Evanjelium lásky

 

- aj tak sa zvykne nazývať biblický odkaz Jána, syna Zebedeovho, o svojom milovanom Pánovi, Ježišovi, Kristovi. Ján bol jedným z prvých, ak nie celkom prvý z učeníkov, ktorí pochopili Kristove učenie. A jeho voľba slov a vyjadrovanie, napokon aj poradie medzi evanjeliami, je toho jasným dôkazom.

 

 

 

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Slovo bolo bohom. Ten bol na počiatku u Boha. Všetko začalo jestvovať prostredníctvom neho a bez neho nezačalo jestvovať nič. /Ján 1:1-3/

(Bližšie:  A videl som otvorené nebo, a hľa, biely kôň. A ten, ktorý na ňom sedel, sa volá Verný a Pravdivý, a súdi a vedie vojnu v spravodlivosti. Jeho oči sú ohnivý plameň a na hlave má mnoho diadémov. Má napísané meno, ktoré nepozná nikto, len on sám. Je odiaty do vrchného odevu postriekaného krvou a meno, ktorým ho volajú, je Slovo Božie. A nebeské vojská ho nasledovali na bielych koňoch a boli oblečení do bieleho, čistého, jemného plátna. A z jeho úst vychádza ostrý, dlhý meč, aby nim bil národy, a bude ich pásť železným prútom. A šliape aj lis vína hnevu rozhorčenia Boha, Všemohúceho. A na svojom vrchnom odeve, na stehne, má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. /Zj.19:11-16/  )

 

 

Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa znovu narodiť. Vietor veje, kam chce a počuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Taký je každý, kto je zrodený z ducha. /Ján 3:6-8/

 

 

Lebo tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život. Veď Boh neposlal svojho Syna do sveta, aby ho súdil, ale aby bol svet zachránený prostredníctvom neho. Kto prejavuje vieru v neho, nebude súdený. Kto neprejavuje vieru, už je odsúdený, lebo neprejavil vieru v meno jednosplodeného  Božieho Syna. Toto je podklad pre súd, že svetlo prišlo do sveta, ale ľudia väčšmi milovali tmu  ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo kto robí hanebné veci, nenávidí svetlo a neprichádza k svetlu, aby neboli pokarhané jeho skutky. Ale kto robí podľa pravdy, prichádza k svetlu, aby boli jeho skutky zjavené, lebo boli vykonané v súlade s Bohom. /Ján 3:16-21/

 

 

Boh je Duch, a tí, ktorí ho uctievajú, musia ho uctievať duchom a pravdou. /Ján 4:24/

 

 

Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. /Ján 5:24/

 

 

Sám od seba nemôžem robiť nič; ako počujem, tak súdim, a môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám vlastnú vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ak svedčím sám o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Svedčí o mne iný a viem, že svedectvo, ktoré dáva o mne, je pravdivé. /Ján 5:30-32/

 

 

Nepracujte pre pominuteľný pokrm, ale pre pokrm zostávajúci pre večný život, ktorý vám dá Syn človeka, lebo naňho položil Otec, sám Boh, pečať schválenia. /Ján 6:27/

 

 

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude nikdy hladovať, a kto prejavuje vieru vo mňa, nikdy nebude smädný. Povedal som vám však: Aj ste ma videli, a predsa neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a toho, kto príde ku mne, istotne neodoženiem; lebo som nezostúpil z neba konať svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Toto je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby som zo všetkého, čo mi dal, nič nestratil, ale aby som to vzkriesil v posledný deň. Lebo toto je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a prejavuje vieru v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ /Ján 6:35-40/

 

 

Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal; a ja ho vzkriesim v posledný deň. /Ján 6:44/

 

 

Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Kto verí, má večný život. /Ján 6:47/

 

 

Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky; lebo chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. /Ján 6:51/

 

 

Ježiš im teda povedal: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nemáte v sebe život. Kto sa živí mojim telom a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň; lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto sa živí mojim telom a pije moju krv, zostáva v spojení so mnou a ja v spojení s ním. Tak ako mňa vyslal živý Otec a ja žijem pre Otca, tak aj ten, kto sa živí mnou, bude žiť pre mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. Nie je to tak, ako keď vaši predkovia jedli, a predsa pomreli. Kto sa živí týmto chlebom, bude žiť naveky.“ /Ján 6:53-58/

