnoho lekárov má však pre svojich blížnych len skalpel, a preto sa deje na niektorých operačných stoloch podobné ako na bitúnkoch, v ktorých sa pripravujú zvieratá na konzum, alebo ako v laboratóriu, v ktorom slúžia zvieratá ako pokusné objekty. Na operačnom stole sa chorému vyreže podľa obrazu choroby to, čo sa zdá byť choré, alebo čo zdanlivo viedlo k chorobe. Rozdiel medzi zvieraťom na bitúnku a človekom na operačnom stole je ten, že človek bude zase zošitý a podľa možnosti udržaný pri živote a nie skonzumovaný ako zviera.

 

        Avšak nielen zviera, ale v prenesenom zmysle i človek bude skonzumovaný: Skonzumovanie človeka pokračuje, podľa druhu choroby, inak. Keďže nebola odstránená príčina choroby v duši, potom choroba spotrebúva človeka naďalej, až kým ho konečne strávi.

        Ak človek, obal z mäsa, zomrel, potom nepomohli ani operácia, ani lieky. Keďže sa lekári vo svojom štúdiu nenaučili, že príčiny všetkých chorôb spočívajú v duši, nemohli chorému, napriek operácii a liekom skutočne pomôcť. V skutočnosti sa chorému pridelila len odborná vedomosť lekára, ktorú si privlastnil štúdiom medicíny, a ktorú eventuálne rozšíril skúsenosťou v zamestnaní. Obal podliehajúci rozkladu sa pochová. Po dlhšom čase to, čo bolo, podľahne každodennému životu; bývalý človek bude zabudnutý.

 

 


JEDINE KRISTUS VYVEDIE DUŠU A ČLOVEKA ZO ZÁKONA SEJBY A ŽATVY A ZO SIETÍ PROTIVNÍKA

 

        Avšak kam odišla jeho nesmrteľná duša? Je na tom mieste, z ktorého bola pritiahnutá zodpovedne jej stavu vedomia. Toto miesto si teda človek zvolil sám: Svojim cítením, myslením, rečou a činmi predurčil miesto určenia pre svoju dušu. Tam žije a odtiaľ príde znovu do pozemských šiat, keď ako duša toho len málo urovnal v duševnej ríši.

        Kde bude potom inkarnovaná duša, nový človek? Eventuálne ide duša znovu do rodiny, v ktorej ako človek kedysi žila. Alebo inkarnuje do neskoršej doby, a potom je podľa možnosti dieťaťom svojich bývalých detí.

 

        Čo sa nesplatilo, musí sa splatiť.

        Čo sa neodstránilo, musí sa odstrániť.

        Čo sa nespoznalo, musí sa spoznať.

        A čo sa nezmierilo, musí sa odtrpieť.

 

        Tak sa koleso znovuzrodení točí a prináša duše k vteleniu. Budú ako ľudia znovu tam, kde majú spoznať a usporiadať ich príčiny. Tak idú späť k tým rodinám a k tým ľuďom, s ktorými si majú ešte čo usporiadať. Podľa okolností sa vrátia znovu do tých budov, v ktorých zapríčinili ukrutnosti.

        Alebo idú na tie miesta, na ktorých kedysi kruto pozabíjali zvieratá. Alebo idú na tie miesta, kde teraz spočíva vyprahnutá zem, ktorá však bola kedysi úrodnou krajinou, ktorú pred inkarnáciou urobili neplodnou. Tam potom hladujú a hynú, a žobrú podľa okolností o chlieb u tých ľudí, ktorým kedysi odopreli dať chlieb a vyvlastnili zem.

 

        Najrôznejšim spôsobom účinkuje zákon o sejbe a žatve a na každého príde to, čo si kedysi sám uložil.

        Cesta k šťastiu a k vnútornej spokojnosti sa volá: Spoznaj sa sám – a obráť sa!

        Jedine Ja, Kristus, Som cesta, pravda a život. Nikto sa nedostane k pravému Bohu, nášmu Večnému Otcovi, iba ak cezo Mňa, Krista, Vykupiteľa všetkých duší a ľudí, panovníka Božej ríše na Zemi.

        Hodiny démonov, ich pomocníkov pomocníkov a obetí sú spočítané. Ja, Kristus, odhaľujem stále viac účinkovanie démonického štátu a jeho pomocníkov pomocníkov.

