Prvým krokom k pravde je viera. Mnohí lpia jedine na slove "viera" a sú toho názoru, že to stačí. Títo však zostávajú slepí vo svojom srdci, pretože neuskutočňujú žiadny ďalší krok, než je viera.
           Druhým krokom je dôvera v Boha, ktorá umožní človeku stať sa ostražitým voči svojmu zákonnému alebo nezákonnému mysleniu, hovoreniu a jednaniu.
           Ak sa spojí viera a dôvera, nasleduje tretí krok: Uskutočňovanie božských zákonov. Tým sa človek stáva znalým.

z knihy: "To je Moje Slovo"
           Vieme, že pre náš svet platia fyzikálne zákony, prírodné zákony. A každý, kto nevidí za Desatorom a Ježišovým Kázaním na hore iba slová, a každý, kto pozoruje život, hľadá súvislosti - pravdu - ten vie, že existujú aj iné zákony. Tieto zákony boli už na viacerých miestach spomenuté v predchádzajúcich kapitolách a aj tu budú ešte niektoré dodané a ozrejmené, a niektoré podané len v ich základnom zmysle.
 Najväčšie sily: PORIADOK
   VÔĽA
   MÚDROSŤ
   VÁŽNOSŤ
   TRPEZLIVOSŤ
   LÁSKA
   MILOSRDENSTVO