 

 

Čo teda, keby ste zbadali Syna človeka, ako vystupuje tam, kde bol predtým? Je to duch, ktorý dáva život; telo nie je súce na nič. Slová, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. /Ján 6:62-63/

 

 

Svet nemá dôvod nenávidieť vás, ale mňa nenávidí, lebo svedčím o tom, že jeho skutky sú zlé. /Ján 7:7/

 

 

Kto hovorí sám od seba, hľadá vlastnú slávu, kto však hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravý a niet v ňom nespravodlivosti. /Ján 7:18/

 

 

Prestaňte súdiť podľa vonkajšieho vzhľadu, ale súďte spravodlivým súdom. /Ján 7:24/

 

 

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, určite nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. /Ján 8:12/

 

 

Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. /Ján 8:23/

 

 

A ten, ktorý ma poslal, je so mnou; neponechal ma samého, lebo vždy robím to, čo sa mu páči. /Ján 8:29/

 

 

Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. /Ján 8:31-32/

 

 

Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v domácnosti navždy; syn zostáva navždy. Preto ak vás oslobodí Syn, budete skutočne slobodní. /Ján 8:34-36/

 

 

Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Ak niekto zachováva moje slovo, nikdy neuzrie smrť. /Ján 8:51/

 

 

Pre tento súd som prišiel do tohto sveta: aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, sa stali slepými. /Ján 9:39/

 

 

Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Ten, kto nevchádza dverami do ovčinca, ale prelezie inokade, je zlodej a lupič. Ale ten, kto vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počujú jeho hlas a on volá svoje ovce po mene a vyvádza ich von. Keď vypustil všetky svoje, ide pred nimi a ovce ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzieho istotne nebudú nasledovať, ale utečú od neho, lebo nepoznajú hlas cudzích. /Ján 10: 1-5/

 

 

Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Ja som tie dvere oviec. Všetci tí, ktorí prišli namiesto mňa, sú zlodeji a lupiči; ale ovce ich nepočúvali. Ja som tie dvere; ktokoľvek vchádza cezo mňa, bude zachránený a bude vchádzať a vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a mohli ho mať v hojnosti. Ja som znamenitý pastier; znamenitý pastier sa vzdáva svojej duše v prospech oviec. Nádenník, ktorý nie je pastierom a ktorému ovce nepatria, keď vidí prichádzať vlka, opustí ovce a uteká – a vlk ich uchvacuje a rozháňa – lebo je to nádenník a nestará sa o ovce. Ja som znamenitý pastier a poznám svoje ovce a moje ovce poznajú mňa, tak ako Otec pozná mňa aj ja poznám Otca; a ja sa vzdávam svojej duše v prospech oviec. A mám iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca; aj tie privediem, a budú počúvať môj hlas, a stanú sa jedným stádom jedného pastiera. Preto ma Otec miluje, lebo sa vzdávam svojej duše, aby som ju zasa prijal. Nikto mi ju nevzal, ale ja sa jej vzdávam sám od seba. Mám oprávnenie vzdať sa jej, a mám oprávnenie zasa ju prijať. Tento príkaz som dostal od svojho Otca. /Ján 10: 7-18/

 

 

Skutky, ktoré robím v mene svojho Otca, tie svedčia o mne. /Ján 10:25/

 

 

Moje ovce počúvajú môj hlas a poznám ich a nasledujú ma. A dávam im večný život a istotne nebudú zničené a nikto ich neuchváti z mojej ruky. Čo mi dal môj Otec, je väčšie ako všetko ostatné, a nikto ich nemôže uchvátiť z otcovej ruky. Ja a Otec sme jedno. /Ján 10:27-30/

 

 

Ak nerobím skutky svojho Otca, neverte mi. Ale ak ich robím, aj keby ste neverili mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a ďalej poznávali, že Otec je v spojení so mnou a ja som v spojení s Otcom. /Ján 10:37-38/

 

 

Ja som vzkriesenie a život. Ten, kto prejavuje vieru vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť; a každý, kto žije a prejavuje vieru vo mňa, vôbec nikdy nezomrie. /Ján 11:25-26/

 

 

Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Ak nepadne pšeničné zrno do zeme a nezomrie, zostáva iba jedno, ale ak zomrie, potom prinesie veľkú úrodu. Kto má rád svoju dušu, zničí ju, ale kto nenávidí svoju dušu v tomto svete, zachráni ju pre večný život. Ak mi chce niekto slúžiť, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi chce niekto slúžiť, toho bude Otec ctiť. /Ján 12:24-26/