        Vediem všetkých, ktorí im padli za obeť, a ktorí sa nechajú zachrániť z pazúrov princípu “Rozdeľ, viaž a panuj“.

        Vyučujem ľudí k obráteniu sa a pre vstup do ich vnútra tak, že sa znovu spoznajú ako chrám Boží, v ktorom prebýva Duch Večného.

        Potom nebude žiadnych povrchných obradov ako dogiem, ceremónií, rituálov a kultov.  Potom už viac nebude domov a chrámov vyzdobených zlatom a drahocennosťami. 

        Kto počuje Moje slová a splní ich, ten sa znovu stane chrámom Jediného Svätého a bude znovu spočívať v Bohu, lebo sa stal Božím zákonom.

        Kto splní zákony Jediného, princíp “Spoj a buď“, ten je znovu v súlade so svojim blížnym a so zvieracím, rastlinným a minerálnym svetom. Všetci, ktorí žijú v Bohu, si podmania Zem v láske a budú vlastniť pozemskú ríšu v láske, lebo sú pokojamilovní.

        Potom je protivník zviazaný a koleso znovuzrodenia zastavené pre ťažkozaťažené duše. Privedie k vteleniu na zem len svetlé duše. Tieto udržiavajú v pozemských šatách jednotu a bratstvo. Medzi ľuďmi potom nebudú žiadne spoločenské rozdiely.

        Potom bude na Zemi jediný absolútny princíp nebies: “Spoj a buď – lebo ty si bytie, zákon nezištnej lásky“.

 

        Ja, Kristus, Som potom vodcom ľudí a ich bratom a panovníkom Božej ríše na Zemi – a je pokoj.

        V čistiacich miestach to naproti tomu ide ďalej podobne, ako kedysi na Zemi; avšak démoni už nemôžu mať žiadny vplyv na duše, lebo im Zem, ich teritórium vykĺzlo z rúk, a tak tam nemôžu vyslať žiadne nástroje.

        Týmto sú im až do konca ríše pokoja zobrané pramene energií a nástroje, lebo dovtedy nebudú existovať ľudia, od ktorých by mohli ťahať energiu, alebo ktorí sa nechajú zneužiť ako nástroje, kým sa neukončí ríša pokoja, Božia ríša na Zemi.

 

        Dobrotou, láskou a milosrdenstvom Božím budú duše v čistiacich miestach – podobne ako kedysi ochotní ľudia – vedené cez sebaspoznanie a cibrením a čistením duše k spoznaniu Boha a k detstvu v Bohu.

        Vychádzajúc zo Zeme, dostane sa pád ku koncu – i keď po ríši pokoja Ježiša, Krista, ktorá sa bude volať tisícročná Božia ríša, ešte raz, na krátko, satanské zahorí.

        Privedením všetkých duší domov, do Božej ríše, bude všetko zjednotené v Bohu – ktorý bol a je a bude naveky, spravodlivý Vše-Jediný Boh, Otec všetkých Svojich detí.

 

 

        Alfa a omega vo Mne, Kristovi.

 

        Alfa a večnosť v Bohu a vo Mne, Kristovi,

 

        spoluvládcovi nebies,

        večne - vo večnosti.

 

 

 

 Sprevádzajúca myšlienka od brata Emanuela pre každý deň:

 

        Pozor – stoj! Nie ľudsky – božsky!

 

        Bdite a modlite sa, lebo temnota sa chce oprieť o svetlo, aby zviedla tých, ktorí sa usilujú o svetlo.

        Preto je satanský princíp vedľa božského princípu v strehu; démoni chcú výpoveďami, ktoré sú podobné božskému princípu, znovu odtiahnuť ľudí, ktorí sa snažia priblížiť k svetlu.

        Kto je bdelý, ten spozná vkrádajúci sa jed temnoty. Kto spí a je opitý svetom, ten prijíma jed v zodpovedajúcich dávkach.

        Preto bdite a nech sa stanú vaše pocity, myslenie, reč a činy nezištnou modlitbou – tým, že spoznáte vašu ľudskosť, oľutujete, prosíte o odpustenie, spoznané a oľutované odovzdáte Kristovi a to nikdy viac neurobíte. Potom ste modliacimi, bdelí v Kristovi.

 

 

        Brat Emanuel

        anjel zákona božskej múdrosti