           Naše čisté duchovné telo v najhlbšom vnútri duše je zložené zo siedmych základných síl života (zvané aj čakry). Celá nekonečnosť - PRASILA-DUCH SVÄTÝ-BOH - je vybudovaná na týchto siedmych základných silách. Sú to štyri božské bytostnosti a tri sily synovstva.
           Kristus je všadeprítomný Duch v štyroch základných silách stvorenia, v týchto štyroch božských bytostnostiach:  poriadok   vôľa   múdrosť   vážnosť.
          Takto je potvrdené: "Otec a Ja jedno sme" a "Môj Otec je väčší ako Ja".
          Kristus nás vedie k trom synovským vlastnostiam:  trpezlivosť   láska   milosrdenstvo.
          Je silou, ktorá spôsobuje premenu negatívneho v človeku, na pozitívne.           Čo zaseješ, to zožneš.           Zmýšľanie utvára naše pocity a myšlienky. Pocity a myšlienky odvíjajú potom naše slová.           Božská láska oslobodzuje a skrášľuje od chcenia, závisti, sebectva.
           Je potrebné byť predchnutý tým jediným prianím - oslobodiť sa od svojho ja, od svojej nízkej povahy.
          Výsledkom ľudského byť niečím a mať niečo, sú duchovno-fyzické kŕče. Vedú k depresiám, ktoré zaťažujú nervy a zoslabujú orgány.           Modli sa a pracuj. Pravá práca sa rovná pravému modleniu.           Do nášho najhlbšieho vnútra, k Bohu, nás môže doviesť jedine Majster v našom najhlbšom vnútri: Kristus. Kým si toho nie sme vedomí, budeme stále hľadať. A pokým hľadáme niečo, po čom môžeme siahať konkrétne, budeme hľadať u ľudí a pútať sa.
           Jedine Kristova sila v nás je schopná premieňať duševné zaťaženia v pozitívnu silu. Toto premieňanie je možné iba vtedy, ak žiak predtým svoje chyby spoznal, ľutoval ich, prosil o odpustenie a odpustenia sa mu dostalo, napravil, čo bolo možné a predovšetkým - ak spoznané chyby už nerobí a miesto toho praktizuje zákonné správanie. Až vtedy, keď je toto splnené, premení Kristus to negatívne, čo mu žiak odovzdá, v pozitívnu silu.           Vo všetkom je dobro.           Nikdy sa nepozdvihni nad svojho blížneho. Skutočne múdry človek to nikdy neurobí, pretože vie o boji so sebou. Skutočne duchovne múdry človek slúži svojmu blížnemu v tej miere, v akej je vyvinuté jeho vedomie.
           Nehovor nikdy negatívne o svojom blížnom, ale spoznaj: Všetko, čo tvoj blížny hovorí a koná, sa týka len Boha a Jeho dieťaťa, nie teba.
           Vzťahuj tvoje pocity, myšlienky a slová, ktoré vyleješ na iného, na seba samého!           Rovnaké priťahuje rovnaké.           Zákon zodpovedajúcej zhody: To, čo ma na nej, na ňom, hnevá, čo kritizujem, to musí byť i vo mne.
           Pokiaľ sa nám na našom blížnom niečo nepáči, tvorí to tiež ešte našu osobnosť, je to ešte v nás samých.           To, čo prijímaš z večného života - odovzdávaj tiež ďalej. Buď vedením pravého večného života.
           To, čo od Ducha prijímaš, to si nemáš ponechať pre seba, dokiaľ iní zostávajú v nevedomosti.           Cesta k Bohu vedie iba cez nezištný čin lásky pre nášho blížneho.           Lásku musíš vysielať, aby si lásku mohol prijímať.           Kto jedná proti životu, ten jedná proti sebe samému, pretože aj on je život. Pretože v ňom pôsobia všetky sily života - i život zvierat a rastlín. Pretože všetko je život, ktorý prúdi z jedného zdroja, z Boha.           Kde sú nemoce a trápenia, tam panuje hriech proti svätému Duchu, a taktiež príčina a účinok, siatie a žatie.           Čo chceš držať, stratíš.
           Túžiť po niečom, je to isté ako odcudziť.           Všetko mäso je ako tráva a kvety na poli. Tráva uschne a kvety zvädnú.           Kto si nechá svojimi blížnymi rozkazovať, kto teda robí, čo iní povedia, hoci spozná, že toto nie je jeho cesta, ten je žitý a žije mimo svojho vlastného pozemského bytia.           Okamihy chcú človeka varovať, alebo mu ukázať nové cesty, alebo mu pomôcť z nejakej situácie, alebo ho v nejakej situácii správne viesť.
           V nespočetných okamihoch, sekundách a minútach, teda v mnohých dňoch, sú mnohí varovaní-napomínaní, aby zmenili myslenie.
           Kto nie je bdelí - ak nežije v okamihu - povedú ho myšlienky na minulosť a budúcnosť okolo skutočných úloh jeho pozemského života a on už nebude môcť poznať, čo mu bolo do tohto pozemského bytia uložené očistiť alebo naplniť.           Posveť svoju potravu. Jedz vedome a buď naplnený vďačnosťou za tento Boží dar.           Čistému slúži čisté, nečistému nečisté.           Nebožské konania zaťažujú behom pozemského života dušu a účinkujú na myseľ človeka.           Kozmicky slabá hladujúca duša požaduje cez pocit mlsníctva ukojenie zmyslov. Stratou duchovnej energie pribúda na mlsníctve. Toto všetko sa deje bez toho, aby si to človek povšimol. Taký človek siaha vo zvýšenej miere po stále väčších kulinárskych pochúťkach, alkohole, nikotíne, omamných jedoch a podobne. Neustále sa snaží dosiahnuť životapotrebného bunkového kmitania a jeho fyzické telo teda stále volá po väčšmi zhustenej strave. Takému človeku sa nepodarí pozdvihnúť svoju dušu.           Nekontrolovaný príjem potravy redukuje vysokú kmitaciu silu Ducha.           Pri snahe o plnú účinnosť Božských éterických síl v sebe, je nutné dávať pozor na nasledovné:   myšlienky   pocity   slová    činy   stravovacie návyky.


Bez dodržiavania Božích zákonov nie je možné žiadne zbavenie sa chorôb, útrap, ťažkostí a starostí. Čiže človek sa nemôže stať voľný, a síce preto, lebo jeho spôsob myslenia a konania vytvára nové príčiny, ktoré utvoria účinky. Kto skutočne miluje Boha, ten dodržuje prikázania a napĺňa zákon života, ktorý praje každému živému organizmu a radí nám žiť nezištne.