 

 

Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nepremohla tma; a ten, kto chodí v tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, prejavujte vieru vo svetlo, aby ste sa stali synmi svetla. /Ján 12:35-36/

 

 

Kto uverí vo mňa, neuverí len vo mňa, ale aj v toho, ktorý ma poslal; a ten, kto mňa vidí, vidí aj toho, ktorý ma poslal. Prišiel som do sveta ako svetlo, aby nikto, kto vo mňa uverí, nezostal v tme. Ale ak niekto počuje moje slová a nezachováva ich, nesúdim ho, lebo som neprišiel súdiť svet, ale zachrániť svet. Kto si mňa neváži a neprijíma moje slová, má ho kto súdiť. Slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v poslednom dni, lebo som nehovoril sám od seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi dal prikázanie, čo mám povedať a hovoriť. A viem, že jeho prikázanie znamená večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec. /Ján 12:44-50/

 

 

Ak ťa neumyjem, nemáš so mnou diel. /Ján 13:8/

 

 

Kto sa vykúpal, nepotrebuje viac, iba si umyť nohy, a je celkom čistý. /Ján 13:10/

 

 

Otrok nie je väčší ako jeho pán, ani ten, kto je vyslaný, nie je väčší ako ten, kto ho poslal. /Ján 13:16/

 

 

Kto prijíma toho, koho posielam, prijíma aj mňa. A zas kto prijíma mňa, prijíma aj toho, kto ma poslal. /Ján 13:20/

 

 

Dávam vám nové prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, tak ako som ja vás miloval, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku medzi sebou. /Ján 13:34-35/

 

 

Nech sa neznepokojuje vaše srdce. Prejavujte vieru v Boha, prejavujte vieru aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to bolo inak, bol by som vám to povedal, lebo idem, aby som vám pripravil miesto. Ak teda pôjdem a pripravím vám miesto, prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja. A kam idem, cestu poznáte. /Ján 14:1-4/

 

 

Ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa. Keby ste boli poznali mňa, boli by ste poznali aj môjho Otca; už ho poznáte a videli ste ho. /Ján 14:6/

 

 

To, čo vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva v spojení so mnou, koná svoje skutky. Verte mi, že som v spojení s Otcom a Otec v spojení so mnou; už len pre tie skutky verte. Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Kto prejavuje vieru vo mňa, ten bude tiež konať skutky, ktoré ja konám; a bude konať väčšie skutky ako tieto, lebo ja odchádzam k Otcovi. O čokoľvek tiež poprosíte v mojom mene, urobím to, aby bol Otec oslávený v spojitosti so Synom. Ak poprosíte o čokoľvek v mojom mene, urobím to. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania; a ja poprosím Otca, a dá vám iného pomocníka, aby bol navždy s vami, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, lebo zostáva s vami a je vo vás. Nezanechám vás osirotených. Prídem k vám. /Ján 14:10-18/

 

 

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Kto miluje mňa, bude ho milovať môj Otec, a ja ho budem milovať a jasne sa mu ukážem. /Ján 14:21/

 

 

Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prídeme k nemu a budeme bývať u neho. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová; a slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale je Otcovo, ktorý ma poslal. /Ján 14:23-24/

 

 

Ale pomocník, svätý duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás bude učiť všetko a opäť vám pripomenie všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nedávam vám ho tak, ako ho dáva svet. Nech sa vaše srdce neznepokojuje ani nezviera strachom. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam, a prídem k vám späť. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že odchádzam k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. /Ján 14:26-28/

 

 

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá nenesie ovocie, odstraňuje, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. /Ján 15:1-2/

 

 

Zostaňte v spojení so mnou a ja v spojení s vami. Ako nemôže ratolesť sama od seba niesť ovocie, ak nezostáva na viniči, takisto nemôžete ani vy, ak nezostanete v spojení so mnou. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto zostáva v spojení so mnou a ja v spojení s ním, ten prináša mnoho ovocia; lebo oddelení odo mňa nemôžete robiť vôbec nič. Ak niekto nezostane v spojení so mnou, je vyvrhnutý ako ratolesť a uschne. Tieto ratolesti pozbierajú, hodia ich do ohňa a spália. Ak zostanete v spojení so mnou a moje výroky zostanú vo vás, proste, čokoľvek si želáte, a stane sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že stále prinášate mnoho ovocia a dokazujete, že ste mojimi učeníkmi. Ako Otec miloval mňa, tak som ja miloval vás; zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja zachoval Otcove prikázania a zostávam v jeho láske. /Ján 15:4-10/

 

 

To je moje prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Nikto nemá väčšiu lásku, ako keď sa vzdá svojej duše za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi, ak robíte to, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam otrokmi, lebo otrok nevie, čo robí jeho pán. /Ján 15:12-15/

 

 

Vy ste si nevyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás; ustanovil som vás, aby ste išli ďalej a stále prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aby vám dal Otec to, o čokoľvek ho poprosíte v mojom mene.

Toto vám prikazujem, aby ste sa navzájom milovali. Ak vás svet nenávidí, viete, že mňa nenávidel skôr, ako nenávidel vás. Keby ste boli časťou sveta, svet by mal rád to, čo je jeho. Keďže však nie ste časťou sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Majte na mysli slovo, ktoré som vám povedal: Otrok nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak moje slovo zachovali, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám urobia pre moje meno, lebo nepoznajú toho, kto ma poslal. Keby som nebol prišiel a nehovoril im, nemali by hriech; ale teraz nemajú ospravedlnenie pre svoj hriech. Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca. Keby som nebol vykonal medzi nimi skutky, aké nikto iný nevykonal, nemali by hriech. /Ján 15:16-24/

 

 

Keď príde pomocník, ktorého vám pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. /Ján 15:26/

 

 

Ja vám však hovorím pravdu: Je to na váš úžitok, že odchádzam. Lebo ak neodídem, určite k vám nepríde pomocník; ale ak odídem, pošlem vám ho. A ten, keď príde, dá svetu presvedčivé dôkazy o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Najprv o hriechu, lebo neprejavujú vieru vo mňa; potom o spravodlivosti, lebo idem k Otcovi a už ma neuvidíte; potom o súde, lebo vládca tohto sveta bol odsúdený.

Ešte vám mám mnoho povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Ale keď príde ten duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť to, čo počuje, a bude vám oznamovať prichádzajúce veci. Ten ma oslávi, lebo príjme z toho, čo je moje, a oznámi vám to. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že prijíma z môjho a oznamuje vám to. O chvíľku ma už neuvidíte a zasa o chvíľku ma uvidíte. /Ján 16:7-16/

 

 

Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať; budete zarmútení, ale váš zármutok sa obráti na radosť. Žena, keď rodí, má zármutok, lebo prišla jej hodina; ale keď porodí dieťatko, nespomenie si už na súženie pre radosť, že sa narodil na svet človek. Tak aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať a nikto vám neodníme vašu radosť. A v ten deň sa ma vôbec nebudete pýtať. Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Ak poprosíte Otca o čokoľvek, dá vám to v mojom mene. Dosiaľ ste o nič neprosili v mojom mene. Proste, a dostanete, aby bola vaša radosť úplná. /Ján 16:20-24/

 

 

To som vám hovoril v prirovnaniach. Prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v prirovnaniach, ale budem vám otvorene oznamovať o Otcovi. V ten deň budete prosiť v mojom mene, a ja vám nehovorím, že za vás budem prosiť Otca. Veď sám Otec má k vám náklonnosť, lebo ste mali náklonnosť ku mne a uverili ste, že som vyšiel ako Otcov zástupca. Vyšiel som od Otca a prišiel som do sveta. Opúšťam svet a idem k Otcovi. /Ján 16:28/

 

 

Vo svete budete mať súženie, ale buďte odvážni! Ja som zvíťazil nad svetom. /Ján 16:33/

 

 

To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi. /Ján 17:3/

 

 

A už nie som vo svete, ale oni sú vo svete, a ja prichádzam k tebe. Svätý Otče, bdej pre svoje meno nad tými, ktorých si mi dal, aby boli jedno, tak ako sme my. /Ján 17:11/

 

 

Dal som im tvoje slovo, ale svet ich nenávidel, lebo nie sú časťou sveta, tak ako ja nie som časťou sveta.

Neprosím ťa, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si nad nimi bdel kvôli tomu zlému. Nie sú časťou sveta, tak ako ja nie som časťou sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Tak ako si ma ty vyslal do sveta, aj ja som ich vyslal do sveta. A posväcujem sa pre nich, aby boli aj oni posvätení pravdou.

Neprosím len za nich, ale aj za tých, ktorí uveria vo mňa prostredníctvom ich slova, aby boli všetci jedno, tak ako si ty, Otče, v spojení so mnou a ja v spojení s tebou, aby boli aj oni v spojení s nami, aby svet uveril, že si ma ty vyslal. A ja som im dal slávu, ktorú si mi dal ty, aby boli jedno, tak ako sme my jedno, ja v spojení s nimi a ty v spojení so mnou, aby boli dokonale zjednotení, aby svet poznal, že si ma vyslal a že si ich miloval, tak ako si miloval mňa. Otče, kvôli tomu, čo si mi dal, si želám, aby boli aj oni so mnou tam, kde som ja, aby uvideli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nespoznal; ale ja som ťa spoznal a títo spoznali, že si ma vyslal. A oznámil som im tvoje meno a oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v spojení s nimi. /Ján 17:14-26/

 

 

Moje kráľovstvo nie je časťou tohto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo časťou tohto sveta, moji služobníci by bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Moje kráľovstvo však nie je odtiaľto.

Ty sám hovoríš, že som kráľ. Preto som sa narodil a preto som prišiel do sveta, aby som svedčil o pravde. Každý, kto je na strane pravdy, počúva môj hlas. /Ján 18:36-37/

 

 

Uveril si, lebo si ma videl? Šťastní sú tí, čo nevidia, a predsa veria. /Ján 20:29/

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

Nemilujte svet ani veci vo svete. Ak niekto miluje svet, niet v ňom Otcovej lásky, pretože všetko vo svete – žiadosť tela a žiadosť očí a honosné vystavovanie prostriedkov na živobytie – nepochádza od Otca, ale pochádza zo sveta.

A svet sa pomíňa, ako aj jeho žiadosť, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.

/1. Jána 2:15-17/

 

 

Pozrite, akú lásku nám prejavil Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a takými sme. Preto nás svet nepozná, lebo nespoznal jeho. /1. Jána 3:1/

 

 

Milovaní, neverte každému inšpirovanému výroku, ale skúšajte inšpirované výroky, aby ste videli, či pochádzajú od Boha, lebo mnoho falošných prorokov vyšlo do sveta. /1. Jána 4:1/

 

 

Vy pochádzate z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad tými ľuďmi, lebo ten, ktorý je v spojení s vami, je väčší ako ten, ktorý je v spojení so svetom. Oni pochádzajú zo sveta, preto hovoria to, čo pochádza zo sveta, a svet ich počúva. My pochádzame z Boha. Kto poznáva Boha, počúva nás; kto nepochádza z Boha, nepočúva nás. Tak rozpoznávame inšpirovaný výrok pravdy a inšpirovaný výrok omylu.

Milovaní, naďalej sa vzájomne milujme, lebo láska je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a poznáva Boha. Kto nemiluje, nespoznal Boha, lebo Boh je láska. /1. Jána 4:4-8/

 

 

A sami sme spoznali a uverili v lásku, ktorú má k nám Boh.

Boh je láska a kto zostáva v láske, zostáva v spojení s Bohom a Boh zostáva v spojení s ním. /1. Jána 4:16/

 

 

V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach spôsobuje zábranu. Lebo kto má strach, nebol zdokonalený v láske. /1. Jána 4:18/

 

 

Lebo v tom spočíva láska k Bohu, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú bremenom, lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. /1. Jána 5:3-4/

 

 

Píšem vám to, aby ste vedeli, že máte večný život, vy, ktorí veríte v meno Božieho Syna. A toto je tá dôvera, ktorú máme v neho, že nás počuje, nech prosíme o čokoľvek podľa jeho vôle. /1. Jána 5:13-14/

 

 

Vieme, že pochádzame z Boha, ale celý svet leží v moci toho zlého. A vieme, že Boží Syn prišiel a dal nám rozumovú schopnosť, aby sme spoznali toho pravého. A my sme v spojení s tým pravým prostredníctvom jeho Syna Ježiša Krista. To je ten pravý Boh a večný život. /1. Jána 5:19-20/